Ilmakuva Kannuksesta aamulla

Ajan­koh­tais­ta

Lisää uuti­sia »

Val­tuus­ton kokouk­set

Seu­raa­va kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous pide­tään 22.4.2024 klo 18.00 alkaen kau­pun­gin­vi­ras­ton val­tuus­to­sa­lis­sa.

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­sia voi seu­ra­ta val­tuus­to­sa­lis­sa ja paikallistv:n verk­ko­si­vuil­ta suo­ra­na tai jäl­keen­päin tal­len­tei­na kak­si viik­koa.

Sosi­aa­li­nen media

Koi­ran­päi­vän Match Show Kan­nuk­sen Tuk­ki­mie­hen­to­ril­la 24.4.2024 klo 18. Tule mukaan naut­ti­maan Koi­ran­päi­vän tun­nel­maa Kan­nuk­sen toril­le!

Ilmoit­tau­tu­mi­nen klo 16.30. Ilmoit­tau­du ennak­koon: https://forms.office.com/e/CtwhkN04iy

Tuo­ma­rei­na Tyt­ti Lin­ten­ho­fer, Han­na Holm ja Ida Joke­la

Osal­lis­tu­mis­mak­su 8€/ensimmäinen koi­ra ja 5€/seuraavat koi­rat

Tori­myyn­ti klo 16 alkaen

Muka­na: Ken­nel­lii­ton nuo­ri­so­koor­di­naat­to­rit Lakeu­den reki­koi­ra­har­ras­ta­jat 4H Kan­nuk­sen Kor­ven­kä­vi­jät Ani­dat­ten

#matchs­how
#koi­rien­kan­nus #suo­men­koi­ra­pää­kau­pun­ki

12 0
📍Vastaa kouluverkkokyselyyn!

Kannuksen talousarviossa 2024 tavoitteeksi ja toimenpiteeksi on kirjattu Koulutuksen linjat ‑asiakirjan päivittäminen sekä kouluverkkotarkastelu. Kouluverkon tarkasteleminen on ajankohtaista, koska ennusteiden mukaan alakoulujen kokonaisoppilasmäärä laskee 130 oppilaalla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Koulutuksen linjat ‑asiakirjassa linjatut oppilasrajat tulevat vastaan.

Koulutuksen linjat ‑asiakirjassa on määritelty seuraavasti: Koulu toimii 2‑opettajaisena, jos oppilasmäärä laskee alle 35. Koulut lakkaavat, mikäli oppilasmäärä laskee alle 25.

Märsylän koululla kokonaisoppilasmäärä laskee ennusteiden mukaan alle 25 oppilaan rajan lukuvuonna 2025–2026 (22 oppilasta). Roikolan koululla oppilasmäärät laskee 3‑opettajaisen 35 oppilasrajan alle 2027–2028 (31 oppilasta).

Haluamme kuulla mielipiteesi päätöksen valmistelun tueksi. Toivomme, että vastaat kyselyymme verkossa viimeistään 30.4.2024.

Vastaamaan pääset alla olevasta linkistä tai skannaamalla postauksen kuvassa olevan qr-koodin puhelimen kameralla. Linkki kyselyyn löytyy myös kaupungin verkkosivuilta www.kannus.fi

https://link.webropolsurveys.com/S/69715EF43EDDED59

#Kannuksenkaupunki #kasvatusjaopetuspalvelut #kouluverkko #kysely #kyläkoulut #juuretelämälle #kannus

📍Vas­taa kou­lu­verk­ko­ky­se­lyyn!

Kan­nuk­sen talous­ar­vios­sa 2024 tavoit­teek­si ja toi­men­pi­teek­si on kir­jat­tu Kou­lu­tuk­sen lin­jat ‑asia­kir­jan päi­vit­tä­mi­nen sekä kou­lu­verk­ko­tar­kas­te­lu. Kou­lu­ver­kon tar­kas­te­le­mi­nen on ajan­koh­tais­ta, kos­ka ennus­tei­den mukaan ala­kou­lu­jen koko­nai­sop­pi­las­mää­rä las­kee 130 oppi­laal­la vuo­teen 2030 men­nes­sä. Lisäk­si Kou­lu­tuk­sen lin­jat ‑asia­kir­jas­sa lin­ja­tut oppi­las­ra­jat tule­vat vas­taan.

