Ajan­koh­tais­ta

Lisää uuti­sia »

Val­tuus­ton kokouk­set

Seu­raa­va kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous pide­tään 23.9.2024 klo 18.00 alkaen kau­pun­gin­vi­ras­ton val­tuus­to­sa­lis­sa.

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­sia voi seu­ra­ta val­tuus­to­sa­lis­sa ja paikallistv:n verk­ko­si­vuil­ta suo­ra­na tai jäl­keen­päin tal­len­tei­na kak­si viik­koa.

Sosi­aa­li­nen media

Kan­nuk­sen jouk­kois­tet­tu vie­ras­la­ji­tor­jun­ta alkaa koh­ta! Näin hel­pos­ti osal­lis­tut:

1. Lataa ilmai­nen Crowd­sor­sa-mobii­li­pe­li puhe­li­mee­si ja luo itsel­le­si käyt­tä­jä­tun­nus.
2. Avaa Kan­nuk­sen vie­ras­la­ji­tor­jun­ta­teh­tä­vä ja tutus­tu huo­lel­li­ses­ti sen ohjeis­tuk­seen.
3. Kun teh­tä­vä käyn­nis­tyy 17.6. klo 9, läh­de etsi­mään ja tor­ju­maan lupii­ne­ja, jät­ti­pal­sa­me­ja ja kurt­tu­ruusu­ja. Esiin­ty­mät videoi­daan sovel­luk­sel­la sekä ennen että jäl­keen tor­jun­nan.
4. Lataa videot Crowd­sor­san tar­kis­tet­ta­vak­si.
5. Kun videot on hyväk­syt­ty, voit pyy­tää niis­tä palk­kion pank­ki­ti­lil­le­si.

Mikä­li tar­vit­set apua tai lisä­tie­toa teh­tä­vään liit­tyen, voit olla yhtey­des­sä Crowd­sor­saan sovel­luk­sen kaut­ta.

#kan­nuk­sen­kau­pun­ki #crowd­sor­sa #vie­ras­la­jit #vie­ras­la­jien­tor­jun­ta #lupii­ni #kurt­tu­ruusu #jät­ti­bal­sa­mi #kan­nus #juu­re­te­lä­mäl­le

14 0

Kan­nuk­ses­sa on ais­tit­ta­vis­sa MM-huu­maa!

Yri­tys­Kan­nus ja Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lut haas­ta­vat mukaan tiuk­kaan maa­il­man­mes­ta­ruus­tais­toon🥇🥈🥉

Ter­ve­tu­loa kisaa­maan kep­pi­he­vos­poo­lon maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta Kitin­kan­kaan urhei­lu­ken­täl­le 7.6. klo 14.

Kerää kokoon nel­jän hen­gen jouk­kue, nap­paa mukaan kep­pi­he­vo­set ja poo­lo­mai­lat (kri­ket­ti­mai­lat toi­mii hyvin!) ja suun­ta koh­ti urhei­lu­kent­tää. Erät pyri­tään pelaa­maan noin vii­des­sä minuu­tis­sa. Voit­ta­jat pal­ki­taan mita­lein. Lai­te­taan Kan­nuk­sen his­to­rian ensim­mäi­nen kep­pi­he­vos­poo­lon MM-pys­ti kier­tä­mään 🏆

Roh­keas­ti mukaan! Huo­men­na men­nään!

Ilmoit­tau­tu­mi­set anna.hernesniemi@kannus.fi, puh. 040 4864772

#kep­pi­he­vos­poo­lo #yri­tys­kan­nus #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #kan­nuk­sen­lii­kun­ta­pal­ve­lut #MMki­sat #kan­nus

11 0

Hyvin menee Kan­nus! Lop­pusuo­ra hää­möt­tää Ylen Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­jas­sa. Kam­pan­ja päät­tyy tänään kes­ki­viik­ko­na klo 20 eli vie­lä on muu­ta­ma tun­ti aikaa ilmoit­taa kerä­tyt ros­ka­pus­sit.

Tähän men­nes­sä on kerät­ty ja Ylen kam­pan­ja­las­ku­riin mer­kit­ty 613 pus­sil­lis­ta ros­kia. Las­ku­ri ver­tai­lee auto­maat­ti­ses­ti naa­pu­rin­tiin: Toho­lam­min tulos 57 pus­sia, Sie­vin 179 pus­sia, Kok­ko­lan 835 pus­sia ja Kala­joen 615 pus­sia.

#mil­joo­na­ros­ka­pus­sia #yle #kan­nuk­sen­kau­pun­ki #kan­nus #juu­re­te­lä­mäl­le

23 0
Töitä tarjolla Kannuksessa! 

