Elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­mi­sa­vus­tuk­set

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.2.2024

Pie­ni­muo­toi­sia, elin­kei­no-ohjel­man mukai­sia avus­tuk­sia yri­tys­ten ja maa­ti­lo­jen kehit­tä­mis- ja omis­ta­jan­vaih­dos­hank­keil­le myön­ne­tään kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen 6.11.2018 päät­tä­mien peri­aat­tei­den mukai­ses­ti.

  • avus­tus­ta var­ten on olta­va mää­rä­ra­ha
  • avus­tus­ta voi­daan myön­tää 50 % hank­keen arvon­li­sä­ve­rot­to­mis­ta kus­tan­nuk­sis­ta, kui­ten­kin enin­tään 1 000 euroa/yritys/tila vuo­des­sa
  • maa­ti­lo­jen kal­ki­tusa­vus­tus­ta myön­ne­tään 20 % arvon­li­sä­ve­rot­to­mis­ta kus­tan­nuk­sis­ta, kui­ten­kin enin­tään 500 euroa/maatila vuo­des­sa
  • avus­tuk­sen saa­jal­la on olta­va toi­min­taa Kan­nuk­ses­sa ja avus­tus myön­ne­tään vain kan­nus­lai­seen hank­kee­seen, mut­ta yri­tyk­sen koti­pai­kan ei tar­vit­se olla Kan­nus
  • avus­tus mak­se­taan hank­keen toteu­dut­tua jäl­ki­kä­teen kuit­te­ja vas­taan

Vuo­den 2024 talous­ar­vios­sa yri­tys­ten kehit­tä­mi­sa­vus­tuk­siin on varat­tu 5 000 euron mää­rä­ra­ha ja maa­ta­lou­den kehit­tä­mi­sa­vus­tuk­siin 16 500 euron mää­rä­ra­ha.

Yri­tys­ten kehit­tä­mi­sa­vus­tus­ha­ke­muk­sen osal­ta ole yhtey­des­sä kau­pun­gin­joh­ta­jaan tai Yri­tys­Kan­nus Oy:n hen­ki­lös­töön, joi­den yhteys­tie­dot löy­dät tämän sivun ala­lai­das­ta.

Maa­ti­lo­jen kehit­tä­mi­sa­vus­tus­ha­ke­muk­sen osal­ta ole yhtey­des­sä maa­seu­tua­sia­mie­heen, jon­ka yhteys­tie­dot löy­dät alta.

Yhteystiedot

Jussi Niinistö

+358 44 4745 236
jussi.niinisto@kannus.fi
kaupunginjohtaja
Hallintopalvelut

Jukka Oravainen

+358 40 778 4262
jukka.oravainen@kannus.fi
kehitysjohtaja
YritysKannus Oy

Noora Pajala

+358 44 4745 237
noora.pajala@kannus.fi
Yrityskehittäjä
YritysKannus Oy

Maria Mikkola

+358 44 4745 221
maria.mikkola@kannus.fi
maaseutuasiamies
Maaseutupalvelut Kannuksen toimipiste
Scroll to Top