Kou­lu­tuk­sen lin­jat ‑asia­kir­jas­sa on mää­ri­tel­ty seu­raa­vas­ti: Kou­lu toi­mii 2‑opettajaisena, jos oppi­las­mää­rä las­kee alle 35. Kou­lut lak­kaa­vat, mikä­li oppi­las­mää­rä las­kee alle 25.

Mär­sy­län kou­lul­la koko­nai­sop­pi­las­mää­rä las­kee ennus­tei­den mukaan alle 25 oppi­laan rajan luku­vuon­na 2025–2026 (22 oppi­las­ta). Roi­ko­lan kou­lul­la oppi­las­mää­rät las­kee 3‑opettajaisen 35 oppi­las­ra­jan alle 2027–2028 (31 oppi­las­ta).

Haluam­me kuul­la mie­li­pi­tee­si pää­tök­sen val­mis­te­lun tuek­si. Toi­vom­me, että vas­taat kyse­lyym­me ver­kos­sa vii­meis­tään 30.4.2024.

Vas­taa­maan pää­set alla ole­vas­ta lin­kis­tä tai skan­naa­mal­la pos­tauk­sen kuvas­sa ole­van qr-koo­din puhe­li­men kame­ral­la. Link­ki kyse­lyyn löy­tyy myös kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta www.kannus.fi

https://link.webropolsurveys.com/S/69715EF43EDDED59

#Kan­nuk­sen­kau­pun­ki #kas­va­tus­jao­pe­tus­pal­ve­lut #kou­lu­verk­ko #kyse­ly #kylä­kou­lut #juu­re­te­lä­mäl­le #kan­nus

7 0

☕Muis­tat­han, että huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 17.4. klo 18 kau­pun­gin­hal­li­tus jal­kau­tuu Kah­vi­baa­riin. Kevät­kau­den toi­sel­la kyse­ly­tun­nil­la on mah­dol­li­suus jäl­leen käy­dä mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä avoin­ta kes­kus­te­lua mie­len pääl­lä ole­vis­ta Kan­nuk­sen asiois­ta kau­pun­gin päät­tä­jien kans­sa.

Kah­via­kin on tar­jol­la, läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

#kan­nuk­sen­kau­pun­ki #seu­tu­kau­pun­git #luot­ta­mus­hen­ki­löt #osal­lis­suus #vuo­ro­vai­ku­tus #kun­ta­de­mo­kra­tia #kau­pun­gin­hal­lis­tus #kan­nus Kah­vi­baa­ri

13 0
🌿🧹Yle käynnistää maanantaina 15.4.2024 jo viime vuodesta tutun Miljoona roskapussia ‑kampanjan ja Kannus on jälleen mukana! Kampanja jatkuu 5.6.2024 saakka.

🎯Kerätään porukalla roskat pois Kannuksen katukuvasta ja merkitään kerätyt pussit kampanjan laskuriin Ylen nettisivuilla. Mukaan on lupautunut noin 180 kuntaa.

Tärkeintä on siisti ympäristö, mutta leikkimielellä voi tietysti myös kisailla muiden kuntien kanssa. Viime vuonna Kannus pärjäsi hienosti. Keräsimme 526 roskapussia eli 98 pussia tuhatta asukasta kohti. Tällä tuloksella Kannus pääsi 40:n eniten roskia keränneen kunnan joukkoon. Nyt on mahdollisuus petrata!

Kerättyjen pussien määrää voi seurata reaaliajassa kampanjasivuston laskurissa. Kannattaa siis tehdä Yle-tunnus ja kirjata kerätyt pussit laskuriin https://yle.fi/aihe/miljoona-roskapussia

🚛Kaupunki tukee kampanjaa järjestämällä roskalavan kaupunginviraston parkkipaikalle. Lavalle voi tuoda yleisiltä alueilta kerättyjä roskapusseja 31.5.2024 saakka. Lava on merkitty Miljoona roskapussia ‑tunnuksilla. Kaunginvirastolta ja kirjastosta voi noutaa jätesäkkejä keräämistä varten 15.4. alkaen.

📍Yleinen siivouspäivä Kannuksessa pidetään tiistaina 14.5.2024. Tule mukaan, haasta vaikka harraste- tai työporukka kavereiksi!

