Ilmoi­tuk­sen teke­mi­nen

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.2.2024

Epäil­lys­tä ympä­ris­tö­epä­koh­das­ta, rik­ko­muk­ses­ta tai lai­min­lyön­nis­tä on syy­tä ilmoit­taa kun­taan tai tar­vit­taes­sa ELY-kes­kuk­seen. Ilmoi­tus­ta teh­des­sä tulee ker­toa ympä­ris­tö­epä­koh­dan rik­ko­muk­sen tai lai­min­lyön­nin laa­tu mah­dol­li­sim­man tark­kaan, siten että asia voi­daan siir­tää oikeal­le käsit­te­li­jäl­le.

Mikä­li kyse on sel­lai­ses­ta ympä­ris­tö­va­hin­gos­ta, tai onnet­to­muu­des­ta, joka aiheut­taa väli­tön­tä vaa­raa ihmi­sel­le tai ympä­ris­töl­le, ilmoit­ta­jan on otet­ta­va yhteys ensim­mäi­se­nä hätä­kes­kuk­seen. Yhtey­den­o­ton jäl­keen, asias­ta tulee ilmoit­taa kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le.

Ilmoit­ta­jan tulee myös ker­toa ilmoi­tus­ta teh­des­sään kun­taan viran­hal­ti­jal­le, onko asias­ta ilmoi­tet­tu muil­le viran­omai­sil­le, kuten ELY-kes­kuk­seen tai polii­sil­le. Ilmoit­ta­jan tulee ker­toa viran­hal­ti­jal­le epä­koh­taa, rik­ko­mus­ta tai lai­min­lyön­tiä kos­ke­va paik­ka ja tar­vit­taes­sa ajan­koh­ta mah­dol­li­sim­man yksi­tyis­koh­tai­ses­ti. Yleis­ku­vaus pai­kas­ta, ja osoi­te­tie­dot aut­ta­vat asian sel­vit­tä­mi­ses­sä.

Ylei­söil­moi­tus­ta vas­taa­not­taes­sa viran­hal­ti­ja sel­vit­tää ilmoi­tuk­sen teki­jän tie­dot. Ilmoit­ta­ja voi kui­ten­kin kiel­täy­tyä luo­vut­ta­mas­ta omia tie­to­jaan.  Sel­vi­tet­tä­viä tie­to­ja ovat ilmoit­ta­jan nimi, pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro ja mah­dol­li­nen säh­kö­pos­tio­soi­te. Ilmoit­ta­jan tie­dot eivät ole jul­ki­sia, eikä nii­tä luo­vu­te­ta edes asian­osai­sel­le (Laki viran­omais­ten toi­min­nan jul­ki­suu­des­ta 1999/621 §11 mom. 3). Ilmoit­ta­jan tie­to­ja voi­daan kui­ten­kin jakaa viran­omais­ten kes­ken viran­omai­syh­teis­työn edis­tä­mi­sek­si, ja todis­ta­jan hen­ki­löl­li­syyt­tä tuo­miois­tui­mis­sa kos­ke­vat eri lait.

Ympä­ris­tö­epä­koh­dan ‑rik­ko­muk­sen tai ‑lai­min­lyön­nin tul­les­sa ilmi, ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sen ensi­si­jai­nen teh­tä­vä on suo­jel­la ympä­ris­töä ja palaut­taa lail­li­nen tila.

Ilmoi­tuk­set käsi­tel­lään nii­den aiheut­ta­man ympä­ris­tö­ris­kin ja yleis­tä etua aiheut­ta­van hai­tan mukai­ses­sa kii­reel­li­syys­jär­jes­tyk­ses­sä. Kun­nal­le ilmoi­tuk­sen voi teh­dä puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai kir­jeit­se joko ympä­ris­tö­sih­tee­ril­le, tai kir­jaa­moon.

Yhteystiedot

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top