Hyppää sisältöön

Rakennusluvan hakeminen

Rakennuslupaa haetaan lupapiste.fi-sivustolta. Rakennuslupahakemus toimitetaan sivustolle hyvissä ajoin ennen rakennustöiden ajateltua aloittamisajankohtaa (1-2 kk).

Rakennuslupa tarvitaan
– uuden rakennuksen rakentamiselle
– rakennuksen laajentamiselle
-kerrosalan lisäämiselle olemassa olevan rakennuksen sisällä, mm. uudet ullakkoasunnot
-joillekin korjaushankkeille, mm. linjasaneeraus

Rakennusluvan hakemiseen voidaan liittää myös maalämpökaivon luvan, purkamisluvan ja aloittamisoikeuden hakeminen.

Rakennuslupahakemus tulee täyttää kaikilta osin ja se on allekirjoitettava. Jos kiinteistön lainhuuto on useammalla henkilöllä, tulee heidän kaikkien allekirjoittaa lupahakemus tai antaa valtuutus hakijalle. Tarkempaa neuvontaa ja opastusta lupahakemusten täyttämiseen saat rakennustarkastajalta.

Rakennustarkastaja käsittelee päätöskelpoiset lupahakemukset pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa. Teknisten palveluiden lautakunta kokoontuu keskimäärin kymmenen kertaa vuodessa ja kiireellisten lupa-asioiden niin vaatiessa.

Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset

Suunnittelijoiden on oltava luonnollisia henkilöitä.

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, alempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään neljän vuoden kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä;

2) tavanomaisessa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen, sekä vähintään kolmen vuoden kokemus avustamisesta vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtävissä;

3) vähäisessä suunnittelutehtävässä rakennuskohteen ja suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä on  kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto  sekä vähintään kuuden vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä.

Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. Hänelle on lisäksi oltava asiantuntemus ja ammattitaito johtaa suunnitelmien yhteensovittamista.

Pääosa 2 ja 3 momentissa edellytetystä kokemuksesta on oltava kyseisen suunnittelualan suunnittelutehtävistä. Korjaus- tai muutostyön suunnittelijalla tulee olla kokemusta korjausten tai muutostöiden suunnittelutehtävistä.

Mitä asiakirjoja yleensä tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi?

 1. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
  • Ote lainhuutopöytäkirjasta
  • Kauppakirja ja tontin maksukuitista jäljennös
  • Vuokrasopimus
 2. Tontin tai rakennuspaikan sijaintikartat
  • Ote asemakaavasta tai yleiskaavasta
  • Ote peruskartasta kaava-alueiden ulkopuolella
 3. Naapurin kuuleminen
  • Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus- tai toimenpidelupahakemuksen johdosta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen haltijaa. Pääsääntöisesti kuulemisen hoitaa luvan hakija, joka ottaa yhteyden naapureihin, esittelee rakennushankkeen ja pyytää allekirjoitukset kuulemislomakkeeseen. Kuulemisen voi hoitaa myös rakennustarkastaja viran puolesta rakennusvalvontataksan mukaista korvausta vastaan. Mikäli rakennustarkastaja kuulee naapurit, pidentää se luvan käsittelyaikaa kuulemisessa vaadittavan määräajan verran.
 4. Pääpiirustukset kahtena kappaleena
  • Rakennuslupahakemusen liitteenä oleviin pääpiirustuksiin on sisällyttävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi pääpiirustuksiin on sisällyttävä tiedot seikoista, joilla voi olla vaikutusta rakennuksen tai rakennuspaikan turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin taikka naapurien asemaan sekä tiedot rakentamisen soveltuvuudesta rakennuspaikalle ja ympäristöönsä.
  • Kuhunkin piirustukseen on sisällyttävä nimiö, joka sisältää suunnitelman yksilöintitiedot ja tiedot suunnittelijasta. Piirustuksiin on sisällyttävä materiaalimerkinnät ja käytetyt merkinnät on tarvittaessa selitettävä.
  • Pääpiirustusten on oltava yhtenäisenä asiakirjana. Piirustusten mittakaavan on oltava asian käsittelyn kannalta tarkoituksenmukainen ja piirustusten on oltava ilmoitetun mittakaavan mukaisia.
 5. Pääsuunnittelijan sitoumus
  • Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakentamistavan vaatimukset täyttyvät.
  • Pääsuunnittelijan on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisiä suunnittelua koskevista seikoista.
 6. Vastaava työnjohtaja
  • Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava työnjohtaja vain silloin, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi välttämätöntä.
  • Vastaavan työnjohtajan on vastattava rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehdittava, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määrysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.
  • Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että rakennustyönaloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan tasalla.
 7. Suunnitelma jätevesien käsittelystä
  • Viemäriverkoston ulkopuolelle rakennettaessa tulee hakemukseen liittää selvitys jätevesijärjestelmästä
 8. Rakennushankeilmoitus
  • RH1 on aina rakennuskohtainen, täytetään myös haettaessa laajennus- ja muutoslupia.
 9. Pohjatutkimus
  • Ympärivuotisessa käytössä olevien lomarakennusten, omakotitalojen ja sitä suurempien rakennusten rakennuspaikasta.
 10. Uudisrakennuksen energiatodistus
  • Haettaessa maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista rakennuslupaa uudisrakentamista varten energiatodistuksella osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Todistus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetulla todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat hankkeen edetessä. Rakennus katsotaan otetuksi käyttöön, kun se on maankäyttö- ja rakennuslain 153 §:n § momentin mukaisessa loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöönotettavaksi. Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta rakennuksen korjaus- tai muutostyöhön tai rakennuksen laajentamiseen taikka sen käyttötarkoituksen muuttamiseen.
  • Ilmoitusmenettelyä sovelletaan merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen, rakennus- ja toimenpideluvan asemesta. Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaan jo olevaan asuntoon kuuluvan, asemakaava-alueella enintään 15 m²:n suuruisen ja asemakaava-alueen ulkopuolella enintään 30 m²:n suuruisen kylmän ja tulisijattoman talousrakennuksen rakentamiseen.

