Jus­tus Sari­sa­lo

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Jus­tus Sari­sa­lo ent. Stau­din­ger

Justus Sarisalo oppilaidensa kanssa Mäkiraonmäellä
Jus­tus Sari­sa­lo oppi­lai­den kans­sa Mäki­raon­mäel­lä

Syn­tyi 16.1.1902, kuo­li 5.5.1985

1902 Tam­mi­kuun 16. päi­vä syn­tyi Fich­bur­gis­sa Yhdys­val­lois­sa Yrjö Armas ja Lii­sa Maria (s.Korpi) Stau­din­ge­rin per­heen van­hin lap­si, Jus­tus Stau­din­ger.

1904 Äiti palaa Suo­meen las­ten­sa Jus­tuk­sen ja tämän nuo­rem­man sisa­ren, 1903 syn­ty­neen Maria Eli­sa­be­tin (Mai­jun) kans­sa. Aset­tu­vat aluk­si asu­maan Himan­gal­le Jus­tuk­sen isoi­sän, pas­to­ri Jus­tus Georg Stau­din­ge­rin luok­se.

1906 Isä palaa Suo­meen ja perus­taa Himan­gal­le kel­lo­se­pän­liik­keen. Per­heen nuo­rin lap­si, Kyy­rö syn­tyy. Poi­ka on lap­ses­ta asti sai­raal­loi­nen ja hei­ve­röi­nen ja vaa­tii run­saas­ti sisa­rus­ten huo­len­pi­toa.

1908 Isä myy liik­keen­sä ja per­he muut­taa Kan­nuk­seen, jon­ne isä perus­taa uuden kel­lo­se­pän­liik­keen. Samal­la hän toi­mii Kan­nuk­sen polii­si­na. Äiti hoi­taa mat­kus­ta­ja­ko­tia, jon­ne kylän mie­het kokoon­tu­vat usein iltai­sin kuun­te­le­maan isän maa­il­mal­li­sia lau­lu­ja. Herän­näis­ko­dis­sa kas­va­nut äiti ei moi­ses­ta menos­ta pidä.

1910 Isä palaa Yhdys­val­toi­hin. Isän läh­tö vai­kut­taa häi­rit­se­väs­ti Jus­tuk­sen kou­lu­me­nes­tyk­seen. Poi­ka jää luo­kal­le.

1914 Hank­kii ensim­mäi­sen tai­de­kir­jan­sa Lud­vig Wen­ner­vir­ran kir­joit­ta­man teok­sen Aksel Gal­len-Kal­le­las­ta.

1917 Hank­kii ensim­mäi­set öljy­vä­rin­sä. Mat­kus­ta­ja­ko­dis­sa vie­rai­le­va hel­sin­ki­läi­nen teat­te­ri­seu­rue häm­mäs­tyy pojan lah­jak­kuut­ta ja kehot­taa tätä hakeu­tu­maan Ate­neu­miin opis­ke­le­maan.

1918 Osal­lis­tuu vapaus­so­taan val­kois­ten puo­lel­la. Rin­ta­ma­tais­te­lu­jen jäl­keen saa komen­nuk­sen Ahve­nan­maa­ta puo­lus­ta­maan.

1919 Osal­lis­tuu vapaa­eh­toi­se­na Aunuk­sen ret­keen. Aloit­taa työt Rasin­mäen seka­ta­va­ra­kau­pas­sa. Alkaa seu­rus­tel­la Saa­ra Maria Laxin kans­sa. Näyt­te­lee nuo­ri­so­seu­ras­sa, on muka­na suo­je­lus­kun­nan voi­mis­te­lu­jouk­ku­ees­sa. Soit­taa viu­lua kan­san­musiik­kiyh­tyees­sä.

1920 Äiti saa hää­tö­mää­räyk­sen mat­kus­ta­ja­ko­dis­ta. Muut­ta­vat kau­em­pa­na kes­kus­tas­ta sijait­se­vaan oma­ko­ti­ta­loon. Liit­tyy Kan­nuk­sen jousior­kes­te­riin.