💥Kirjasto- ja viestintäpäällikkö johtaa tulosaluepäällikkönä kaupungin kirjastopalveluita ja vastaa niiden kehittämisestä sekä kirjastolaitoksen henkilöstöstä ja taloudesta. Lisäksi työhön sisältyy kaupungin yleisestä viestinnästä vastaaminen ja sen koordinointi, viestinnän suunnittelu ja kehittäminen, kuntamarkkinoinnin ja viestinnän toteuttaminen yhteistyössä toimialojen kanssa sekä sisällöntuotantoa. Hakemukset pyydetään toimittamaan 11.6.2024 klo 23.59 mennessä Kuntarekryssä.
Työavain 606944

💥Työpajatoiminnan työ- ja yksilövalmentajan tehtävänä on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun, parantaa nuoren elämänhallinnan taitoja sekä edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan. Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä etsivän nuorisotyön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hakemukset toimitetaan 17.6.2024 klo 2024 klo 16.00 mennessä Kuntarekryssä.
Työavain 608071

💥Juhani Vuorisen koulussa (7-9lk) on avoinna laaja-alaisen erityisopettajan sijaisuus lukuvuodelle 2024-25. Juhani Yläkoulussa opiskelee ensi lukuvuonna reilut 200 oppilasta. Tehtävän hoitaminen edellyttää vahvaa ammatillista ja erityispedagogista osaamista, kykyä kohdata ja tukea erilaisia nuoria, hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, erinomaista suomen kielen taitoa sekä valmiuksia moniammatilliseen sidosryhmätyöskentelyyn ja kodin ja koulun väliseen tiiviiseen yhteistyöhön. Hakemukset pyydämme toimittamaan 17.6.2024 klo 12.00 mennessä sähköisesti.
Työavain 608146

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kirjasto-ja-viestintapaallikko-606944/?&limit=24&location=39084

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tyo-ja-yksilovalmentaja-nuorten-tyopajalle-608071/?&display=grid&limit=24&location=39084&sort=-publish_from

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/perusopetuksen-erityisopettajan-sijaisuus-608146/?&display=grid&limit=24&location=39084&sort=-publish_from

#kannus #TöihinKannukseen #kirjasto #viestintä #nuoriso #työpajatoiminta #koulu #opettaja #avoimiatyöpaikkoja

Töi­tä tar­jol­la Kan­nuk­ses­sa!

💥Kir­jas­to- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö joh­taa tulos­a­lue­pääl­lik­kö­nä kau­pun­gin kir­jas­to­pal­ve­lui­ta ja vas­taa nii­den kehit­tä­mi­ses­tä sekä kir­jas­to­lai­tok­sen hen­ki­lös­tös­tä ja talou­des­ta. Lisäk­si työ­hön sisäl­tyy kau­pun­gin ylei­ses­tä vies­tin­näs­tä vas­taa­mi­nen ja sen koor­di­noin­ti, vies­tin­nän suun­nit­te­lu ja kehit­tä­mi­nen, kun­ta­mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän toteut­ta­mi­nen yhteis­työs­sä toi­mia­lo­jen kans­sa sekä sisäl­lön­tuo­tan­toa. Hake­muk­set pyy­de­tään toi­mit­ta­maan 11.6.2024 klo 23.59 men­nes­sä Kun­ta­rek­rys­sä.
Työ­avain 606944

💥Työ­pa­ja­toi­min­nan työ- ja yksi­lö­val­men­ta­jan teh­tä­vä­nä on val­men­nuk­sen avul­la paran­taa nuo­ren val­miuk­sia pääs­tä työ­mark­ki­noil­le tai muu­hun tar­vit­se­maan­sa pal­ve­luun, paran­taa nuo­ren elä­män­hal­lin­nan tai­to­ja sekä edis­tää hänen kas­vu­aan, itse­näis­ty­mis­tään ja osal­li­suut­ta yhteis­kun­taan. Toi­min­taa toteu­te­taan tii­viis­sä yhteis­työs­sä etsi­vän nuo­ri­so­työn ja mui­den yhteis­työ­kump­pa­nei­den kans­sa. Hake­muk­set toi­mi­te­taan 17.6.2024 klo 2024 klo 16.00 men­nes­sä Kun­ta­rek­rys­sä.
Työ­avain 608071

💥Juha­ni Vuo­ri­sen kou­lus­sa (7–9lk) on avoin­na laa­ja-alai­sen eri­tyi­so­pet­ta­jan sijai­suus luku­vuo­del­le 2024–25. Juha­ni Ylä­kou­lus­sa opis­ke­lee ensi luku­vuon­na rei­lut 200 oppi­las­ta. Teh­tä­vän hoi­ta­mi­nen edel­lyt­tää vah­vaa amma­til­lis­ta ja eri­tyis­pe­da­go­gis­ta osaa­mis­ta, kykyä koh­da­ta ja tukea eri­lai­sia nuo­ria, hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja, jous­ta­vuut­ta, erin­omais­ta suo­men kie­len tai­toa sekä val­miuk­sia moniam­ma­til­li­seen sidos­ryh­mä­työs­ken­te­lyyn ja kodin ja kou­lun väli­seen tii­vii­seen yhteis­työ­hön. Hake­muk­set pyy­däm­me toi­mit­ta­maan 17.6.2024 klo 12.00 men­nes­sä säh­köi­ses­ti.
Työ­avain 608146

