Ajan­koh­tais­ta

Lisää uuti­sia »

Val­tuus­ton kokouk­set

Seu­raa­va kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous pide­tään 3.6.2024 klo 18.00 alkaen kau­pun­gin­vi­ras­ton val­tuus­to­sa­lis­sa.

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­sia voi seu­ra­ta val­tuus­to­sa­lis­sa ja paikallistv:n verk­ko­si­vuil­ta suo­ra­na tai jäl­keen­päin tal­len­tei­na kak­si viik­koa.

Sosi­aa­li­nen media

Hyvä Kan­nus! Olem­me teke­mäs­sä hui­ke­aa tulos­ta Ylen Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­jas­sa 🏆

Tähän men­nes­sä on kerät­ty ja Ylen kam­pan­ja­las­ku­riin mer­kit­ty 587 pus­sil­lis­ta ros­kia. Las­ku­ri ver­tai­lee auto­maat­ti­ses­ti naa­pu­rin­tiin: Toho­lam­min tulos 57 pus­sia, Sie­vin 172 pus­sia, Kok­ko­lan 764 pus­sia ja Kala­joen 148 pus­sia.

Kii­tos jo täs­sä vai­hees­sa kai­kil­le keräyk­seen osal­lis­tu­neil­le 😍 Vie­lä ehtii mukaan, sil­lä kam­pan­ja päät­tyy kes­ki­viik­ko­na 5.6. klo 20. Kir­jas­tos­sa on vapaa­na ja lai­nat­ta­vis­sa ros­ka­pih­te­jä ja ilmai­sia ros­ka­pus­se­ja­kin on jaos­sa niin kau­pun­gin­vi­ras­tol­la kuin kir­jas­tol­la­kin. Ros­ka­la­va, jon­ne pus­sit voi vie­dä, on kau­pun­gin­vi­ras­ton taka­na vie­lä tou­ko­kuun lop­puun.

#mil­joo­na­ros­ka­pus­sia #yle #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #kan­nus #juu­re­te­lä­mäl­le

20 0
Kannuksen hyvinvointipalveluiden lautakunta jakoi 21.5. avustuksia.

🎨🩰🎼Kulttuuritoimintaan avustusta haki 11 yhdistystä. Rahaa jaettiin15 000 €. Avustusta saivat:

  Kannus-Seura ry 3325 €
 Kamarikuoro Arietta ry 415 €
 Kannuksen Soittokunta ry 1749 €
 Kannuksen Kamerakerho ry 146 €
 Monari ry 1282 €
 Eskolan Kyläyhdistys ry 1245 €
 Kannuksen Musiikin Tuki ry 143 €
 Kannuksen Musiikinharrastajat ry 2283 €
 Ylikannuksen Kyläyhdistys ry 1514 €
 Lestijokilaakson Taideyhdistys ry 1413 €
 Osuuskunta RiemuRiihi 1486 €

🤸‍♀️🤸‍♂️⛑Nuorisotoimintaan haki avustusta viisi yhdistystä. Rahaa jaossa 16 000 €. Avustusta saivat:

  Keski-Pohjanmaan Vesaiset ry 3393 €
 Kannuksen 4H-yhdistys ry 4891 €
 Kannuksen Korvenkävijät ry 6789 €
 Kannuksen Palokuntanuoret (Palomiehet) ry 804 €
 Märsylän koulun vanhempainyhdistys ry 123 €

⚽️🏏🏇Liikuntatoimintaan haki avustusta viisi hakijaa ja jaossa oli yhteensä 30 000 €. Avustusta saivat:

  Eskolan Eskot ry 474 €
 Kannuksen Ampujat ry 420 €
 Kannuksen Ura ry 26 019 €
 Torpan Ratsastajat ry 1952 €
 Kannuksen Biljardikerho 1135 €

🦈Muista hyvinvointia edistävistä yhdistyksistä avustushakemuksensa jätti 11 hakijaa. Avustusta jaettiin yhteensä 10 000 € 9 yhdistykselle. Avustusta saivat:

  Kannuksen Martat ry 800 €
 Kokkolanseudun Omaishoitajat ry 500 €
 Lestijoen Latu ry 800 €
 Kärkiskylän maa- ja kotitalousseura ry 2000 €
 MLL Kannuksen yhdistys 2800 €
 Kannuksen kalastus / osakaskunta 200 €
 Kannuksen Palomiehet ry / Naisosasto 500 €
 Keski-Pohjanmaan Reumayhdistys ry 500 €
 Oskari Tokoi ‑seura 1900 € 

Lue tarkemmin nettisivuilta www.kannus.fi

#avustukset #hyvinvointipalvelut #nuorisotoiminta #liikunta #kulttuuri #hyvinvoinninedistäminen

Lue avustusperusteet

Kan­nuk­sen hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta jakoi 21.5. avus­tuk­sia.

