Sidottuja pöytäkirjoja

Asia­kir­ja­jul­ki­suus­ku­vaus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 30.1.2024

Tie­don­hal­lin­ta­lain (906/2019) 28 §:n mukai­ses­ti Kan­nuk­sen kau­pun­gin on yllä­pi­det­tä­vä kuvaus­ta hal­lin­noi­mis­taan tie­to­va­ran­nois­ta, asia­re­kis­te­ris­tä ja asia­kir­jois­ta. Kuvaus teh­dään asia­kir­ja­jul­ki­suu­den toteut­ta­mi­sek­si ja kuvauk­ses­ta käy­te­tään nimi­tys­tä asia­kir­ja­jul­ki­suus­ku­vaus.

Asia­kir­ja­jul­ki­suus­ku­vauk­sen avul­la ker­ro­taan mis­sä laa­juu­des­sa asioi­den käsit­te­lys­sä ja kau­pun­gin pal­ve­lu­ja käy­tet­täes­sä kerä­tään tie­to­ja kun­ta­lai­sis­ta, pal­ve­lu­jen käyt­tä­jis­tä ja hen­ki­lös­tös­tä.

Asia­kir­ja­jul­ki­suus­ku­vauk­sen tar­koi­tus on pal­vel­la kun­ta­lai­sia hel­pot­ta­mal­la asia­kir­ja- ja tie­to­pyyn­tö­jen teke­mis­tä.

Jokai­sel­la on oikeus saa­da tie­toa viran­omai­sen asia­kir­jas­ta, joka on jul­ki­nen (621/1999, 8§). Asian­osai­sel­la on lisäk­si oikeus saa­da tie­toa itse­ään kos­ke­vis­ta asiois­ta. Pää­osin Kan­nuk­sen kau­pun­gin asia­kir­jat ovat jul­ki­sia. Asia­kir­jat voi­vat kui­ten­kin sisäl­tää myös salas­sa pidet­tä­vää tie­toa. Salas­sa­pi­dol­le on aina jokin jul­ki­suus­lais­ta tai muus­ta lais­ta tule­va perus­te. Tie­don salas­sa­pi­to perus­tuu aina lakiin. Salas­sa pidet­tä­viä asia­kir­jo­ja ja tie­to­ja luo­vu­te­taan vain niil­le tahoil­le, joil­la on salas­sa pidet­tä­vään tie­toon oikeus.

Jul­ki­suus­lain mukaan tie­to­pyyn­nöt tulee yksi­löi­dä siten että kau­pun­ki voi sel­vit­tää, mitä asia­kir­jaa pyyn­tö kos­kee (JulkL 621/1999, 13 §). Kau­pun­gin vel­vol­li­suus on avus­taa tie­don pyy­tä­jää asia­kir­jan yksi­löin­nis­sä. Mah­dol­li­suus saa­da tie­to sii­tä, mitä tie­toai­neis­to­ja kau­pun­gil­la on, pal­ve­lee hal­lin­non avoi­muut­ta.

Tie­to­pyyn­nön toi­mit­ta­mi­nen

Viran­omai­sen asia­kir­jan anta­mi­ses­ta päät­tää jul­ki­suus­lain mukaan se viran­omai­nen, jon­ka hal­lus­sa asia­kir­ja on. Kan­nuk­sen kau­pun­gis­sa tie­to­pyyn­nöt tulee toi­mit­taa joko säh­köi­ses­ti kirjaamo@kannus.fi tai kir­jal­li­ses­ti osoit­tee­seen Kan­nuk­sen kau­pun­ki, Kir­jaa­mo PL 42 69101 Kan­nus tai käyn­tio­soit­tee­seen Ase­ma­tie 1, 69100 Kan­nus. Kir­jaa­mo kir­jaa tie­to­pyyn­nöt mää­rä­ai­ko­jen nou­dat­ta­mi­sek­si ja toi­mit­taa tie­to­pyyn­nöt oikeal­le tahol­le.

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen mukaan kau­pun­gin­val­tuus­ton asia­kir­jo­jen tie­to­pyyn­nöis­tä päät­tää talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja. Mui­den toi­mie­lin­ten tie­to­pyyn­nöis­tä vas­taa kysei­nen toi­mie­lin tai toi­mie­lin voi päät­tä­mäs­sään laa­juu­des­sa siir­tää rat­kai­su­val­taan­sa alai­sel­leen viran­hal­ti­jal­le hal­lin­to­sään­nön 26 § mukaan. Kau­pun­gin­ta­lon kes­kusar­kis­tos­sa säi­ly­tet­tä­vis­tä asia­kir­jois­ta tie­don antaa asian­hal­lin­ta­sih­tee­ri.

Asia­kir­jan tyy­pis­tä riip­puen kau­pun­ki voi luo­vut­taa pyy­de­tyt tie­dot joko säh­köi­si­nä, pape­ri­si­na tai asia­kir­joi­hin voi tutus­tua pai­kan pääl­lä. Pape­ri­tu­los­teis­ta peri­tään voi­mas­sa ole­van pal­ve­lu­hin­nas­ton mukai­nen mak­su.

Lisäk­si eri­tyis­toi­men­pi­tei­tä vaa­ti­van tie­don anta­mi­ses­ta voi­daan periä mak­su, joka por­ras­te­taan tie­don­haun vaa­ti­vuu­den mukaan. Pyy­det­täes­sä saa­da tie­to salas­sa pidet­tä­väs­tä asia­kir­jas­ta taik­ka viran­omai­sen hen­ki­lö­re­kis­te­ris­tä tai muus­ta asia­kir­jas­ta, jos­ta tie­to voi­daan luo­vut­taa vain tie­tyin edel­ly­tyk­sin, tie­don pyy­tä­jän on ilmoi­tet­ta­va tie­to­jen käyt­tö­tar­koi­tus sekä todis­tet­ta­va hen­ki­löl­li­syy­ten­sä.

Jos pyy­det­ty­jä asia­kir­jo­ja tai tie­to­ja ei kat­so­ta voi­ta­van antaa, tie­to­ja pyy­tä­neel­le tulee ker­toa perus­te­lut sekä tie­to sii­tä, että hän voi halu­tes­saan saa­da tie­to­pyyn­tön­sä viran­omai­sen rat­kais­ta­vak­si. Toi­mie­li­men ja viran­hal­ti­jan pää­tök­seen tie­don ja asia­kir­jan anta­mi­ses­sa hae­taan muu­tos­ta hal­lin­to­va­li­tuk­sel­la suo­raan hal­lin­to-oikeu­del­ta.

Yhteystiedot

Mari Eirola

+358 44 4745 205
mari.eirola@kannus.fi
asianhallintasihteeri
Hallintopalvelut

Kaupunki Kannus

+358 6 8745 111
kannus.kaupunki@kannus.fi
Hallintopalvelut
Scroll to Top