1921 Kih­lau­tuu. Sisar Mai­ju kuo­lee.

1922 Avioi­tuu.

1923 Liit­tyy Kan­nuk­sen tor­vi­soit­to­kun­taan, jos­sa soit­taa kla­ri­net­tia. Suo­rit­taa Kan­san­va­lis­tus­seu­ran kir­jeo­pis­tos­sa kir­jan­pi­tä­jän tut­kin­non.

1924 Aloit­taa työn­sä Kan­nuk­sen Osuus­kau­pas­sa. Esi­koi­nen Kei­jo syn­tyy. Veli Kyy­rö kuo­lee.

1928 Perus­taa vai­mon­sa kans­sa oman liik­keen. Kak­so­set Kai­ja ja Teu­vo syn­ty­vät.

1933 Kuo­pus Riit­ta-Lii­sa syn­tyy.

1934 Kan­nuk­sen palon jäl­keen perus­ta­vat aluk­si pie­nen kios­kin. Aloit­ta­vat oma­ko­ti­ta­lon raken­ta­mi­sen Kan­nuk­sen kes­kus­taan.

1936 Suo­men­taa suku­ni­men­sä Stau­din­ge­rin Sari­sa­lok­si.

1938 Myy­vät talon­sa Yli­vies­kan Puhe­li­nyh­tiöl­le ja ovat aikeis­sa muut­taa Kemiin. Peru­vat kui­ten­kin suun­ni­tel­mat. Yrit­tä­vät ostaa talo­aan takai­sin, mut­ta osta­jat eivät suos­tu. Muut­ta­vat vuo­kra asun­toon.

1939 Pal­ve­lee tal­vi­so­dan aika­na varas­to­pääl­lik­kö­nä Kan­nuk­sen ammus­la­taa­mol­la.
alkuun

1940 Aloit­taa työn­sä Kan­nuk­sen kan­san­huol­to­toi­mis­ton vir­kai­li­ja­na.

1941 Nime­tään Kan­nuk­sen kan­san­huol­lon joh­ta­jak­si.

1942 Aloit­taa ABC-piir­rus­tus­kou­lun.

1945 Ensim­mäi­sen ker­ran töi­tä näyt­te­lys­sä. Kok­ko­lan tai­tee­nys­tä­vien jär­jes­tä­mäs­sä näyt­te­lys­sä Kut­vo­sen huo­ne­ka­lu­liik­kes­sä esil­lä 10 työ­tä.

1946 7 työ­tä esil­lä Kok­ko­lan tai­tee­nys­tä­vien jär­jes­tä­mäs­sä näyt­te­lys­sä Kok­ko­las­sa.

1947 Nuor­ten näyt­te­lys­sä Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa esil­lä kak­si öljy­maa­laus­ta. Hyväk­sy­tään Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton jäse­nek­si. Osta­vat oma­ko­ti­ta­lon Kan­nuk­sen kes­kus­tas­ta.

1948 Kak­si öljy­maa­laus­ta esil­lä Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä. Poh­jan­maan museos­sa Vaa­sas­sa.

1949 Lopet­taa työn­sä kan­san­huol­lon joh­ta­ja­na. Aloit­taa Kan­nuk­sen yhteis­kou­lun kau­no­kir­joi­tuk­sen ja kuvaa­ma­tai­don opet­ta­ja­na. Tekee maa­laus­mat­kan Kemi­jär­vel­le. Poh­jan­maan museo hank­kii kokoel­miin­sa Sari­sa­lon öljy­maa­lauk­sen Van­haa kir­kon­ky­lää. Töi­tä muka­na Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton Lapual­la ja Kris­tii­nan­kau­pun­gis­sa jär­jes­tä­mis­sä kesä­näyt­te­lyis­sä. Jär­jes­tää Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton näyt­te­lyn Kan­nuk­sen yhteis­kou­lul­le. Toi­mii näyt­te­lyn komis­saa­ri­na. Näyt­te­lys­sä muka­na myös omia töi­tä: 18 öljy­maa­lus­ta, 3 pas­tel­lia ja 3 hii­li­piir­ros­ta. 2 työ­tä esil­lä Suo­men Tai­tei­li­jain 55. vuo­si­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa. 3 öljy­maa­laus­ta esil­lä Suo­men kuva­tai­de jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton jär­jes­tä­mäs­sä näyt­te­lys­sä Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa. Osal­lis­tuu Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton vuo­si­näyt­te­lyyn Poh­jan­maan museos­sa Vaa­sas­sa. Esil­lä 4 öljy­maa­laus­ta. 5 öljy­maa­laus­ta esil­lä Kok­ko­lan Tai­tee­nys­tä­vien Rudolf Aspin lii­ke­huo­neis­tos­sa Kok­ko­las­sa jär­jes­tä­mäs­sä näyt­te­lys­sä. Ensim­mäi­nen yksi­tyis­näyt­te­ly Kut­vo­sen huo­ne­ka­lu­liik­kees­sä Kok­ko­las­sa. Esil­lä 39 öljy­maa­laus­ta, 2 pas­tel­lia ja 1 hii­li­piir­ros.

