Vesi kuohuu vesivoimalaitoksen padolla. Jäätä ympärillä.

Näh­tä­vyy­det

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Gal­le­ria Jus­tus

Gal­le­ria Jus­tus sijait­see kau­pun­gin­vi­ras­ton ala­ker­ras­sa, osoit­tees­sa Ase­ma­tie 1.

 • kuu­kausit­tain vaih­tu­va tai­de­näyt­te­ly
 • Jus­tus Sari­sa­lon pysy­väis­näyt­te­ly
 • Mut­ka­lam­min kylän pie­nois­mal­li

Museot

Petä­jän myl­ly

Petä­jän myl­ly Les­ti­joes­sa, Väli­kan­nuk­sen kyläs­sä. Osoi­te on Petä­jän­tie 164, Väli­kan­nus
Esit­te­ly­va­rauk­set puh. 050 3271 765

 • myl­lyn perus­tuk­set 1600-luvul­ta, ulko­ra­ken­teet 1700-luvul­ta ja koneis­to vuo­del­ta 1914
 • kun­nos­tet­tu toi­mi­vak­si mui­nais­muis­to­koh­teek­si
 • myl­ly­pi­hal­la rau­ta­ma­suu­nin perus­tuk­set

Kor­pe­la pato

Suo­men toi­sek­si van­hin toi­min­nas­sa ole­va vesi­voi­ma­lai­tos. Kor­pe­lan voi­man patoa­lue on moni­puo­li­nen ja mie­len­kiin­toi­nen käyn­ti­koh­de Yli-Kan­nuk­sen kyläs­sä, noin kah­dek­san kilo­met­riä Kan­nuk­ses­ta Toho­lam­min suun­taan. Alu­eel­le on vii­toi­tus Toho­lam­min tiel­tä.

 • raken­net­tu 1919–1921
 • Suo­men pisin ole­mas­sa ole­va uit­to­rän­ni, joka toi­mii opas­tet­tu­na vir­kis­tys- ja ulkoi­lu­reit­ti­nä
 • uima­ran­ta
 • kol­me laa­vua ja nuo­tio­paik­kaa
 • kalas­tus­mah­dol­li­suus

Nis­kan­kos­ki, Kuus­ton­kos­ki, Kat­ti­la­kos­ki

Les­ti­joen kos­ket ovat vie­rai­lun arvoi­sia. Esi­mer­kik­si Nis­kan­kos­ki Kan­nuk­sen ja Himan­gan (Kala­joen) rajal­la on jyl­hi­ne kal­lio­ran­toi­neen hie­no käyn­ti­koh­de. Myös kalas­tus­lu­pia on rajoi­tet­tui­na aikoi­na saa­ta­vis­sa.

Esko­lan kylä

Esko­lan kylä Kan­nuk­ses­ta Kajaa­nin­tie­tä Sie­vin suun­taan, on vireä teol­li­suus­taa­ja­ma, jol­la on mie­len­kiin­toi­nen his­to­ria ja vah­va kult­tuu­ri­tar­jon­ta. Esko­la on valit­tu kah­des­ti Suo­men vuo­den kyläk­si.

Esko­las­sa vuo­des­ta 2004 asti toi­mi­nut kesä­teat­te­ri on Kes­ki-Poh­jan­maan suo­si­tuin ja hyvä esi­merk­ki pai­kal­li­ses­ta tal­koo­hen­ges­tä. Mie­len­kiin­toi­nen näh­tä­vyys on myös Esko­lan met­sä­ra­ta, joka toi­mi vuo­si­na 1921–1961. Lep­pi­lam­men his­to­rial­li­nen kylä­mil­jöö on tutus­tu­mi­sen arvoi­nen perin­ne­mai­se­ma.

Mut­ka­lam­pi

Mut­ka­lam­mil­ta löy­ty­vät Hie­ta­jär­ven luon­non muo­vaa­va uima­ran­ta ja jär­ven välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä kivi­kau­ti­nen mui­nais­koh­de. Hie­ta­jär­vel­le myy­dään kalas­tus­lu­pia. Myös Lin­nan­kan­kaal­la on kivi­kau­ti­nen mui­nais­koh­de.

Mut­ka­lam­min kylän pie­nois­mal­li vuo­den 1930 asu­tuk­ses­ta on näh­tä­vis­sä Gal­le­ria Jus­tuk­sen tilois­sa kau­pun­gin­ta­lon ala­ker­ras­sa viras­toai­koi­na ja sun­nun­tai­sin klo 13–16.

Mut­ka­lam­min Maa­mies­seu­ran­ta­loa ja samas­sa piha­pii­ris­sä ole­vaa kotaa vuo­kra­taan tilaus­käyt­töön. Varauk­set: Kau­no Erk­ki­lä, Mut­ka­lam­min maa­mies­seu­ra, p. 0500–300343

Van­ha hau­taus­maa

Kan­nuk­sen van­ha hau­taus­maa, Val­ta­ka­tu 67. Hau­taus­maa löy­tyy hel­pos­ti Toho­lam­min suun­taan ajet­taes­sa tien vasem­mal­ta puo­lel­ta. Van­ha kuusiai­ta opas­ta pai­kal­le.

 • Perus­tet­tu 1836, aiem­min vai­na­jat hau­dat­tiin kirk­ko­maal­le. Kun uusi hau­taus­maa val­mis­tui Ojuan­mäel­le 1889, pois­tet­tiin van­ha hau­taus­maa käy­tös­tä.
 • Nyky­ään lähes luon­non­ti­lai­nen puis­to, jäl­jel­lä vain kou­ral­li­nen hau­ta­muis­to­merk­ke­jä.
 • Hau­taus­maal­la on venä­läis­ten soti­lai­den muis­to­merk­ki toi­sen maa­il­man­so­dan aika­na Kan­nuk­sen sota­sai­raa­las­sa kuol­lei­den ja täl­le hau­taus­maal­le hau­dat­tu­jen venä­läis­so­ti­lai­den muis­tol­le.

Kan­nuk­sen kirk­ko

Kan­nuk­sen kirk­ko on raken­net­tu 1817 Heik­ki Kuo­ri­kos­ken joh­dol­la raken­net­tu. Se on Kan­nuk­sen kol­mas kirk­ko ja samal­la Kan­nuk­sen mer­kit­tä­vin ja näky­vin his­to­rial­li­nen raken­nus. Kirk­ko on perin­tei­nen ris­ti­kirk­ko. Sisä­ti­lat ovat kau­niit ja valoi­sat.

Met­sä­kirk­ko

Kan­nuk­sen seu­ra­kun­nan Met­sä­kirk­ko on raken­net­tu 2008 hir­sis­tä Poleen­har­jul­le. Sisään mah­tuu istu­maan 30 hen­keä. Läm­mi­tys­tä ei ole. Hyvä ret­ki­koh­de, mut­ta nuo­tion teke­mi­nen on kiel­let­tyä. Met­sä­kirk­ko on aina auki.

Kah­vi­baa­ri

Kan­nuk­sen Kah­vi­baa­ri Val­ta­ka­dul­la on Suo­men van­hin toi­min­nas­sa ole­va kes­kio­lut­baa­ri. Se on pal­vel­lut samal­la pai­kal­la vuo­des­ta 1952. Nykyi­sin Kah­vi­baa­ri tar­joi­lee kah­vin ja vir­vok­kei­den lisäk­si myös live-musiik­kia, bil­jar­di­tur­nauk­sia ja eri­lai­sia tapah­tu­mia.

Scroll to Top