Ilmakuva Kannuksesta aamulla

Ajan­koh­tais­ta

Lisää uuti­sia »

Val­tuus­ton kokouk­set

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­sia voi seu­ra­ta val­tuus­to­sa­lis­sa ja paikallistv:n verk­ko­si­vuil­ta suo­ra­na tai jäl­keen­päin tal­len­tei­na kak­si viik­koa.

Sosi­aa­li­nen media

📍Ensi vii­kol­la Kan­To-kan­sa­lais­opis­tos­sa tar­jol­la tii­vis, Met­säs­tä­jän tut­kin­toon val­men­ta­va 16 tun­nin kurs­si Kan­nuk­sen lukiol­la 18.–21.3. Oppi­tun­nit ma-to klo 18–21.

Ilmoit­tau­du ennak­koon ver­kos­sa osoit­tees­sa opistopalvelut.fi/kannus
Kurs­sin hin­ta 36 €

Met­säs­ty­sop­paan voit tila­ta pie­nel­lä oma­vas­tuul­la. Ilmoi­ta lisä­tie­dois­sa olet­ko kiin­nos­tu­nut tilaa­maan met­säs­ty­sop­paan.

Met­säs­tä­jä­tut­kin­non ten­tin ajan­koh­ta ilmoi­te­taan kurs­sil­la. Ten­tin hin­ta on 20 €.

Kan­nat­taa ilmoit­tau­tua heti. Jos ilmoit­tau­tu­nei­ta ei ole riit­tä­väs­ti, jou­dum­me peru­maan kurs­sin.

#met­säs­tä­jän­tut­kin­to #kan­to­kan­sa­lais­opis­to #kan­nus

8 0

Pos­ted @withregram • @toholamminkunta Toho­lam­min kult­tuu­ri­sa­lis­sa jär­jes­te­tään tiis­tai­na 5.3. kai­kil­le avoin kuu­le­mis­ti­lai­suus Kelan pal­ve­luis­ta. Kun­nan­ta­lon kah­vios­sa on kah­vi­tar­joi­lu klo 12 alkaen ja tilai­suus alkaa klo 12.30.

Pai­kal­la on Kelan Pal­ve­lu­asian­tun­ti­ja Han­na Salmén, joka alus­taa aihee­seen sekä vas­taa kuu­li­joi­den kysy­myk­siin. Tilai­suu­des­sa on mah­dol­li­suus kysyä Kelan pal­ve­luis­ta sekä ker­toa omis­ta toi­veis­ta ja kehit­tä­mis­tar­peis­ta.

Tilai­suu­den jär­jes­tä­vät yhteis­työs­sä Toho­lam­min kun­nan, Kan­nuk­sen kau­pun­gin ja Les­ti­jär­ven kun­nan van­hus- ja vam­mais­neu­vos­tot.

Osoi­te: Toho­lam­min kun­nan­ta­lo, Lam­pin­tie 5

@kela_fpa @kannuksenkaupunki @lestijarvenkunta #toho­lam­min­kult­tuu­ri­sa­li #van­hus­ja­vam­mais­neu­vos­to #toho­lam­min­kun­ta #toho­lam­pi

13 0

🏋️‍♀️Kan­To-kan­sa­lais­opis­ton nais­ten ohja­tus­sa kun­to­sa­li­ryh­mäs­sä tilaa! Tree­niä aloit­te­li­joil­le 5.3.–16.4. (7kertaa) Kitin­Va­pa­rin kun­to­sa­lil­la. Hin­ta 15 €.

📍Ilmoit­tau­du www.opistopalvelut.fi/kannus
Lai­ta lisä­tie­toi­hin KEVÄT15

Saat säh­kö­pos­tiin mak­su­lin­kin kor­ja­tul­la hin­nal­la, vaih­toeh­to­na pape­ri­las­ku.

Ter­ve­tu­loa mukaan!