1950 Tekee maa­laus­mat­kan käsi­var­ren Lap­piin. Suo­men Tai­tei­li­ja­seu­ran 56. vuo­si­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gis­sä esil­lä yksi öljy­maa­laus. Yksi­tyis­näyt­te­ly Hotel­li Erns­tis­sä Vaa­sas­sa. Esil­lä 74 työ­tä.

1951 Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa jär­jes­tä­mäs­sä näyt­te­lys­sä 15 työ­tä. 5 öljy­maa­laus­ta Kok­ko­lan Tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­lys­sä. Töi­tä muka­na myös Poh­jan­maan museos­sa Vaa­sas­sa pide­tys­sä Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton kevät­näyt­te­lys­sä sekä Lapual­la pise­tys­sä kesä­näyt­te­lys­sä. Muka­na Suo­men Tai­tei­li­ja­seu­ran Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa jär­jes­tä­mäs­sä vuo­si­näyt­te­lys­sä. 3 öljy­maa­laus­ta Tam­pe­reen ja Lah­den tai­de­museois­sa jär­jes­te­tyis­sä Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä. Yksi­tyis­näyt­te­ly Kan­nuk­sen yhteis­kou­lul­la.

1952 Tekee maa­laus­mat­kan Kuusa­moon. Aloit­taa opis­ke­lun Vapaas­sa Tai­de­kou­lus­sa Hel­sin­gis­sä. Opis­ke­lee Parii­sis­sa Andrè Lho­ten aka­te­mias­sa Eero Neli­mark­ka-sää­tiön mat­ka-apu­ra­han tur­vin. 1 työ­tä esil­lä Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Vaa­sas­sa. Yksi­tyis­näyt­te­ly Askon huo­ne­ka­lu­liik­kees­sä Kok­ko­las­sa. Esil­lä 58 työ­tä.

1953 Suo­men Tai­dea­ka­te­mian 3‑vuotisnäyttelyssä Hel­sin­gis­sä 2 pas­tel­lia. Yksi­tyis­näyt­te­ly Oulus­sa NMKY:N salis­sa. Esil­lä 65 työ­tä. 3 öljy­maa­laus­ta ja 1 pas­tel­li Kok­ko­lan Kuva­tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­lys­sä Pie­tar­saa­res­sa. 2 öljy­maa­laus­ta Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton näyt­te­lys­sä Imat­ral­la. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton vuo­si­näyt­te­ly Poh­jan­maan museos­sa Vaa­sas­sa. Yksi­tyis­näyt­te­ly Askon huo­ne­ka­lu­liik­kees­sä Kok­ko­las­sa.

1954 Hyväk­sy­tään Suo­men Tai­tei­li­ja­seu­ran ja Tai­de­maa­la­ri lii­ton jäse­nek­si. Tekee opin­to­mat­kan Ita­li­aan. Maa­laa ja piir­tää Roo­mas­sa, Firenzes­sä, Venet­sias­sa ja Capril­la. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton 10-vuo­tis­juh­la­näyt­te­lys­sä Vaa­sas­sa 4 öljy­maa­laus­ta. Yksi­tyis­näyt­te­ly Kan­nuk­sen yhteis­kou­lul­la. 63 työ­tä. Yksi­tyis­näyt­te­ly Oulus­sa NMKY:n salis­sa. 60 työ­tä. 1 öljy­maa­laus Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Porin Kar­hu­lin­nas­sa. 1 öljy­maa­laus Suo­men Tai­tei­li­jain vuo­si­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa.

