Ajan­koh­tais­ta

Lisää uuti­sia »

Val­tuus­ton kokouk­set

Seu­raa­va kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous pide­tään 23.9.2024 klo 18.00 alkaen kau­pun­gin­vi­ras­ton val­tuus­to­sa­lis­sa.

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­sia voi seu­ra­ta val­tuus­to­sa­lis­sa ja paikallistv:n verk­ko­si­vuil­ta suo­ra­na tai jäl­keen­päin tal­len­tei­na kak­si viik­koa.

Sosi­aa­li­nen media

Kan­nuk­sen Soit­to­kun­ta Sofian laval­la tors­tai­na 18.7. klo 19:00!
Lii­ty seu­raam­me iki­muis­toi­seen iltaan, kun Kan­nuk­sen Soit­to­kun­ta, yksi alu­een arvos­te­tuim­mis­ta puhal­li­nor­kes­te­reis­ta, saa­puu esiin­ty­mään Sofian laval­le.

Kan­nuk­sen Soit­to­kun­ta tuo muka­naan pit­kät perin­teet ja soit­taa sydä­men­sä kyl­lyy­des­tä pai­kal­li­sil­le musii­kin ystä­vil­le. Orkes­te­rin moni­puo­li­nen ohjel­mis­to sisäl­tää niin perin­teis­tä puhal­lin­musiik­kia kuin kevyem­pää viih­de­musiik­kia, tar­jo­ten nau­tin­nol­li­sen musiik­kie­lä­myk­sen kai­ke­ni­käi­sil­le kuu­li­joil­le.

Kon­sert­ti on ilmai­nen, joten ota mukaa­si per­he ja ystä­vät, ja tule naut­ti­maan upeas­ta musiik­ki-illas­ta!

Kesä­kah­vi­la pal­ve­lee koko illan suo­lai­sen ja makean näl­käis­tä ylei­söä.

10 0

Ilta­to­rit Mäki­raon­mäel­lä tors­tai­na 11.7. klo 16–20!

Tule naut­ti­maan tori­ta­pah­tu­man ainut­laa­tui­ses­ta tun­nel­mas­ta Mäki­raon­mäel­lä ja pai­kal­li­sis­ta her­kuis­ta! Kesä­kah­vi­la on avoin­na klo 12–20, tar­jo­ten her­kul­li­sia lei­von­nai­sia ja vir­vok­kei­ta. Voit myös tutus­tua kieh­to­viin koti­seu­tu­museoi­hin.

Eri­kois­oh­jel­ma­na:

Jari Saa­ren­pää Sofian laval­la klo 18:00!

Lii­ty seu­raam­me, kun Jari Saa­ren­pää astuu laval­le tar­joa­maan unoh­tu­mat­to­man musiik­ki-illan. Jari Saa­ren­pää tun­ne­taan lois­ta­va­na har­mo­nik­ka tai­ta­ja­na ja hän kes­kit­tyy tänä ilta­na kan­san­musiik­ki tee­maan.

Lisäk­si sinul­la on mah­dol­li­suus tutus­tua koti­seu­tu­museoi­hin, jot­ka esit­te­le­vät alu­een rikas­ta his­to­ri­aa. Kysy lisää museois­ta kesä­kah­vi­las­ta.

18 0

Sofian lavan piha­soi­tois­sa täl­lä vii­kol­la kat­saus ras­kaam­paan musiik­kiin kah­den gen­res­sään erin­omai­sen bän­din voi­mal­la.

Tors­tai­na, 4. hei­nä­kuu­ta klo 18:00, Sofian laval­la kuul­laan kok­ko­la­lai­sen death-grind bän­di Crawls­pacen aggres­sii­vi­sia ja nopea­tem­poi­sia säve­liä.

Illan toi­se­na esiin­ty­jä­nä on Kan­nuk­ses­ta pon­nis­ta­va ska­te-punk bän­di Sunt­race, joka on juu­ri palan­nut menes­tyk­sek­kääl­tä Euroo­pan-kier­tu­eel­taan.

Tule naut­ti­maan ras­kaas­ta musii­kis­ta, ener­gi­ses­tä tun­nel­mas­ta ja upeis­ta live-esi­tyk­sis­tä täs­sä ilmais­kon­ser­tis­sa.

Kesä­kah­vi­la auki kel­lo 20 asti.

12 0

🏊Kan­nuk­sen yleis­ten uima­ran­to­jen uima­ve­si­tu­lok­set on päi­vi­tet­ty Kes­ki-Poh­jan­maan ympä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon net­ti­si­vuil­le.

Kaik­kien uima­ran­to­jen uima­ve­den laa­tu on hyvä eikä sini­le­vää ole havait­tu.

Uin­ti­pai­kois­sa kan­nat­taa aina teh­dä sil­mä­mää­räi­nen tilan­near­vio ennen uimis­ta.

Uima­pai­kat:
💦Kor­pe­lan pato, Les­ti­jo­ki.
💦Tör­mä­tien uima­ran­ta, Les­ti­jo­ki, Kes­kus­ta.
💦Esko­lan maa­ui­ma­la, Lep­pi­lam­men­tie, Esko­la.

Uima­ran­ta­ve­sien tut­ki­mus­tu­lok­set löy­dät:
https://www.kokkola.fi/…/uimarantavesien-tutkimustulokset/

#kan­nus #uima­pai­kat

69 0

Kan­nuk­sen kau­pun­ki pyy­tää osto­tar­jouk­sia pure­tun Kou­to­sen van­han hir­si­run­koi­sen kou­lun hir­sis­tä pois siir­ret­tä­väk­si. Osto­tar­jous­kil­pai­lun tar­jous­pyyn­tö­ai­neis­to toi­mi­te­taan pyy­det­täes­sä säh­kö­pos­tin liit­tee­nä kiin­nos­tu­neil­le. Lähe­tä pyyn­tö­si osoit­tee­seen kirjaamo@kannus.fi ja saat paluu­pos­tis­sa koko tar­jous­pyyn­nön. Lisä­ky­sy­myk­siä ehtii esit­tää 9.8.2024 saak­ka ja lopul­li­nen osto­tar­jous on jätet­tä­vä 16.8.2024 men­nes­sä.

36 0

Huo­men­na käyn­nis­ty­vät Ilta­to­rit Mäki­raon­mäel­lä. Perin­tei­ses­ti tuk­ki­mie­hen toril­la jär­jes­te­tyt ilta­to­rit ovat muut­ta­neet tänä vuon­na Mäki­raon­mäen his­to­rial­li­seen mil­jöö­seen kes­kus­tan raken­nus­töi­den vuok­si.

Ilta­to­rin, sekä alu­eel­la toi­mi­van kah­vi­lan lisäk­si tar­jol­la on myös live musiik­kia. Tuu­li­jas yhtye tuo muka­naan koti­mai­sen iskel­mä­musii­kin par­haat säve­let, jot­ka sopi­vat täy­del­li­ses­ti kesä­ta­pah­tu­maan.

Kah­vi­la auki klo 12–20, tori­myy­jät pai­kal­la 16–20 ja elä­vää musiik­kia klo 18
Ter­ve­tu­loa!

11 0

Etsi­tyim­mät

Tapah­tu­mia Kan­nuk­ses­sa

Scroll to Top