Maskotit altaalla.

Kitin­Va­pa­ri

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 4.3.2024

Vapaa-aika­kes­kus, uima­hal­li, kun­to­sa­li, lii­kun­ta­sa­lit, kah­vio

Lii­kun­ta­tie 2
69100 Kan­nus

Kitin­Va­pa­rin kah­vion ja asia­kas­pal­ve­lu­pis­teen puhe­lin­nu­me­ro 044 4745 450.

Aukio­loa­jat 1.1.2024 alkaen

Uima­hal­li

ma — to    14–20.30
pe      6.30–9.30 & 14–20.30
la      13–18
su      12–16

Uin­tiai­ka lop­puu 30 min ennen sul­ke­mis­ta.

Lipun­myyn­ti (uima­hal­li) lope­te­taan 60 min ennen sul­ke­mi­sai­kaa.

Kun­to­sa­li

ma–su  avoin­na kas­san aukio­loai­koi­na
ma–su  05–22 (kul­ku­na­pil­la+ voi­mas­sao­le­val­la kausi­kor­til­la)

Kah­vio ja kas­sa

ma–to    14–20
pe      6.30–9 & 14–20
la      13–18
su      12–16

Poik­keuk­set aukio­loa­jois­sa


28.3. Sul­jem­me klo 18
29.3. sul­jet­tu / Pit­kä­per­jan­tai
31.3. Sul­jet­tu / Pää­siäis­päi­vä
1.4. Sul­jet­tu / 2.Pääsiäispäivä
30.4. Sul­jem­me klo 18
1.5. Sul­jet­tu / Vap­pu
8.5. Sul­jem­me klo 18t
9.5. Sul­jet­tu /Helatorstai
12.5. Sul­jet­tu / Äitien­päi­vä
1.6.–31.8. Kesä­au­kio­loa­jat ma-pe klo 13–20.30 la-su sul­jet­tu. Tar­kis­ta aamu-uin­nit erik­seen kesä­ajal­ta.
21.–23.6. Sul­jet­tu / Juhan­nus

Kesän­huol­to­tau­ko tar­ken­tuu myö­hem­min.

2.11. Sul­jet­tu / Pyhäin­päi­vä
10.11. Sul­jet­tu / Isän­päi­vä
5.12. Sul­jem­me klo 18
6.12. Sul­jet­tu / Itse­näi­syys­päi­vä
23.–26.12. Sul­jet­tu / Jou­lu
31.12. Sul­jem­me klo 18
1.1.2025 Sul­jet­tu / Uuden­vuo­den­päi­vä

Tila­va­rauk­set

  • Kan­nuk­sen kau­pun­gin lii­kun­ta­ti­lat
  • Vakio­vuo­rot lii­kun­ta­ti­loi­hin
  • Kitin­Va­pa­rin sau­na­ka­bi­net­ti
  • Tapah­tu­mat

Susan­na Leh­to­nen-Sar­lin, puh. 044 4745 239, säh­kö­pos­ti: susanna.lehtonen-sarlin@kannus.fi


  • Uima­hal­lin varauk­set
  • Kou­lu-uin­nit
  • Tapah­tu­mat

Marian­ne Niva­la, säh­kö­pos­ti: marianne.nivala@kannus.fi


  • Kitin­Va­pa­rin yksit­täi­set lii­kun­ta­sa­li vuo­rot
  • Kitin­Va­pa­rin sau­na­ka­bi­net­ti
  • Lii­kun­ta­ryh­miin ker­tail­moit­tau­tu­mi­nen

Kitin­Va­pa­rin asia­kas­pal­ve­lu, puh. 044 4745 450, Säh­kö­pos­ti: liikunta@kannus.fi

Asiakaspalvelun/kahvion puhe­li­meen vas­ta­taan aukio­loai­ko­jen mukaan.


Seu­raa mei­tä somes­sa @kannuksenliikuntapalvelut Ins­ta­gram @kannuksenliikuntapalvelut Face­book

Uima­hal­lin aukio­loa­jat:

Ma — Pe klo 14.00 — 20.30
+ Pe aamu klo 06.30 — 9.30
La klo 13.00 — 18.00
Su klo 12.00 — 16.00

Uin­tiai­ka päät­tyy 30min ja lipun­myyn­ti 1h ennen sul­ke­mi­sai­kaa.

#Kitin­Va­pa­ri #Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut

KanTo-kansalaisopiston naisten ohjatussa kuntosaliryhmässä tilaa! Treeniä aloittelijoille 5.3.–16.4. (7kertaa) KitinVaparin kuntosalilla. Hinta 15 €.

📍Ilmoittaudu www.opistopalvelut.fi/kannus
Laita lisätietoihin KEVÄT15

Saat sähköpostiin maksulinkin korjatulla hinnalla, vaihtoehtona paperilasku.

Tervetuloa mukaan!