#Kan­To #kan­sa­lais­opis­to #kan­nus #kitin­va­pa­ri #kun­to­sa­li #nai­set

9 0

Työt ete­ne­vät Raa­sa­kan kou­lu­työ­maal­la

🏗Lii­kun­ta­sa­lin maa­laus­työt jat­ku­vat
🏗Toi­sen ker­rok­sen lv-kana­vien asen­nus jat­kuu
🏗Toi­ses­sa ker­rok­ses­sa mat­to­työt ja ala­kat­to­jen asen­nus jat­ku­vat
🏗Ulko­puo­len pane­loin­ti jat­kuu

Työ­maan viik­ko­tie­do­te ker­too näi­den lisäk­si, että “varus­ta­mi­nen on alka­nut”, mut­ta vies­ti­jän huma­nis­ti­nen kou­lu­tus ei saa­nut kiin­ni, mitä varus­te­taan 🤔Kuvas­ta voi­si pää­tel­lä, että ves­so­ja tai sit­ten jotain muu­ta. Varus­te­lu­ta­so joka tapauk­ses­sa nousee, ja sehän on pää­asia👈

#raa­sa­kan­kou­lu #kou­lu­ra­ken­ta­mi­nen #ope­tus­ja­kas­va­tus­pal­ve­lut #tek­ni­set­pal­ve­lut #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #raken­nus­sor­vo­ja #kan­nus #kehi­tys­ke­hit­tyy #raken­nam­me­tu­le­vai­suut­ta #juu­re­te­lä­mäl­le

36 0
👉Haemme hyvinvointipalveluihin nuorten työpajalle kahta työ- ja yksilövalmentajaa.
Toinen toimi on toistaiseksi voimassa oleva ja toinen määräaikainen 31.12.2024 asti. Toimet täytetään 18.3. alkaen, mikäli Aluehallintovirasto (AVI) myöntää rahoituksen nuorten työpajatoiminnan järjestämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto sekä riittävä ammatillinen osaaminen. Odotamme itsenäisen työotteen lisäksi sujuvia yhteistyö- ja ryhmänohjaustaitoja ja tuntemusta palvelujärjestelmistä.

📍Työkokemus nuorten parissa työskentelystä katsotaan eduksi.
📍Työssä vaaditaan sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.
📍Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Työpajatoiminta antaa nuorelle varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Tehtävänä on parantaa nuoren valmiuksia päästä työmarkkinoille tai muuhun
tarvitsemaansa palveluun, parantaa nuoren elämänhallinnan taitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan yhteiskunnassa. Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä etsivän nuorisotyön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kiinnostuitko? Laita hakemus viimeistään 6.3.2024 klo 16 Kuntrekry.fi -palvelussa, työavain 584279.

Lisätietoja tehtävistä ja Kannuksen kaupungista työnantajana https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kannuksen-kaupunki/

Tutustu työpajatoimintaan https://kannus.fi/vapaa-aika/nuoriso/nuorten-tyopaja/

#avoimettyöpaikat #työjayksilövalmentaja #hyvinvointipalvelut #työpajat #kannus #kannuksenkaupunki #juuretelämälle #seutukaupungit #nuoret

👉Haem­me hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­hin nuor­ten työ­pa­jal­le kah­ta työ- ja yksi­lö­val­men­ta­jaa.
Toi­nen toi­mi on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va ja toi­nen mää­rä­ai­kai­nen 31.12.2024 asti. Toi­met täy­te­tään 18.3. alkaen, mikä­li Alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI) myön­tää rahoi­tuk­sen nuor­ten työ­pa­ja­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen.

Kel­poi­suus­vaa­ti­muk­se­na on sovel­tu­va ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to tai amma­til­li­nen perus­tut­kin­to sekä riit­tä­vä amma­til­li­nen osaa­mi­nen. Odo­tam­me itse­näi­sen työ­ot­teen lisäk­si suju­via yhteis­työ- ja ryh­mä­noh­jaus­tai­to­ja ja tun­te­mus­ta pal­ve­lu­jär­jes­tel­mis­tä.

📍Työ­ko­ke­mus nuor­ten paris­sa työs­ken­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si.
📍Työs­sä vaa­di­taan suju­vaa suo­men kie­len kir­jal­lis­ta ja suul­lis­ta tai­toa.
📍Teh­tä­vän hoi­ta­mi­nen edel­lyt­tää oman auton käyt­töä.

