Ohjaa­vat asia­kir­jat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.3.2024

Hal­lin­to­sään­tö

Jokai­ses­sa kun­nas­sa on olta­va hal­lin­to­sään­tö, jon­ka sisäl­lön mää­rit­te­lee kun­ta­lain 90 §. Hal­lin­to­sään­nös­sä anne­taan tar­peel­li­set mää­räyk­set hal­lin­non ja toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä, talou­des­ta ja val­von­nas­ta, pää­tök­sen­te­ko- ja hal­lin­to­me­net­te­lys­tä sekä luot­ta­mus­hen­ki­löi­den palk­kiois­ta. Val­tuus­to päät­tää hal­lin­to­sään­nön sisäl­lös­tä ja muu­tok­sis­ta. Kun­nan hal­lin­nos­sa on nou­da­tet­ta­va hal­lin­to­sään­nön mää­räyk­siä.

Kan­nuk­sen kau­pun­gin hal­lin­to­sään­tö

Hal­lin­to­sään­tö 1.1.2023.pdf

Dele­goin­ti eli toi­mi­val­lan siir­tä­mi­nen

Kun­nan pää­tös­val­taa käyt­tää val­tuus­to, ellei toi­sin ole sää­det­ty tai ellei val­tuus­to ole dele­goi­nut toi­mi­val­taan­sa muil­le kun­nan viran­omai­sil­le. Hal­lin­to­sään­nöl­lä val­tuus­to dele­goi eli siir­tää toi­mi­val­taan­sa muil­le kun­nan viran­omai­sil­le ja voi antaa niil­le oikeu­den siir­tää toi­mi­val­taa edel­leen. Kan­nuk­sen kau­pun­gin hal­lin­to­sään­nös­sä val­tuus­to on dele­goi­nut toi­mi­val­taan­sa kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le ja lau­ta­kun­nil­le sekä anta­nut niil­le oikeu­den dele­goi­da sitä edel­leen viran­hal­ti­joiil­le.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ja lau­ta­kun­tien dele­goin­ti­pää­tök­set:

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen toi­mi­val­lan delegointi.pdf

Kas­va­tus-ja ope­tus­lau­ta­kun­nan toi­mi­val­lan delegointi.pdf

Kas­va­tus-ja ope­tus­lau­ta­kun­nan toi­mi­val­lan dele­goin­ti liite.pdf

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­nan toi­mi­val­lan delegointi.pdf

Tek­nis­ten pal­ve­lui­den lau­ta­kun­nan toi­mi­val­lan delegointi.pdf

Kon­ser­nioh­je

Kon­ser­nioh­jeel­la luo­daan puit­teet omis­ta­jaoh­jauk­sel­le kau­pun­gin tavoit­tei­den mukai­ses­ti. Kon­ser­nioh­jeen tar­koi­tuk­se­na on yhden­mu­kais­taa menet­te­ly­ta­po­ja ja tehos­taa kau­pun­ki­kon­ser­nin joh­ta­mi­sen edel­ly­tyk­siä siten, että kau­pun­ki­kon­ser­nia ja kau­pun­gin muu­ta toi­min­taa voi­daan joh­taa koko­nai­suu­te­na yhte­näi­sin peri­aat­tein ja kau­pun­gin koko­nai­se­tu huo­mioon ottaen.

Kan­nuk­sen kau­pun­gin kon­ser­nioh­je on vah­vis­tet­tu kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa 5.3.2018 § 6.

Konserniohje.pdf

Perus- ja yhteis­toi­min­ta­so­pi­muk­set

Kor­pe­lan Voi­ma kun­tayh­ty­män perussopimus.pdf

Kes­ki-Poh­jan­maan kou­lu­tusyh­ty­män perussopimus.pdf

Kes­ki-Poh­jan­maan lii­ton perussopimus.pdf

Yhteis­toi­min­ta­so­pi­mus maa­seu­tu­hal­lin­non järjestämisestä.pdf

Yhteis­toi­min­ta­so­pi­mus jätelautakunnasta.pdf

Yhteis­toi­min­ta­so­pi­mus Kes­ki-Poh­jan­maan kun­tien ympä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon järjestämiseksi.pdf

Sopi­mus Kan­nuk­sen kau­pun­gin ja Toho­lam­min kun­nan kan­sa­lais­opis­to­toi­min­nan järjestämiseksi.pdf

Scroll to Top