Maas­to- ja vesi­lii­ken­ne­lain luvat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Moot­to­ri­käyt­töi­sil­lä ajo­neu­voil­la tapah­tu­vaan kil­pai­lu­jen ja har­joi­tus­ten tois­tu­vaan tai pysy­vään jär­jes­tä­mi­seen samas­sa maas­tos­sa tai vesil­lä on haet­ta­va kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­ta lupa. Tämä ei kui­ten­kaan kos­ke sel­lais­ta toi­min­taa, joka on ympä­ris­tö­lu­van­va­rais­ta, tai joka tapah­tuu ase­ma­kaa­vas­sa sil­le vara­tul­le alu­eel­le.

Lupa on haet­ta­va myös sel­lai­sen yksit­täi­sen tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­sel­le, jos­sa tapah­tu­mas­ta on odo­tet­ta­vis­sa huo­mat­ta­via hait­to­ja luon­nol­le, muul­le ympä­ris­töl­le, asu­tuk­sel­le, ylei­sel­le vir­kis­tys­käy­töl­le, kalas­tuk­sel­le tai muul­le ylei­sel­le tai yksi­tyi­sel­le edul­le.

Luvan myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että tapah­tu­ma täyt­tää riit­tä­vät tur­val­li­suu­den vaa­ti­muk­set ja ettei toi­min­nas­ta aiheu­du koh­tuu­ton­ta hait­taa luon­nol­le tai muul­le ympä­ris­töl­le, kalas­tuk­sel­le, ylei­sel­le luon­non vir­kis­tys­käy­töl­lä tai muul­le ylei­sel­le edul­le. Lupaa hae­taan kir­jal­li­ses­ti.

Usean kun­nan alu­eel­la jär­jes­tet­tä­väs­sä tapah­tu­mas­sa luvan käsit­te­lys­tä vas­taa ELY-kes­kus.

Kan­nuk­sen kau­pun­ki perii luvas­ta tak­san­mu­kai­sen mak­sun.

Hake­muk­sen liit­tei­neen voi toi­mit­taa säh­köi­ses­ti osoit­tee­seen ymparistotarkastaja@kannus.fi Mikä­li asioi pape­ril­la, hake­muk­sia liit­tei­neen tulee toi­mit­taa kak­si kap­pa­let­ta osoit­tee­seen: Kan­nuk­sen kau­pun­ki, Ympä­ris­tö­sih­tee­ri, PL 42 (Ase­ma­tie 1), 69101 Kan­nus.

Yhteystiedot

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top