Asiakas kirjaston tietokoneella. Edessä viherkasvi.

Tie­to­ko­neet ja digi­toin­ti

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.4.2024

Kir­jas­ton asia­kas­ti­lois­sa on avoin lan­ga­ton verk­ko, jota voi käyt­tää 5GHz-taa­juut­ta (802.11AC) tuke­vil­la omil­la lait­teil­la.

Tie­to­ko­neet

Kir­jas­tos­sa on asiak­kai­den käy­tös­sä usei­ta tie­to­ko­nei­ta, joi­hin on asen­net­tu Win­dows-käyt­tö­jär­jes­tel­mä ja Office-ohjel­mis­tot.

Kai­kil­ta tie­to­ko­neil­ta voi tulos­taa A4-koos­sa. Voit lukea tie­to­ko­neil­la kir­jas­ton digi­taa­li­sia leh­tiä ja etsiä aineis­toa.

Huom! Tulos­teet ovat mak­sul­li­sia. Sen vuok­si tulos­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain hen­ki­lö­kun­nan pal­ve­luai­koi­na. Pie­ni mää­rä mus­ta­val­ko­tu­los­tei­ta on mah­dol­lis­ta saa­da myös oma­toi­miai­ka­na tut­ki­jan­huo­neen tulos­ti­mel­la.

Kaksi tietokonetta ja työpiste.

Tulos­ta­mi­nen

Mus­ta­val­koi­set tulos­teet
A4 0,40 €
kak­si­puo­lei­nen A4: 0,60 €

Väril­li­set tulos­teet
A4 0,80€
kak­si­puo­lei­nen A4: 1,20€

Kopioin­ti

Mus­ta­val­koi­set kopiot

 • A4 0,40 €
 • A3 0,50 €
 • kak­si­puo­lei­nen A4 0,60 €
 • kak­si­puo­lei­nen A3 0,80 €

Väril­li­set kopiot

 • A4 0,80 €
 • A3 1,00 €
 • kak­si­puo­lei­nen A4 1,20 €
 • kak­si­puo­lei­nen A3 1,50 €

iPad-tablet­ti­lait­teet

Asiak­kaat voi­vat käyt­tää kir­jas­tos­sa iPad-tablet­ti­lai­tet­ta. Tar­vit­set tablet­ti­lait­teen lai­naa­mi­seen kir­jas­to­kor­tin. Tablet­ti­lait­tei­ta ei saa vie­dä pois kir­jas­tos­ta.

Kir­jas­ton tablet­ti­lait­tei­siin on asen­net­tu esi­mer­kik­si eri­lai­sia pele­jä. Voit myös lukea tablet­ti­lait­teil­la kir­jas­ton säh­köi­siä e‑lehtiä tai e‑kirjoja. Voit lai­na­ta käyt­töö­si kuu­lok­keet videoi­den, musii­kin ja pelien ään­ten kuun­te­lua var­ten.

Tablettitietokone käyttäjän kädessä.

Tut­ki­jan­huo­ne ja digi­toin­ti

Jos tar­vit­set työs­ken­te­ly­rau­haa, voit vara­ta tut­ki­jan­huo­neen käyt­töö­si useam­mak­si tun­nik­si. Voit vara­ta huo­neen kir­jas­ton asia­kas­pal­ve­lu­tis­kil­lä, puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.

Tut­ki­jan­huo­nees­sa on tie­to­ko­ne Office-ohjel­mis­toi­neen ja tulos­tin. Työn tal­len­ta­mis­ta var­ten sinul­la pitää olla oma muis­ti­tik­ku, sil­lä koneen muis­tiin ei ole mah­dol­lis­ta tal­len­taa.

Tut­ki­jan­huo­nees­sa on skan­ne­ri ja mus­ta­val­ko­tu­los­tin, joi­ta voi käyt­tää myös oma­toi­miai­ka­na. Mer­kit­se tulos­ta­ma­si mää­rä ja kir­jas­to­kort­ti­si nume­ro tulos­ti­men vie­res­sä ole­vaan vih­koon oma­toi­miai­ka­na.

Jos myö­häs­tyt vara­tun ajan alus­ta yli 30 minuut­tia, ilmoi­tat­han sii­tä kir­jas­toon. Muu­ten huo­ne luo­vu­te­taan mah­dol­li­sen seu­raa­van asiak­kaan käyt­töön.

Kaksi tietokonetta, valoisa huone, ikkunoita, sinisävyisiä tauluja seinällä.

Tut­ki­jan­huo­nees­sa on mah­dol­li­suus digi­toi­da mak­sut­ta

 • VHS-kaset­te­ja
 • C‑kasetteja
 • LP-levy­jä
 • Valo­ku­via ja mui­ta kuvia A4-kokoon saak­ka
 • Nega­tii­ve­ja
 • Dio­ja

Voit tal­len­taa digi­toi­dun mate­ri­aa­lin USB-tikul­le tai polt­taa sen DVD-levyl­le. Musiik­kia ja kuvia voit polt­taa myös CD-levyl­le. Sinun pitää itse hank­kia muis­ti­tik­ku tai tal­len­nus­käyt­töön sopi­va levy.

Sinun kan­nat­taa hank­kia sel­lai­nen tal­len­nus­vä­li­ne, johon digi­toi­ma­si aineis­to var­mas­ti mah­tuu. 1,5 tun­nin VHS-kase­tin pitäi­si mah­tua yhdel­le tyh­jäl­le DVD-levyl­le. Muis­ti­kor­tin tai USB-tikun on hyvä olla vähin­tään 4 gigaa, jot­tei yllä­tyk­siä tule. Kuvia, dio­ja tai nega­tii­ve­jä digi­toi­taes­sa pie­nem­pi­kin tal­len­nus­ti­la riit­tää.

Kun digi­toit aineis­toa, kaset­tien pitää pyö­riä koko­naan läpi. Sinun pitää siis vara­ta aikaa digi­toi­ta­van mate­ri­aa­lin kes­ton ver­ran ja sii­hen lisäk­si 30 minuut­tia aloi­tus- ja lope­tus­toi­miin. Eten­kin ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la aikaa kan­nat­taa vara­ta rei­lus­ti, jot­ta ohjel­miin voi rau­has­sa tutus­tua.

Kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta avus­taa tar­vit­taes­sa digi­toin­nis­sa. Hen­ki­lö­kun­ta ei digi­toi mate­ri­aa­le­ja asiak­kaan puo­les­ta. Tut­ki­jan­huo­nees­sa on ohjeet VHS-kaset­tien ja äänit­tei­den tal­len­nuk­seen.

HUOM: Sekä digi­toin­ti­lait­teet että asiak­kai­den digi­toi­ta­vat mate­ri­aa­lit alka­vat olla iäk­käi­tä. Asia­kas digi­toi omal­la vas­tuul­la. Kir­jas­to ei vas­taa digi­toin­nin aika­na mah­dol­li­ses­ti vau­rioi­tu­vas­ta mate­ri­aa­lis­ta.

Yhteystiedot

Kirjaston asiakaspalvelu

+358 44 4745 440
kannus.kirjasto@kannus.fi
kirjaston asiakaspalvelu
Kirjastopalvelut
Scroll to Top