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kirjasto-ja-viestintapaallikko-606944/?&limit=24&location=39084

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/tyo-ja-yksilovalmentaja-nuorten-tyopajalle-608071/?&display=grid&limit=24&location=39084&sort=-publish_from

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/perusopetuksen-erityisopettajan-sijaisuus-608146/?&display=grid&limit=24&location=39084&sort=-publish_from

#kan­nus #Töi­hin­Kan­nuk­seen #kir­jas­to #vies­tin­tä #nuo­ri­so #työ­pa­ja­toi­min­ta #kou­lu #opet­ta­ja #avoi­mia­työ­paik­ko­ja

20 0
#REPOST @kannuksenliikuntapalvelut with @get__repost__app  Liikuntaneuvoja Lassi Lokasaari toimii Hyvinvoiva Kannus 2 -hankkeen työntekijänä vuoden 2024 loppuun. Lassin tavoitat p. 040 1955 231 lassi.lokasaari@kannus.fi

Liikuntaneuvonta on suunnattu kannuslaisille yli 18 vuotiaille jotka kaipaavat tukea, motivointia tai ohjausta säännölliseen liikkumiseen. Liikuntaneuvoja opastaa myös ravinto, uni ja palautumisen kysymyksissä. Liikuntaneuvonta on maksutonta.

Liikuntaneuvontaan voi tulla omalla yhteydenotolla tai terveydenhuollon ammattilaisen lähettämänä.

Liikuntaneuvonta toteutetaan liikunnallisen elämäntavan kehittämiseen saadulla avustuksella (AVI) ja kaupungin omavastuuosalla joka on 50% hankeavustuksesta.

Mahtavaa että kannuksessa voidaan toteuttaa taas liikuntaneuvontaa. Ennaltaehkäisevät matalankynnyksen toimet ovat nykypäivänä tärkeitä hyvinvoinnin edistämisen keinoja.

Hox! Hankkeen liikuntaryhmät ovat käynnistyneet tällä viikolla Heta Hautamäen ohjaamana ja vielä ehtii hyvin mukaan!

Liikuntaneuvoja ei tavoitettavissa kesällä 21.6.-31.7. välillä.

Tervetuloa Lassi! 
Ja matalalla kynnyksellä yhteys Lassiin 🤩

@kannuksenkaupunki

#hyvinvoivakannus2 #KannuksenLiikuntapalvelut #Kannus #liikuntaneuvoja #hyvinvoinninedistäminen #liikuntahanke #repostandroid #repostw10

#REPOST @kannuksenliikuntapalvelut with @get__repost__app Lii­kun­ta­neu­vo­ja Las­si Loka­saa­ri toi­mii Hyvin­voi­va Kan­nus 2 ‑hank­keen työn­te­ki­jä­nä vuo­den 2024 lop­puun. Las­sin tavoi­tat p. 040 1955 231 lassi.lokasaari@kannus.fi

Lii­kun­ta­neu­von­ta on suun­nat­tu kan­nus­lai­sil­le yli 18 vuo­tiail­le jot­ka kai­paa­vat tukea, moti­voin­tia tai ohjaus­ta sään­nöl­li­seen liik­ku­mi­seen. Lii­kun­ta­neu­vo­ja opas­taa myös ravin­to, uni ja palau­tu­mi­sen kysy­myk­sis­sä. Lii­kun­ta­neu­von­ta on mak­su­ton­ta.

Lii­kun­ta­neu­von­taan voi tul­la omal­la yhtey­de­no­tol­la tai ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sen lähet­tä­mä­nä.

Lii­kun­ta­neu­von­ta toteu­te­taan lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van kehit­tä­mi­seen saa­dul­la avus­tuk­sel­la (AVI) ja kau­pun­gin oma­vas­tuu­osal­la joka on 50% han­kea­vus­tuk­ses­ta.

Mah­ta­vaa että kan­nuk­ses­sa voi­daan toteut­taa taas lii­kun­ta­neu­von­taa. Ennal­taeh­käi­se­vät mata­lan­kyn­nyk­sen toi­met ovat nyky­päi­vä­nä tär­kei­tä hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen kei­no­ja.

Hox! Hank­keen lii­kun­ta­ryh­mät ovat käyn­nis­ty­neet täl­lä vii­kol­la Heta Hau­ta­mäen ohjaa­ma­na ja vie­lä ehtii hyvin mukaan!

Lii­kun­ta­neu­vo­ja ei tavoi­tet­ta­vis­sa kesäl­lä 21.6.–31.7. välil­lä.

Ter­ve­tu­loa Las­si!
Ja mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä yhteys Las­siin 🤩

@kannuksenkaupunki

#hyvinvoivakannus2 #Kan­nuk­sen­Lii­kun­ta­pal­ve­lut #Kan­nus #lii­kun­ta­neu­vo­ja #hyvin­voin­ni­ne­dis­tä­mi­nen #lii­kun­ta­han­ke #repos­tandroid #repostw10

70 0

Etsi­tyim­mät

Tapah­tu­mia Kan­nuk­ses­sa

Scroll to Top