Työ­pa­ja­toi­min­ta antaa nuo­rel­le var­hais­ta tukea yksi­löl­li­ses­ti ja yhtei­söl­li­ses­ti. Teh­tä­vä­nä on paran­taa nuo­ren val­miuk­sia pääs­tä työ­mark­ki­noil­le tai muu­hun
tar­vit­se­maan­sa pal­ve­luun, paran­taa nuo­ren elä­män­hal­lin­nan tai­to­ja sekä edis­tää hänen kas­vu­aan, itse­näis­ty­mis­tään ja osal­li­suut­taan yhteis­kun­nas­sa. Toi­min­taa toteu­te­taan tii­viis­sä yhteis­työs­sä etsi­vän nuo­ri­so­työn ja mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa.

Kiin­nos­tuit­ko? Lai­ta hake­mus vii­meis­tään 6.3.2024 klo 16 Kuntrekry.fi ‑pal­ve­lus­sa, työ­avain 584279.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­vis­tä ja Kan­nuk­sen kau­pun­gis­ta työ­nan­ta­ja­na https://www.kuntarekry.fi/fi/tyonantajat/kannuksen-kaupunki/

Tutus­tu työ­pa­ja­toi­min­taan https://kannus.fi/vapaa-aika/nuoriso/nuorten-tyopaja/

#avoi­met­työ­pai­kat #työ­jayk­si­lö­val­men­ta­ja #hyvin­voin­ti­pal­ve­lut #työ­pa­jat #kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #juu­re­te­lä­mäl­le #seu­tu­kau­pun­git #nuo­ret

15 0
#REPOST @kannuksenliikuntapalvelut with @get__repost__app  Osallistu ke 28.2. Kalevalan kulttuuripäivään eri puolilla Kannusta!

KitinVapari:
• Reippaat askeleet, Suuri vaikutus -hyväntekeväisyyskävelykampanja
• Kierrä liikuntasalia klo 12–16 välisenä aikana
o Yksi kierros on 100 m, vähintään kierrettävä 500 m
• Kannuksen liikuntapalvelut lahjoittaa uimalippuja Kannuksen seurakunnan diakoniatyöhön käveltyjen kilometrien mukaan
o Kaikkien kävelijöiden kilometrit lasketaan yhteen
• Tavoitteet
o 50 km lahjoitus 30 lippua (arvo 210€)
o 100 km lahjoitus 60 lippua (arvo 420€)
o 200 km lahjoitus 150 lippua (arvo 1050€)
• Nuorisopalvelut pitää lasten toimintapistettä, jossa pääsee mm. piirtämään

Kirjasto:
• Hahmosuunnistus lastenosastolla 28.2.–1.3. aukioloaikoina
• Sinustako Kannuksen Kalevala-tietäjä? - osallistu kiperään tietovisaan
o Palautus 1.3. mennessä kirjastoon
o Paras palkitaan, muiden kesken arvotaan palkintoja

Hoivakunnas (Kitinkannus)
• Kannustalon Mika Uusimäki avaa tilaisuuden klo 13
• Nikkarit Ari Kungas, Tapio Hirvi ja Seppo Tastula musisoivat
• Jarmo Leppänen lausuu Eino Leinoa
• Johanna Rautakoski ja Mikko Luoma soittavat Kalevala-aiheista musiikkia

Tervetuloa mukaan!
@kannuksenkirjasto @nuorten_kannus @kitinkannus #KannuksenLiikuntapalvelut #KitinVapari #kalevala #kalevalankulttuuripäivä #repostandroid #repostw10

#REPOST @kannuksenliikuntapalvelut with @get__repost__app Osal­lis­tu ke 28.2. Kale­va­lan kult­tuu­ri­päi­vään eri puo­lil­la Kan­nus­ta!