🎨🩰🎼Kult­tuu­ri­toi­min­taan avus­tus­ta haki 11 yhdis­tys­tä. Rahaa jaettiin15 000 €. Avus­tus­ta sai­vat:

Kan­nus-Seu­ra ry 3325 €
Kama­ri­kuo­ro Ariet­ta ry 415 €
Kan­nuk­sen Soit­to­kun­ta ry 1749 €
Kan­nuk­sen Kame­ra­ker­ho ry 146 €
Mona­ri ry 1282 €
Esko­lan Kyläyh­dis­tys ry 1245 €
Kan­nuk­sen Musii­kin Tuki ry 143 €
Kan­nuk­sen Musii­kin­har­ras­ta­jat ry 2283 €
Yli­kan­nuk­sen Kyläyh­dis­tys ry 1514 €
Les­ti­jo­ki­laak­son Tai­deyh­dis­tys ry 1413 €
Osuus­kun­ta Rie­mu­Rii­hi 1486 €

🤸‍♀️🤸‍♂️⛑Nuo­ri­so­toi­min­taan haki avus­tus­ta vii­si yhdis­tys­tä. Rahaa jaos­sa 16 000 €. Avus­tus­ta sai­vat:

Kes­ki-Poh­jan­maan Vesai­set ry 3393 €
Kan­nuk­sen 4H-yhdis­tys ry 4891 €
Kan­nuk­sen Kor­ven­kä­vi­jät ry 6789 €
Kan­nuk­sen Palo­kun­ta­nuo­ret (Palo­mie­het) ry 804 €
Mär­sy­län kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys ry 123 €

⚽️🏏🏇Lii­kun­ta­toi­min­taan haki avus­tus­ta vii­si haki­jaa ja jaos­sa oli yhteen­sä 30 000 €. Avus­tus­ta sai­vat:

Esko­lan Eskot ry 474 €
Kan­nuk­sen Ampu­jat ry 420 €
Kan­nuk­sen Ura ry 26 019 €
Tor­pan Rat­sas­ta­jat ry 1952 €
Kan­nuk­sen Bil­jar­di­ker­ho 1135 €

🦈Muis­ta hyvin­voin­tia edis­tä­vis­tä yhdis­tyk­sis­tä avus­tus­ha­ke­muk­sen­sa jät­ti 11 haki­jaa. Avus­tus­ta jaet­tiin yhteen­sä 10 000 € 9 yhdis­tyk­sel­le. Avus­tus­ta sai­vat:

Kan­nuk­sen Mar­tat ry 800 €
Kok­ko­lan­seu­dun Omais­hoi­ta­jat ry 500 €
Les­ti­joen Latu ry 800 €
Kär­kis­ky­län maa- ja koti­ta­lous­seu­ra ry 2000 €
MLL Kan­nuk­sen yhdis­tys 2800 €
Kan­nuk­sen kalas­tus / osa­kas­kun­ta 200 €
Kan­nuk­sen Palo­mie­het ry / Nais­osas­to 500 €
Kes­ki-Poh­jan­maan Reu­mayh­dis­tys ry 500 €
Oska­ri Tokoi ‑seu­ra 1900 €

Lue tar­kem­min net­ti­si­vuil­ta www.kannus.fi

#avus­tuk­set #hyvin­voin­ti­pal­ve­lut #nuo­ri­so­toi­min­ta #lii­kun­ta #kult­tuu­ri #hyvin­voin­ni­ne­dis­tä­mi­nen