1955 Maa­laa Kan­nuk­sen Mut­ka­lam­mil­la alku­vuo­des­ta Veik­ko Vio­no­jan ja myö­hem­min Unto Pusan kans­sa. Yksi­tyis­näyt­te­ly Häklin huo­ne­ka­lu­liik­kees­sä Kok­ko­las­sa. Esil­lä 53 työ­tä. Kok­ko­las­sa toi­mi­va Ren­lun­din tai­de­museo hank­kii kokoel­miin­sa näyt­te­lys­tä 2 öljy­maa­laus­ta: Kai­paus ja Taka­pi­hal­ta. 1 öljy­maa­laus Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton näyt­te­lys­sä Turun tai­de­museos­sa. Poh­ja­lai­sen tai­tei­li­ja­lii­ton vuo­si­näyt­te­ly Poh­jan­maan museos­sa 3 öljy­maa­laus­ta. Jul­ki­nen teos: Esko­lan ruo­kous­huo­neen alt­ta­ri­tau­lu: Jee­sus Get­sa­ma­nes­sa 1956 Saa Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton apu­ra­han. Tekee maa­laus­mat­kan Kuusa­moon. Muka­na mat­kal­la ovat myös tai­de­maa­la­rit Unto Pusa ja Jaak­ko Man­ni­nen. Yksi­tyis­näyt­te­ly Strind­ber­gin tai­de­sa­lon­gis­sa Hel­sin­gis­sä esil­lä 55 työ­tä. 2 öljy­maa­laus­ta Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Jyväs­ky­läs­sä. Yksi­tyis­näyt­te­ly Kan­nuk­sen yhteis­kou­lul­la. Esil­lä 51 työ­tä.

1957 Tekee opin­to­mat­kan Hol­lan­tiin, Rans­kaan ja Sak­saan Nii­lo Helan­de­rin sää­tiöl­tä saa­man­sa apu­ra­han tur­vin. Suo­men Tai­tei­li­ja­seu­ran 63. vuo­si­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gis­sä 1 öljy­maa­laus. Yksi­tyis­näyt­te­ly Oulun lyseol­la. Esill­lä noin 50 työ­tä. Yksi­tyis­näyt­te­ly Tam­pe­reel­la Husan tai­de­sa­lon­gis­sa. 3 öljy­maa­laus­ta Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Poh­jan­maan museos­sa Vaa­sas­sa. 1 öljy­maa­laus Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Lah­den tai­de­museos­sa.

1958 Suo­men Tai­tei­li­jain 64. vuo­si­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gis­sä 1 öljy­maa­laus. Kevät­tä odo­tel­les­sa. Val­tio hank­kii tämän Rah­jan proo­mu­ja esit­tä­vän teok­sen kokoel­miin­sa. 2 öljy­maa­laus­ta Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­je Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Hämeen­lin­nan tai­de­museos­sa.

1959 Yksi­tyis­näyt­te­ly Kan­nuk­sen yhteis­kou­lul­la. Esil­lä 69 työ­tä. 2 öljy­maa­laus­ta ja 1 pas­tel­li Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Kuo­pios­sa.

1960 Yksi­tyis­näyt­te­ly Strind­ber­gin tai­de­sa­lon­gis­sa Hel­sin­gis­sä. Esil­lä 43 työ­tä. Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Turus­sa 1 öljy­maa­laus.

1961 Saa Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton Poh­jan­maan rahas­ton apu­ra­han. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton näyt­te­lys­sä Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa 4 öljy­maa­laus­ta. Yksi­tyis­näyt­te­ly Kok­ko­lan kau­pun­gin­ta­lol­la. Esil­lä 46 työ­tä.

1962 Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gis­sä 1 öljy­maa­laus. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Vaa­sas­sa 1 öljy­maa­laus.

1963 Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton 20-vuo­tis­juh­la­näyt­te­lys­sä Vaa­sas­sa 3 öljy­maa­laus­ta. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton näyt­te­ly Tam­pe­reen kir­jas­tos­sa.