Kitin­Va­pa­ri:
• Reip­paat aske­leet, Suu­ri vai­ku­tus ‑hyvän­te­ke­väi­syys­kä­ve­ly­kam­pan­ja
• Kier­rä lii­kun­ta­sa­lia klo 12–16 väli­se­nä aika­na
o Yksi kier­ros on 100 m, vähin­tään kier­ret­tä­vä 500 m
• Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lut lah­joit­taa uima­lip­pu­ja Kan­nuk­sen seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työ­hön kävel­ty­jen kilo­met­rien mukaan
o Kaik­kien käve­li­jöi­den kilo­met­rit las­ke­taan yhteen
• Tavoit­teet
o 50 km lah­joi­tus 30 lip­pua (arvo 210€)
o 100 km lah­joi­tus 60 lip­pua (arvo 420€)
o 200 km lah­joi­tus 150 lip­pua (arvo 1050€)
• Nuo­ri­so­pal­ve­lut pitää las­ten toi­min­ta­pis­tet­tä, jos­sa pää­see mm. piir­tä­mään

Kir­jas­to:
• Hah­mo­suun­nis­tus las­ten­osas­tol­la 28.2.–1.3. aukio­loai­koi­na
• Sinus­ta­ko Kan­nuk­sen Kale­va­la-tie­tä­jä? — osal­lis­tu kipe­rään tie­to­vi­saan
o Palau­tus 1.3. men­nes­sä kir­jas­toon
o Paras pal­ki­taan, mui­den kes­ken arvo­taan pal­kin­to­ja

Hoi­va­kun­nas (Kitin­kan­nus)
• Kan­nus­ta­lon Mika Uusi­mä­ki avaa tilai­suu­den klo 13
• Nik­ka­rit Ari Kun­gas, Tapio Hir­vi ja Sep­po Tas­tu­la musi­soi­vat
• Jar­mo Lep­pä­nen lausuu Eino Lei­noa
• Johan­na Rau­ta­kos­ki ja Mik­ko Luo­ma soit­ta­vat Kale­va­la-aiheis­ta musiik­kia

Ter­ve­tu­loa mukaan!
@kannuksenkirjasto @nuorten_kannus @kitinkannus #Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #Kitin­Va­pa­ri #kale­va­la #kale­va­lan­kult­tuu­ri­päi­vä #repos­tandroid #repostw10

10 0

Kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa teh­tiin vuon­na 2023 yhteen­sä 25 val­tuus­toa­loi­tet­ta. Nii­den joh­dos­ta teh­dyt toi­men­pi­teet ovat koo­tus­ti käsit­te­lys­sä kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa ti 20.2.2024.

Täs­tä lin­kis­tä pää­set tut­ki­maan, min­kä­lai­sia aloit­tei­ta val­tuu­te­tut teki­vät vii­me
vuon­na https://kannus10.oncloudos.com/kokous/2024331–4‑10945.PDF

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys­lis­tal­la huo­men­na myös:
🔹Val­mius­suun­ni­tel­man 2023 ylei­nen osa
🔹Tes­ta­ment­ti ja lah­joi­tus­va­rois­ta myön­net­tä­vät avus­tuk­set
🔹Nuor­ten työ­pa­jan työ- ja yksi­lö­val­men­ta­jien toi­mien täyt­tö­lu­vat
🔹Kan­nuk­sen kau­pun­gin edus­ta­jien nimeä­mi­nen tytär- ja osak­kuus­yh­tiöi­den hal­li­tuk­siin sekä Osuus­kun­ta Kes­ki­kais­tan hal­li­tuk­seen
🔹Kan­nuk­sen kau­pun­gin rahoi­tuso­suus PK-yri­tys­ten TKI-pol­ku ‑hank­kee­seen
🔹Kau­pun­gin­joh­ta­jan joh­ta­ja­so­pi­muk­sen mukai­nen tulos- ja kehi­tys­kes­kus­te­lu

Esi­tys­lis­ta luet­ta­vis­sa kau­pun­gin net­ti­si­vuil­la www.kannus.fi
Suo­ra link­ki esi­tys­lis­taan https://kannus10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024331

#kau­pun­gin­hal­li­tus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #kan­nus #pää­tök­sen­te­ko #kokouk­set

17 0

Etsi­tyim­mät

Tapah­tu­mia Kan­nuk­ses­sa

Scroll to Top