Lue avus­tus­pe­rus­teet

14 0
#REPOST @toholamminkunta with @get__repost__app  Toholammin ja Kannuksen kirjastojen Lukeva Lestijokilaakso -hanke avataan näyttävästi kirjailija Satu Rämön vierailulla. Samoilla tulilla Rämö vierailee myös Kaustisen ja Lestijärven kirjastoissa. Kannattaa laittaa päivämäärät ylös ja valita itselleen sopivin ajankohta! Toholammilla Rämöä haastattelevat ihastuttavat Paula Määttälä ja Sinikka Jutila. 🥰

Toholammin ja Kannuksen kirjastojen yhteisen Lukeva Lestijokilaakso -hankkeen tavoitteena on viritellä lukuintoa ja kiinnostusta kirjallisuuteen etenkin aikuisten ja nuorten aikuisten parissa. Hankkeen aikana kirjastoissa tullaan järjestämään kiinnostavia kirjailijavierailuja ja tapahtumia, kannattaa pysyä kuulolla! Hanke on saanut rahoitusta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta.

Satu Rämö tunnetaan etenkin huippusuositusta Hildur-dekkarisarjastaan, jonka neljäs osa Rakel ilmestyy ensi syksynä.  Lisäksi Rämö on kirjoittanut suosittuja Islanti-aiheisia matkaoppaita sekä kirjoja kirjoittamisesta, työelämästä ja siitä, millaista on muuttaa Islantiin asumaan.

Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy, lämpimästi tervetuloa kuulolle!
Kuva: Björgvin Hilmarsson / WSOY

@aluehallintovirasto @avi_kirjastotoimi @toholamminkirjasto @kannuksenkirjasto  #lukevalestijokilaakso #kirjailijavieras #saturämö #kirjailija #toholamminkirjasto #kannuksenkirjasto #kirjasto #kannus #toholampi #repostandroid #repostw10

#REPOST @toholamminkunta with @get__repost__app Toho­lam­min ja Kan­nuk­sen kir­jas­to­jen Luke­va Les­ti­jo­ki­laak­so ‑han­ke ava­taan näyt­tä­väs­ti kir­jai­li­ja Satu Rämön vie­rai­lul­la. Samoil­la tulil­la Rämö vie­rai­lee myös Kaus­ti­sen ja Les­ti­jär­ven kir­jas­tois­sa. Kan­nat­taa lait­taa päi­vä­mää­rät ylös ja vali­ta itsel­leen sopi­vin ajan­koh­ta! Toho­lam­mil­la Rämöä haas­tat­te­le­vat ihas­tut­ta­vat Pau­la Määt­tä­lä ja Sinik­ka Juti­la. 🥰

Toho­lam­min ja Kan­nuk­sen kir­jas­to­jen yhtei­sen Luke­va Les­ti­jo­ki­laak­so ‑hank­keen tavoit­tee­na on viri­tel­lä lukuin­toa ja kiin­nos­tus­ta kir­jal­li­suu­teen eten­kin aikuis­ten ja nuor­ten aikuis­ten paris­sa. Hank­keen aika­na kir­jas­tois­sa tul­laan jär­jes­tä­mään kiin­nos­ta­via kir­jai­li­ja­vie­rai­lu­ja ja tapah­tu­mia, kan­nat­taa pysyä kuu­lol­la! Han­ke on saa­nut rahoi­tus­ta Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta.

Satu Rämö tun­ne­taan eten­kin huip­pusuo­si­tus­ta Hil­dur-dek­ka­ri­sar­jas­taan, jon­ka nel­jäs osa Rakel ilmes­tyy ensi syk­sy­nä. Lisäk­si Rämö on kir­joit­ta­nut suo­sit­tu­ja Islan­ti-aihei­sia mat­kaop­pai­ta sekä kir­jo­ja kir­joit­ta­mi­ses­ta, työ­elä­mäs­tä ja sii­tä, mil­lais­ta on muut­taa Islan­tiin asu­maan.