Roskien keräämistä teiden varsilta helpottavat roskapihdit. Kannuksen kirjastossa on lainattavia roskapihtejä. Ota kirjastokortti mukaan ja hae lenkille pihdit, niin roskien keräily sujuu jouhevasti!

#miljoonaroskapussia @yle #kannuksenkaupunki #juuretelämälle

🌿🧹Yle käyn­nis­tää maa­nan­tai­na 15.4.2024 jo vii­me vuo­des­ta tutun Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­jan ja Kan­nus on jäl­leen muka­na! Kam­pan­ja jat­kuu 5.6.2024 saak­ka.

🎯Kerä­tään poru­kal­la ros­kat pois Kan­nuk­sen katu­ku­vas­ta ja mer­ki­tään kerä­tyt pus­sit kam­pan­jan las­ku­riin Ylen net­ti­si­vuil­la. Mukaan on lupau­tu­nut noin 180 kun­taa.

Tär­kein­tä on siis­ti ympä­ris­tö, mut­ta leik­ki­mie­lel­lä voi tie­tys­ti myös kisail­la mui­den kun­tien kans­sa. Vii­me vuon­na Kan­nus pär­jä­si hie­nos­ti. Kerä­sim­me 526 ros­ka­pus­sia eli 98 pus­sia tuhat­ta asu­kas­ta koh­ti. Täl­lä tulok­sel­la Kan­nus pää­si 40:n eni­ten ros­kia kerän­neen kun­nan jouk­koon. Nyt on mah­dol­li­suus pet­ra­ta!

Kerät­ty­jen pus­sien mää­rää voi seu­ra­ta reaa­lia­jas­sa kam­pan­ja­si­vus­ton las­ku­ris­sa. Kan­nat­taa siis teh­dä Yle-tun­nus ja kir­ja­ta kerä­tyt pus­sit las­ku­riin https://yle.fi/aihe/miljoona-roskapussia

🚛Kau­pun­ki tukee kam­pan­jaa jär­jes­tä­mäl­lä ros­ka­la­van kau­pun­gin­vi­ras­ton park­ki­pai­kal­le. Laval­le voi tuo­da ylei­sil­tä alueil­ta kerät­ty­jä ros­ka­pus­se­ja 31.5.2024 saak­ka. Lava on mer­kit­ty Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑tun­nuk­sil­la. Kaun­gin­vi­ras­tol­ta ja kir­jas­tos­ta voi nou­taa jäte­säk­ke­jä kerää­mis­tä var­ten 15.4. alkaen.

📍Ylei­nen sii­vous­päi­vä Kan­nuk­ses­sa pide­tään tiis­tai­na 14.5.2024. Tule mukaan, haas­ta vaik­ka har­ras­te- tai työ­po­ruk­ka kave­reik­si!

Ros­kien kerää­mis­tä tei­den var­sil­ta hel­pot­ta­vat ros­ka­pih­dit. Kan­nuk­sen kir­jas­tos­sa on lai­nat­ta­via ros­ka­pih­te­jä. Ota kir­jas­to­kort­ti mukaan ja hae len­kil­le pih­dit, niin ros­kien keräi­ly sujuu jou­he­vas­ti!

#mil­joo­na­ros­ka­pus­sia @yle #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #juu­re­te­lä­mäl­le

15 0

Virk­kaa kesäk­si mat­to tai tyy­ny mie­len­kiin­toi­sel­la kir­jo­virk­kaus­tek­nii­kal­la Mol­la Mill­sin mal­lein. Ensi vii­kol­la alkaa lyhyt­kurs­si Kan­nuk­ses­sa!

Kokoon­tu­mi­set ti 16.4. ja 23.4. klo 17–20 Raa­sa­kan kou­lun käsi­työ­luo­kas­sa.

Ilmoit­tau­du ennak­koon opistopalvelut.fi/kannus

Kurs­sil­la on tilaa! Max 10 opis­ke­li­jaa 😊

Kurs­si­mak­su 18 €, mate­ri­aa­li­mak­su käy­tön mukaan 🧶

#kan­to­kan­sa­lais­opis­to #kan­nus #käsi­työt #virk­kaus #lyhyt­kurs­sit

9 0

Etsi­tyim­mät

Tapah­tu­mia Kan­nuk­ses­sa

Scroll to Top