1964 Tekee maa­laus­mat­kan Kil­pis­jär­vel­le. Yksi­tyis­näyt­te­lys­sä Kok­ko­lan kau­pun­gis­ta­lol­la. Esil­lä 60 työ­tä. 1 öljy­maa­laus Tai­de­maa­la­ri­lii­ton näyt­te­lys­sä “Tai­de­maa­la­ri työs­ken­te­lee” Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa. Jul­ki­nen teos Kan­nuk­sen Seu­ra­kun­nan talos­sa : Ris­tin­kan­ta­ja. Maa­lat­tu 1964–66.

1965 Yksi­tyis­näyt­te­lys­sä Oulun tai­de­museos­sa 30 öljy­maa­laus­ta ja 8 pas­tel­lia. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton vuo­si­näyt­te­ly Sei­nä­joen lyseol­la, Kau­ha­joel­la, Lapual­la ja Ilma­joel­la. 2 työ­tä Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Jyväs­ky­läs­sä. 1 öljy­maa­laus Suo­men Tai­dea­ka­te­mian VI kol­mi­vuo­tis­näyt­te­lys­sä. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton piir­rus­tus­näyt­te­lys­sä Kuri­kas­sa ja ähtä­ris­sä 10 työ­tä.

1966 Neli­mar­kan Tai­de­museo Ala­jär­vel­lä hank­kiin kokoel­miin­sa pas­tel­lin Huh­ti­kuu. Yksi­tyis­näyt­te­ly Kan­nuk­sen yhteis­kou­lul­la. Esil­lä 37 öljy­maa­laus­ta, 19 pas­tel­lia ja 6 piir­rus­tus­ta. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton näyt­te­ly Poh­jan­maan museos­sa Vaa­sas­sa. 1 öljy­maa­laus Poh­ja­lai­sen nyky­tai­teen näyt­te­lys­sä Vaa­san Tai­de­hal­lis­sa (Kier­to­näyt­te­ly­nä myös Ruot­sis­sa ja Nor­jas­sa). 1 öljy­maa­laus Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä kot­kas­sa.

1967 Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton vapaus­pe­ri­aat­teen vii­kon juh­la­näyt­te­lys­sä sei­nä­joel­la 2 öljy­maa­laus­ta. Itse­näi­syy­den juh­la­vuo­den näyt­te­lys­sä Ren­lun­din tai­de­museos­sa Kok­ko­las­sa 12 työ­tä.

1968 Lopet­taa työn­sä Kan­nuk­sen yhteis­kou­lun kau­no­kir­joi­tuk­sen ja kuvaa­ma­tai­don opet­ta­ja­na. Jää vapaak­si tai­tei­li­jak­si. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton näyt­te­lys­sä Hel­sin­gin Tai­de­jal­lis­sa 4 öljy­maa­laus­ta ja 2 pas­tel­lia.

1969 Yksi­tyis­näyt­te­lys­sä Strind­ber­gin Tai­de­sa­lon­gis­sa Hel­sin­gis­sä esil­lä 48 työ­tä. Jul­ki­nen teos: Koti­mat­kal­la, maa­lat­tu 1968–69, alku­pe­räi­nen sijoi­tus­paik­ka Les­ti­jo­ki­laak­son kan­san­ter­veys­työn kun­tain­liit­to.

1970 Ret­ros­pek­tii­vi­ses­sä näyt­te­lys­sä Vaa­san Tai­de­hal­lis­sa esil­lä 58 öljy­maa­laus­ta, 27 pas­tel­lia ja 9 piir­rus­tus­ta.

1971 Saa apu­ra­han Vaa­san lää­nin tai­de­toi­mi­kun­nal­ta. Vali­taan Kuva­tai­de­se­nio­rien jäse­nek­si. Suo­men Tai­dea­ka­te­mian kol­mi­vuo­tis­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gis­sä 1 öljy­maa­laus.

