Kult­tuu­ri ja tapah­tu­mat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 7.3.2024

Kau­pun­ki tuot­taa kult­tuu­ri­pal­ve­lui­ta yhteis­työs­sä alu­een mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Kan­nuk­ses­sa on vah­vaa yhdis­tys­toi­min­taa kult­tuu­rin saral­la.

Gal­le­ria Jus­tuk­ses­sa jär­jes­te­tään moni­puo­li­sia, kor­kea­ta­soi­sia tai­de- ja käsi­työ­näyt­te­lyi­tä. Gal­le­ria Jus­tuk­sen toi­min­taa hoi­de­taan kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den ja Les­ti­jo­ki­laak­son Tai­deyh­dis­tyk­sen väli­sel­lä yhteis­työ­so­pi­muk­sel­la. 

Mäki­raon­mä­ki on arvo­kas kult­tuu­ri­his­to­rial­li­nen koko­nai­suus Kan­nuk­sen kes­kus­tan tun­tu­mas­sa. Mäki­raon­mäen toi­min­taa on kehi­tet­ty 2020–2024 Elä­mää ja menoa Mäki­raon­mäel­lä ‑hank­keel­la. Kehit­tä­mis­hank­kees­sa ovat olleet muka­na Kan­nuk­sen kau­pun­ki, Kan­nus-Seu­ra ry, Les­ti­jo­ki­laak­son Tai­deyh­dis­tys ry ja Oska­ri Tokoi ‑seu­ra. Han­ket­ta rahoit­ti Ries­ka Lea­der.

Pai­kal­li­seen kult­tuu­ri­pe­rin­töön voi tutus­tua koti­seu­tu­museos­sa ja ‑arkis­tos­sa.

Vuo­sit­tain jär­jes­tet­tä­viä kult­tuu­ri­ta­pah­tu­mia ovat esi­mer­kik­si koti­seu­tu­päi­vät elo­kuus­sa, Sofian lavan piha­soi­tot, Pap­pi­lan Puis­to Blues, Kan­nuk­sen kesä­päi­vät sekä Ilta­to­rit, jois­sa esiin­tyy usein pai­kal­li­sia muusik­ko­ja. Kan­nuk­sen tapah­tu­ma­tuo­tan­toa kehi­te­tään aktii­vi­ses­ti yhteis­työs­sä yri­tys­ten ja yhdis­tys­ten kans­sa. Isom­mat tapah­tu­mat kes­kit­ty­vät kesä­ajal­le. Tapah­tu­mat löy­ty­vät Kan­nuk­sen tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta.

Kan­nuk­sen Musiik­ki ry KaMu ja Mona­ri ry jär­jes­tä­vät keik­ko­ja ja bän­di-ilto­ja moni­toi­mi­ta­lo Mona­ril­la. Siel­lä kokoon­tu­vat bän­dit ja eri­lai­set musiik­kia esit­tä­vät kokoon­pa­not ja myös har­joi­tus­ti­lo­ja löy­tyy. Kan­nuk­sen Soit­to­kun­ta on vah­vas­ti katu­ku­vas­sa näky­vä kult­tuu­ri­toi­mi­ja, joka kerää soit­ta­jia myös lähi­kun­nis­ta.

Galleria Justus. Sinikka Mattilan näyttely Tunnelmasta toiseen
Gal­le­ria Jus­tus. Sinik­ka Mat­ti­lan näyt­te­ly Tun­nel­mas­ta toi­seen

Yhteystiedot

Janne Vuorela

+358 40 3593 504
janne.vuorela@kannus.fi
kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top