#KanTo #kansalaisopisto #kannus #kitinvapari #kuntosali #naiset #KannuksenLiikuntapalvelut

Kan­To-kan­sa­lais­opis­ton nais­ten ohja­tus­sa kun­to­sa­li­ryh­mäs­sä tilaa! Tree­niä aloit­te­li­joil­le 5.3.–16.4. (7kertaa) Kitin­Va­pa­rin kun­to­sa­lil­la. Hin­ta 15 €.

📍Ilmoit­tau­du www.opistopalvelut.fi/kannus
Lai­ta lisä­tie­toi­hin KEVÄT15

Saat säh­kö­pos­tiin mak­su­lin­kin kor­ja­tul­la hin­nal­la, vaih­toeh­to­na pape­ri­las­ku.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

#Kan­To #kan­sa­lais­opis­to #kan­nus #kitin­va­pa­ri #kun­to­sa­li #nai­set #Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut

Alkeisuinnin jatko ryhmässä on vielä tilaa!

💦Kurssi alkaa ensi viikon torstaina 7.3. klo 17.00 - 18.00 ja kestää yhteensä 6 kertaa (7.3. - 11.4.)

💦Harjoittelemme kurssilla uinnin alkeista hieman haastavampia harjoitteita ja etenemme pikkuhiljaa kohti tekniikkaa. Tutustumme isossa altaassa uimiseen ja keräämme lisää vesirohkeutta. Opetus tapahtuu paljon leikin kautta oppimisena.

💦Ryhmä on tarkoitettu uinnin alkeet jo osaaville. Osallistuvan lapsen olisi hyvä osata uida opetusaltaan toiselta reunalta toiselle reunalle ilman pohjakosketuksia. Jonkinlaisen uimataidon lisäksi olisi hyvä uskaltaa laittaa kasvot reippaasti veteen, sillä sukeltelemme kurssilla paljon. Mikäli lapsesi on jo käynyt uinnin jatkoryhmän, mutta hänellä ei vielä aivan riitä seuraaville kursseille osaamistaso, on tämä kurssi oivallinen paikka myös kertaukselle!

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa verkkokauppa.kannus.fi.

#KitinVapari #KannuksenLiikuntapalvelut #LastenLiikuntaKannus

Alkeis­uin­nin jat­ko ryh­mäs­sä on vie­lä tilaa!

💦Kurs­si alkaa ensi vii­kon tors­tai­na 7.3. klo 17.00 — 18.00 ja kes­tää yhteen­sä 6 ker­taa (7.3. — 11.4.)

💦Har­joit­te­lem­me kurs­sil­la uin­nin alkeis­ta hie­man haas­ta­vam­pia har­joit­tei­ta ja ete­nem­me pik­ku­hil­jaa koh­ti tek­niik­kaa. Tutus­tum­me isos­sa altaas­sa uimi­seen ja kerääm­me lisää vesi­roh­keut­ta. Ope­tus tapah­tuu pal­jon lei­kin kaut­ta oppi­mi­se­na.

💦Ryh­mä on tar­koi­tet­tu uin­nin alkeet jo osaa­vil­le. Osal­lis­tu­van lap­sen oli­si hyvä osa­ta uida ope­tusal­taan toi­sel­ta reu­nal­ta toi­sel­le reu­nal­le ilman poh­ja­kos­ke­tuk­sia. Jon­kin­lai­sen uima­tai­don lisäk­si oli­si hyvä uskal­taa lait­taa kas­vot reip­paas­ti veteen, sil­lä sukel­te­lem­me kurs­sil­la pal­jon. Mikä­li lap­se­si on jo käy­nyt uin­nin jat­ko­ryh­män, mut­ta hänel­lä ei vie­lä aivan rii­tä seu­raa­vil­le kurs­seil­le osaa­mis­ta­so, on tämä kurs­si oival­li­nen paik­ka myös ker­tauk­sel­le!

Ilmoit­tau­du mukaan osoit­tees­sa verkkokauppa.kannus.fi.

#Kitin­Va­pa­ri #Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #Las­ten­Lii­kun­ta­Kan­nus

KitinVapari vielä viikonlopun auki laajennetusti:

❄Tänään perjantaina uimahalli auki klo 06.30 - 20.30
❄ Lauantaina klo 10.00 - 18.00
❄ Sunnuntaina klo 12.00 - 16.00

Tervetuloa uimaan ja liikkumaan! 💙

#KitinVapari #KannuksenLiikuntapalvelut #ItseäsiVartenLiikut

Kitin­Va­pa­ri vie­lä vii­kon­lo­pun auki laa­jen­ne­tus­ti:

❄Tänään per­jan­tai­na uima­hal­li auki klo 06.30 — 20.30
❄ Lau­an­tai­na klo 10.00 — 18.00
❄ Sun­nun­tai­na klo 12.00 — 16.00

Ter­ve­tu­loa uimaan ja liik­ku­maan! 💙

#Kitin­Va­pa­ri #Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #Itseä­si­Var­ten­Lii­kut

Lomat on kohta lusittu ja aika siirtää katsetta takaisin arkeen!