1972 Senio­rien näyt­te­lys­sä Turun tai­de­museos­sa 5 öljy­maa­laus­ta. Parik­ka­lan tai­tee­nys­tä­vien näyt­te­lys­sä Tam­pe­reel­la ja Parik­ka­lan yhteis­ly­seol­la 3 öljy­maa­laus­ta. Vaa­san lää­nin kesä­näyt­te­ly 1972 Sei­nä­joel­la, Vaa­sas­sa ja Pie­tar­saa­res­sa. 1 työ Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Vaa­sas­sa.

1973 Sai­ras­taa sepel­val­ti­mo­tau­tia. Piir­rus­tus­ten vii­va kat­kei­lee. Kuva­tai­de­se­nio­rei­den näyt­te­lys­sä Kes­ki-Suo­men museos­sa Jyväs­ky­läs­sä 1 öljy­maa­laus. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton 30-vuo­tis­juh­la­näyt­te­lys­sä Vaa­san Tai­de­hal­lis­sa 4 öljy­maa­laus­ta.

1974 Kuva­tai­de­se­nio­rei­den näyt­te­lys­sä Hel­sin­gis­sä Tai­de­hal­lis­sa 1 öljy­maa­laus. Yksi­tyis­näyt­te­ly Ann-Mari Witic­kin kehys­tys­liik­kees­sä Kok­ko­las­sa. Esil­lä 40 työ­tä. 3 öljy­maa­laus­ta Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton näyt­te­lys­sä Sei­nä­joen Tai­de­hal­lis­sa.

1975 Senio­rien yhteis­näyt­te­lys­sä Hämeen­lin­nan tai­de­museos­sa 3 öljy­maa­laus­ta. Hel­sin­gin juh­la­viik­ko­jen näyt­te­lys­sä Alek­san­te­rin­ka­dul­la 3 pas­tel­lia. Saa val­tion koh­de apu­ra­han. Ret­ron­pek­tii­vi­ses­sa näyt­te­lys­sä Ren­lun­din tai­de­museos­sa esil­lä 67 työ­tä.

1976 Senio­rien salon­gis­sa Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa 3 öljy­maa­laus­ta. 4 öljy­maa­laus­ta Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton näyt­te­ly Vaa­san Tai­de­hal­lis­sa. Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton 38. vuo­si­näyt­te­ly Tam­pe­reen tai­de­museos­sa.

1977 Senio­rien näyt­te­lys­sä Tam­pe­reen tai­de­museos­sa 2 öljy­maa­laus­ta. 1 öljy­maa­laus Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton 39. vuo­si­näyt­te­lys­sä Kemin tai­de­museos­sa. Kut­su­taan Limin­kaan Lam­pi-museoon Lake­mus näyt­te­lyyn. Sari­sa­lol­ta muka­na täs­sä näyt­te­lys­sä 4 öljy­maa­laus­ta. Tai­de­maa­la­ri­lii­ton uuden salon­gin ava­jais­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gis­sä esil­lä 2 pas­tel­lia.

1978 Saa tai­te­li­jae­läk­keen. Vai­mo sai­ras­tuu. Tämä vai­kut­taa ehkäi­se­väs­ti myös Jus­tus Sari­sa­lon luo­mis­voi­maan. Osal­lis­tuu kui­ten­kin edel­leen ahke­ras­ti näyt­te­lyi­hin. Suo­men Tai­tei­li­jain 83. vuo­si­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa 1 pas­tel­li. Kuva­tai­tei­li­ja­se­nio­rei­den kesä­näyt­te­lys­sä Vih­din Matin­kar­ta­nos­sa 1 öljy­maa­laus. Kes­ki­poh­ja­lai­sen tai­teen näyt­te­lys­sä Ren­lun­din museos­sa 3 työ­tä. Poh­ja­lai­sen Tai­te­li­ja­lii­ton näyt­te­lys­sä fes­ti­vaa­li­vii­kol­la Kaus­ti­sen kun­nan­ta­lol­la 3 öljy­maa­laus­ta. Kuva­tai­de­se­nio­rei­den näyt­te­lys­sä Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa 2 öljy­maa­laus­ta. Poh­ja­lai­sen Tai­te­li­ja­lii­ton näyt­te­lys­sä Vaa­san Tai­de­hal­lis­sa 1 öljy­maa­laus ja 2 pas­tel­lia.