Kaik­kiin tilai­suuk­siin on vapaa pää­sy, läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa kuu­lol­le!
Kuva: Björg­vin Hil­mars­son / WSOY

@aluehallintovirasto @avi_kirjastotoimi @toholamminkirjasto @kannuksenkirjasto #luke­va­les­ti­jo­ki­laak­so #kir­jai­li­ja­vie­ras #satu­rä­mö #kir­jai­li­ja #toho­lam­min­kir­jas­to #kan­nuk­sen­kir­jas­to #kir­jas­to #kan­nus #toho­lam­pi #repos­tandroid #repostw10

13 0

Lue kesän kuu­mim­mat meno­vin­kit Kan­nuk­sen kau­pun­gin kesä­leh­des­tä, joka jae­taan tänään Kan­nuk­ses­sa jokai­seen talou­teen Les­ti­joen välis­sä ja muu­al­la leh­den tilaa­jil­le☀😎

📰Kau­pun­gin tie­do­te on luet­ta­vis­sa myös kau­pun­gin sivuil­ta www.kannus.fi tai täs­tä lin­kis­tä suo­raan https://lehdet.hillagroup.fi/lestijoki/5d0f036a-b3a3-4e87-9ba2-88d7b0811828/1

#kan­nuk­sen­kau­pun­ki #kan­nus #tie­do­tus­leh­ti #kesä­leh­ti #kesä­me­not #Les­ti­jo­ki #kan­nus­va­paal­la #juu­re­te­lä­mäl­le #elä­vin­maa­seu­tu­kau­pun­ki #koi­ra­pää­kau­pun­ki #seu­tu­kau­pun­git

12 0

Auta suo­je­le­maan Kan­nuk­sen alku­pe­räis­luon­toa ja ansait­se rahaa palk­kiok­si!

🌱Kan­nuk­ses­sa start­taa 17. kesä­kuu­ta klo 9 jouk­kois­tet­tu vie­ras­la­ji­kas­vien tor­jun­ta­tem­paus.

🌱Pää­set mukaan teh­tä­vään lataa­mal­la äly­pu­he­li­mee­si Crowd­sor­sa-sovel­luk­sen, jos­ta löy­dät kaik­ki tar­vit­ta­vat ohjeet osal­lis­tu­mi­seen.

🌱Crowd­sor­sa-mobii­li­pe­lis­sä pelaa­jat videoi­vat ja mer­kit­se­vät kar­tal­le vie­ras­la­jie­siin­ty­miä, joi­ta hävit­tä­mäl­lä he voi­vat ansai­ta jopa 25 sent­tiä neliö­met­ril­tä.

🌱Kan­nuk­ses­sa tor­jut­ta­va­na ovat lupii­ni, jät­ti­pal­sa­mi ja kurt­tu­ruusu.

Lisä­tie­toa kesän vie­ras­la­ji­tem­pauk­ses­ta voit lukea kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta www.kannus.fi

#vie­ras­la­jit #jät­ti­bal­sa­mi #kurt­tu­ruusu #lupii­ni #crowd­sor­sa #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #vie­ras­la­jien­tor­jun­ta #juu­re­te­lä­mäl­le #suo­me­ne­lä­vin­maa­seu­tu­mai­nen­kau­pun­ki #kan­nus

19 3

Kan­nuk­ses­sa on ais­tit­ta­vis­sa MM-huu­maa!

Yri­tys­Kan­nus ja Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lut haas­ta­vat mukaan tiuk­kaan maa­il­man­mes­ta­ruus­tais­toon🥇🥈🥉

Ter­ve­tu­loa kisaa­maan kep­pi­he­vos­poo­lon maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta Kitin­kan­kaan urhei­lu­ken­täl­le 7.6. klo 14.

Kerää kokoon nel­jän hen­gen jouk­kue, nap­paa mukaan kep­pi­he­vo­set ja poo­lo­mai­lat (kri­ket­ti­mai­lat toi­mii hyvin!) ja suun­ta koh­ti urhei­lu­kent­tää. Erät pyri­tään pelaa­maan noin vii­des­sä minuu­tis­sa. Voit­ta­jat pal­ki­taan mita­lein. Lai­te­taan Kan­nuk­sen his­to­rian ensim­mäi­nen kep­pi­he­vos­poo­lon MM-pys­ti kier­tä­mään 🏆

Roh­keas­ti mukaan!

Ilmoit­tau­tu­mi­set anna.hernesniemi@kannus.fi, puh. 040 4864772

#kep­pi­he­vos­poo­lo #yri­tys­kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #kan­nuk­sen­lii­kun­ta­pal­ve­lut #MMki­sat #kan­nus

21 0

Etsi­tyim­mät

Tapah­tu­mia Kan­nuk­ses­sa

Scroll to Top