Kehonhuoltokurssi tiistaisin klo 17.00 - 17.45
12.3. - 30.4. (ei 16.4.)

Nyt on oikea hetki laittaa omaan hyvinvointiin hieman aikaa. Jokaiseen treeniviikkoon kannattaa sisällyttää huoltavia harjoitteita, joilla on palauttava vaikutus. Tasapainoinen keho vastaanottaa paremmin kuormitusta niin arjessa kuin treenatessa. Kehon oikeanlaisilla liikeradoilla rasitusvammojen riski vähenee. 

Monipuolisesti kehoa huoltavia liikkeitä. Toiminnallisesti ilman välineitä sekä apuvälineitä käyttäen. Apuvälineinä esimerkiksi kuminauha, putkirulla, pilatespallo, joogapalikka, tuoli, keppi. Välineet saa lainaan ohjaajalta samoin jumppamaton.

Ilmoittaudu mukaan: verkkokauppa.kannus.fi

Tervetuloa uudet ja vanhat!😎

#KitinVapari #KannuksenLiikuntapalvelut #ItseäsiVartenLiikut

Lomat on koh­ta lusit­tu ja aika siir­tää kat­set­ta takai­sin arkeen!

Kehon­huol­to­kurs­si tiis­tai­sin klo 17.00 — 17.45
12.3. — 30.4. (ei 16.4.)

Nyt on oikea het­ki lait­taa omaan hyvin­voin­tiin hie­man aikaa. Jokai­seen tree­ni­viik­koon kan­nat­taa sisäl­lyt­tää huol­ta­via har­joit­tei­ta, joil­la on palaut­ta­va vai­ku­tus. Tasa­pai­noi­nen keho vas­taa­not­taa parem­min kuor­mi­tus­ta niin arjes­sa kuin tree­na­tes­sa. Kehon oikean­lai­sil­la lii­ke­ra­doil­la rasi­tus­vam­mo­jen ris­ki vähe­nee.

Moni­puo­li­ses­ti kehoa huol­ta­via liik­kei­tä. Toi­min­nal­li­ses­ti ilman väli­nei­tä sekä apu­vä­li­nei­tä käyt­täen. Apu­vä­li­nei­nä esi­mer­kik­si kumi­nau­ha, put­ki­rul­la, pila­tes­pal­lo, joo­ga­pa­lik­ka, tuo­li, kep­pi. Väli­neet saa lai­naan ohjaa­jal­ta samoin jump­pa­ma­ton.

Ilmoit­tau­du mukaan: verkkokauppa.kannus.fi

Ter­ve­tu­loa uudet ja van­hat!😎

#Kitin­Va­pa­ri #Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #Itseä­si­Var­ten­Lii­kut

Per­jan­tai­na aamu­ve­si­jum­pat nor­maa­lis­ti!

Uima­hal­li auki klo 06.30 — 20.30 🤩

Ter­ve­tu­loa!

#Kitin­Va­pa­ri #Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #Itseä­si­Var­ten­Lii­kut

Kaipaisiko rankasi liikettä ja vahvistusta?

Tiistaina käynnistyy keskiverto kansalaisen keppijumppa. Ei liian kevyttä - Ei liian raskasta. Monipuolista koko kropan tekemistä ohjaajan johdolla. Sopii hyvin myös aloittelijalle. Pystyt säätämään omaa tekemistä kuntotasosi ja liikkuvuutesi mukaan.

Lisätiedot verkkokauppa.kannus.fi

Tervetuloa rohkeasti mukaan!

#KannuksenLiikuntapalvelut #keppijumppa #OmaaTekemistä #itseäsiVartenLiikut

Kai­pai­si­ko ran­ka­si lii­ket­tä ja vah­vis­tus­ta?

Tiis­tai­na käyn­nis­tyy kes­ki­ver­to kan­sa­lai­sen kep­pi­jump­pa. Ei lii­an kevyt­tä — Ei lii­an ras­kas­ta. Moni­puo­lis­ta koko kro­pan teke­mis­tä ohjaa­jan joh­dol­la. Sopii hyvin myös aloit­te­li­jal­le. Pys­tyt sää­tä­mään omaa teke­mis­tä kun­to­ta­so­si ja liik­ku­vuu­te­si mukaan.

Lisä­tie­dot verkkokauppa.kannus.fi

Ter­ve­tu­loa roh­keas­ti mukaan!

#Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #kep­pi­jump­pa #Omaa­Te­ke­mis­tä #itseä­si­Var­ten­Lii­kut

Kitivaparilla käytössä olevat tyky-setelit

Yhteystiedot

Kitinvaparin asiakaspalvelu

+358 44 4745 450
liikunta@kannus.fi
kitinvaparin asiakaspalvelu
Hyvinvointipalvelut

Marianne Nivala

+358 44 4745 453
marianne.nivala@kannus.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Hyvinvointipalvelut

Susanna Lehtonen-Sarlin

+358 44 4745 239
susanna.lehtonen-sarlin@kannus.fi
vapaa-aikasihteeri tilavaraukset ja laskutus
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top