1979 Suo­men Tai­tei­li­jain 84. vuo­si­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa 1 pas­tel­li. Poh­ja­lai­nen kuva-näyt­te­lys­sä Level-gal­le­rias­sa Sei­nä­joel­la 2 öljy­maa­laus­ta ja 1 pas­tel­li. Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton näyt­te­lys­sä Voi­paa­lan tai­de­kes­kuk­ses­sa Val­kea­kos­kel­la 1 öljy­maa­laus. Kuva­tai­de­se­nio­rei­den näyt­te­ly Wäi­nö Aal­to­sen museos­sa. Yksi­tyis­näyt­te­ly Kan­nuk­sen uudes­sa kir­jas­to­ta­los­sa. Esil­lä 62 työ­tä, jois­ta öljy­maa­lauk­sia 37.

1980 Senio­rien salon­ki Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton näyt­te­lys­sä Sei­nä­joen Tai­de­hal­lis­sa 3 öljy­maa­laus­ta. Tai­de­maa­la­ri­lii­ton kier­to­näytt­te­lys­sä “Työ-työt­tö­myys” Kiljavalla,Kajaanissa ja Poris­sa 1 öljy­maa­laus.

1981 Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton näyt­te­lys­sä Ren­lun­din tai­de­museos­sa Kok­ko­las­sa 2 öljy­maa­laus­ta. Kuva­tai­tei­li­ja­se­nio­rei­den näyt­te­lys­sä Tam­pe­reen tai­de­museos­sa 4 öljy­maa­laus­ta. Kok­ko­lan kuva­tai­deyh­dis­tyk­sen 30-vuo­tis­näyt­te­lys­sä kut­sut­tu­na tai­tei­li­ja­na. Esil­lä 3 öljy­maa­laus­ta.

1982 Kuva­tai­de­se­nio­rei­den näyt­te­lys­sä Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa 4 öljy­maa­laus­ta. Suo­men Kuva­tai­de­jär­jes­tö­jen Kes­kus­lii­ton vuo­si­näyt­te­lys­sä Lap­peen­ran­nas­sa 1 öljy­maa­laus. Vaa­san lää­nin alue­tai­de­näyt­te­lys­sä Poh­jan­maan museos­sa 3 työ­tä. Les­ti­jo­ki­laak­son ter­veys­kes­kus­kun­tain­liit­to hank­kii Kan­nuk­ses­sa sijait­se­val­le pää­ter­veys­a­se­mal­leen Jus­tus Sari­sa­lon eräis­tä pää­töis­tä, suu­ri­ko­koi­sen öljy­maa­lauk­sen Koti­mat­kal­la.

1983 Kuva­tai­de­se­nio­rei­den näyt­te­lys­sä Wäi­nö Aal­to­sen museos­sa Turus­sa esil­lä 3 öljy­maa­laus­ta. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton 40-vuo­tis­näyt­te­lys­sä Sei­nä­joen Tai­de­hal­lis­sa ja Hel­sin­gin Tai­de­hal­lis­sa 4 öljy­maa­laus­ta, 1 pas­tel­li ja 2 hii­li­piir­ros­ta.

1984 Kuva­tai­de­se­nio­rei­den näyt­te­lys­sä Vaa­san Tai­de­hal­lis­sa 2 öljy­maa­laus­ta. Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton kesä­näyt­te­ly Kivi­ri­kon tai­de­ta­los­sa Sei­nä­joel­la. Vii­mei­sen ker­ran töi­tä esil­lä Poh­ja­lai­sen Tai­tei­li­ja­lii­ton jou­lu­näyt­te­lys­sä Kivi­ri­kon tai­de­ta­los­sa Sei­nä­joel­la ja samaan aikaan tai­de­maa­la­ri­lii­ton gal­le­rian jou­lu­näyt­te­lys­sä Hel­sin­gis­sä.

1985 Sai­ras­tuu. Kuo­lee 5.5. tyt­tä­ren­sä Riit­ta-Lii­sa Sari­sa­lo-Jun­tusen koto­na Kok­ko­las­sa. Piir­tää vie­lä edel­li­se­nä päi­vä­nä teh­dyn käve­ly­len­kin jäl­keen 3 luon­nos­ta.

Scroll to Top