Työl­li­syys­pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.3.2024

Kan­nuk­sen työl­li­syys­pal­ve­lut

  • vas­taa Kan­nuk­sen kau­pun­gin työl­li­syy­den edis­tä­mi­ses­tä kun­ta­ko­kei­lus­sa osa­na Kok­ko­lan seu­dun työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lua 
  • tar­jo­aa ohjaus‑, neu­von­ta- ja val­men­nus­pal­ve­lua työn­ha­ki­joil­le ja opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia tai ura­vaih­toeh­to­ja miet­ti­vil­le 
  • edis­tää nuor­ten kesä­työl­lis­tä­mis­tä
  • hoi­taa vel­voi­te- ja palk­ka­tu­ki­työl­lis­tä­mis­tä

Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lu

Kan­nuk­sen kau­pun­ki on muka­na Kok­ko­lan seu­dun työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lus­sa. Työl­li­syy­den kun­ta­ko­kei­lut käyn­nis­tyi­vät 1.3.2021 ja kokei­lut jat­ku­vat vuo­den 2024 lop­puun. Sen jäl­keen työl­li­syys­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­nen siir­tyy koko­nai­suu­des­saan val­tiol­ta kun­tien vas­tuul­le. Lisä­tie­toa työl­lis­pal­ve­luis­sa tapah­tu­vis­ta muu­tok­sis­ta 2025 alkaen ja nii­den ete­ne­mi­ses­tä Kes­ki-Poh­jan­maal­la löy­tyy Kok­ko­lan työl­li­syys­pal­ve­lui­den net­ti­si­vuil­ta. Kun­ta­ko­kei­lus­sa työn­ha­ki­joi­den työl­lis­ty­mis­tä vah­vis­te­taan yhdis­tä­mäl­lä val­tion ja kun­tien resurs­se­ja, osaa­mis­ta ja pal­ve­lu­ja työl­li­syy­den edis­tä­mi­sek­si. 

Kun­ta­ko­kei­lu työn­ha­ki­jal­le

Työn­ha­ki­ja ohja­taan kokei­lun voi­mas­sao­loa­jak­si TE-toi­mis­tos­ta oman koti­kun­tan­sa asiak­kaak­si, jos hän on työ­tön, lomau­tet­tu, työl­lis­tet­ty­nä ole­va tai työl­lis­ty­mis­tä edis­tä­väs­sä pal­ve­lus­sa ja kuu­luu johon­kin seu­raa­vis­ta ryh­mis­tä:

  • ei ole oikeu­tet­tu ansio­päi­vä­ra­haan
  • on alle 30-vuo­tias
  • on maa­han­muut­ta­ja tai vie­ras­kie­li­nen

Asiak­kaal­le, joka siir­tyy kun­ta­ko­kei­luun, ilmoi­te­taan asias­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Työn­ha­ki­ja ilmoit­tau­tuu kokei­lun aika­na nor­maa­lis­ti työn­ha­ki­jak­si TE-toi­mis­toon, joka ohjaa hänet tar­vit­taes­sa kun­nan asiak­kaak­si.

Työ- ja elin­kei­no­toi­mis­to

TE-pal­ve­lut ver­kos­sa ovat aina saa­ta­vil­la. Aloi­ta työn­ha­kusi ver­kos­sa. Oma asioin­ti-pal­ve­lus­sa hoi­dat myös muun asioin­ti­si sil­loin, kun se sinul­le par­hai­ten sopii.

Voit asioi­da TE-pal­ve­luis­sa myös puhe­li­mes­sa. Hen­ki­lö­asiak­kaat puh. 0295 025 500 ma–pe klo 9–16.15

Yhteystiedot

Tiina Salo

+358 44 4745 241
tiina.salo@kannus.fi
Työllisyyskoordinaattori
Elinvoimapalvelut
Scroll to Top