Kult­tuu­ri ja tapah­tu­mat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 22.12.2023

Kult­tuu­ri­toi­mi tar­jo­aa kun­ta­lai­sil­le suun­na­tut pal­ve­lut yhteis­työs­sä alu­een mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Kan­nuk­ses­sa on vah­vaa yhdis­tys­toi­min­taa, ja kol­man­nen sek­to­rin jär­jes­tä­mä toi­min­ta ja yhteis­työ kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den kans­sa pitää Kan­nus­ta vah­va­na kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na. 

Gal­le­ria Jus­tuk­ses­sa jär­jes­te­tään moni­puo­li­sia, kor­kea­ta­soi­sia tai­de- ja käsi­työ­näyt­te­lyi­tä välit­täen kuvaa tai­teen his­to­rias­ta, eri teko­ta­vois­ta sekä moder­neis­ta vir­tauk­sis­ta. Gal­le­ria Jus­tuk­sen näyt­te­ly­toi­min­taa hoi­de­taan kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den ja Les­ti­jo­ki­laak­son Tai­deyh­dis­tyk­sen väli­sel­lä yhteis­työ­so­pi­muk­sel­la. 

Mäki­raon­mä­ki on arvo­kas kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen koko­nai­suus Kan­nuk­sen kes­kus­tan tun­tu­mas­sa. Mäki­raon­mäen toi­min­taa kehi­te­tään vuo­sien 2020–2023 aika­na Elä­mää ja menoa Mäki­raon­mäel­lä hank­keen avus­tuk­sel­la. Kehit­tä­mis­hank­kees­sa ovat muka­na Kan­nuk­sen kau­pun­ki, Kan­nus-Seu­ra ry, Les­ti­jo­ki­laak­son Tai­deyh­dis­tys ry ja Oska­ri Tokoi ‑seu­ra. Han­ket­ta rahoit­taa Ries­ka Lea­der.

Pai­kal­li­seen kult­tuu­ri­pe­rin­töön voi tutus­tua koti­seu­tu­museos­sa ja ‑arkis­tos­sa.

Vuo­sit­tain jär­jes­tet­tä­viä kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ovat mm. koti­seu­tu­päi­vät elo­kuus­sa, Sofian lavan kesä­soi­tot, Puis­to Blues, Kan­nuk­sen kesä­päi­vät, Ilta­to­rit, jois­sa esiin­tyy usein pai­kal­li­set soit­ta­jat, sekä yksit­täi­siä musiik­kiin ja tai­tee­seen liit­ty­viä tilai­suuk­sia.

Nuor­ten kult­tuu­ri­toi­min­taa jär­jes­tää mm. Kan­nuk­sen Musiik­ki ry, KaMu, jot­ka vas­taa­vat moni­toi­mi­ta­lon toi­min­nas­ta. Siel­lä kokoon­tu­vat monet bän­dit ja eri­lai­set musiik­kia esit­tä­vät kokoon­pa­not. Kan­nuk­sen Soit­to­kun­ta on vah­vas­ti katu­ku­vas­sa­kin näky­vä kult­tuu­ri­toi­mi­ja, jos­sa soit­ta­jia on myös lähi­kun­nis­ta.

Galleria Justus. Sinikka Mattilan näyttely Tunnelmasta toiseen
Gal­le­ria Jus­tus. Sinik­ka Mat­ti­lan näyt­te­ly Tun­nel­mas­ta toi­seen

Yhteystiedot

Janne Vuorela

+358 40 3593 504
janne.vuorela@kannus.fi
kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top