Tarvitsetko rakennus- vai toimenpideluvan, onko rakentaminen ilmoituksenvaraista?

Rakennuslupaa haetaan

 • rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
 • rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
 • rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä on ilmeisesti vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
 • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen

Toimenpidelupaa haetaan

 • rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen
 • rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen, jota ei pidetä rakennuksena
 • rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä rakennuksen huoneistojärjestelyihin silloin kun niihin ei vaadita rakennuslupaa

Rakennusilmoitus tehdään

 • Jo olevan asuntoon kuuluvan tai maataloudenharjoittamisen kannalta tarpeellisen, pienehkön muun talousrakennuksen kuin saunan rakentamiseen asemakaavan ulkopuolella mikäli koko on enintään seuraavanlainen:
  • asuntoon tai maanviljelystilaan kuuluva kylmä varastorakennus 30 kerrosneliömetriä
  • kesäasunnon yhteyteen rakennettava varastorakennus 12 kerrosneliömetriä
  • asemakaavassa osoitettu, pienehkön enintään 10 kerrosneliömetrin suuruisen muu talousrakennus kuin sauna

Ilmoitusmenettelyn käyttämisestä määrätään yksityiskohtaisemmin Kannuksen kaupungin rakennusjärjestyksessä.

Viranomaiskatselmukset

Rakennusluvassa määrätyt katselmukset on pyydettävä rakennuksen edistymisen mukaan. Katselmukset pyytää pääsääntöisesti vastaava työnjohtaja. Katselmukset sisältyvät rakennuslupamaksuun.

Aloituskokous / aloittamisilmoitus

 • Ennen rakentamisen aloittamista, rakentajan tulee sopia rakennustarkastajan kanssa aloituskokouksen järjestämisestä.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

 • Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä tulee tilata hyvissä ajoin ennen rakennustyön aloittamista kaupungin mittausteknikolta. Rakennuspaikkaa ei kuitenkaan merkitä ennen kuin rakennuslupa hankkeelle on myönnetty.

Pohja- / raudoituskatselmus

 • Tilataan kun rakennuksen pohja on täytetty ja perustuksen raudoitukset asennettu.

Rakennekatselmus

 • Tilataan kun rakennuksen kantavat rakenteet on asennettu. Rakenteita ei saa peittää ennen kuin katselmus on suoritettu.

Savuhormien katselmus

 • Tilataan kun savuhormirakenteet ovat valmistuneet.

Loppukatselmukset

Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus):

 • Mikäli rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen loppukatselmusta, on siltä osalta pidettävä osittainen loppukatselmus. Käyttöön otettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintilojen osalta on lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistot sekä sähköasennukset oltava valmiina ja tarkastettuina. Lisäksi portaiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt on oltava kunnossa. Rakentajan tulee luovuttaa katselmuksessa rakennustarkastajalle kopio rakennustyön tarkastusasiakirjasta.

Loppukatselmus:

 • Loppukatselmus pyydetään, kun rakennus on myös ulkopuolisten töiden osalta valmis. Katselmus on hoidettava luvan voimassaoloaikana. Vastaavan työnjohtajan tehtävät päättyvät ilman erillistä ilmoitusta hyväksyttyyn loppukatselmukseen

Öljylämmityslaitteiston katsastus

 • Laitteisto on katsastettava paloviranomaisen toimesta kolmen kuukauden kuluessa sen käyttöön ottamisesta. Öljylämmityslaitteiston asentajan/asennusliikkeen on toimitettava laitteiston katsastusta varten paloviranomaiselle jäljennös asennustyöstä annetusta todistuksesta. Rakentajan tai asennusliikkeen on pyydettävä katsastusta kaupungin palotarkastajalta.

Muut tarkastukset

Sähköasennusten tarkastukset

Sähköurakoitsijan velvollisuus on tehdä sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastus josta laaditaan pöytäkirja. Rakentaja voi tarkastuttaa tehdyn asennuksen myös sähkölaitoksen suorittamana (maksullinen). Pöytäkirja on esitettävä rakennustarkastajalle rakennuksen käyttöönoton yhteydessä.

Muut luvat

Purkamislupa

 • Rakennuksen tai sen osan purkamista varten tarvitaan purkamislupa jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella on voimassa rakennuskielto (MRL 53 §) tai jos yleiskaavassa niin määrätään.

Purkamisilmoitus

 • Milloin purkamislupaa ei tarvita, tehdään toimenpiteestä purkamisilmoitus.

Maisematyölupa

 • Lupa tarvitaan asemakaava-alueella ja myös yleiskaava-alueella jos kaavassa niin määrätään sekä alueella jossa on voimassa rakennuskielto (MRL 53 §) maisemaa muuttavaan maarakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja muuhun edellä mainittuihin verrattavaan toimenpiteeseen.