Ympä­ris­tön­suo­je­lun tak­sat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Kun­nal­le perit­tä­vä mak­su voi vas­ta­ta enin­tään suo­rit­teen tuot­ta­mi­ses­ta kun­nal­le aiheu­tu­via koko­nais­kus­tan­nuk­sia. Mak­sun perus­teis­ta mää­rä­tään tar­kem­min kun­nan hyväk­sy­mäs­sä tak­sas­sa

Mak­sua ei peri­tä viran­omai­sen eikä hait­taa kär­si­vän asian­osai­sen aloit­tees­ta vireil­le­pan­nun asian käsit­te­lys­tä, ellei 1 tai 2 momen­tis­ta muu­ta joh­du. Mui­den kuin viran­omai­sen tai hait­taa kär­si­vän asian­osai­sen vaa­ti­muk­ses­ta vireil­le­pan­nun asian käsit­te­lys­tä saa­daan periä vireil­le-pani­jal­ta mak­su, jos vireil­le­pa­noa on pidet­tä­vä ilmei­sen perus­teet­to­ma­na. Jul­kis­ten saa­ta­vien peri­mi­ses­tä ilman tuo­mio­ta tai pää­tös­tä sekä oikeu­des­ta teh­dä mak­sua kos­ke­va perus­te­va­li­tus sää­de­tään vero­jen ja mak­su­jen täy­tän­töön­pa­nos­ta anne­tus­sa lais­sa (706/2007)

Ympä­ris­tön­suo­je­lu­lain 205 §:n mukai­ses­ti kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­nen voi periä mak­su­ja:

1) tämän lain mukai­sen luvan, ilmoi­tuk­sen tai muun asian käsit­te­lys­tä;

2) laa­ti­maan­sa val­von­taoh­jel­maan perus­tu­vis­ta luvan­va­rai­sen ja rekis­te­röi­tä­vän toi­min­nan mää­rä­ai­kais­tar­kis­tuk­sis­ta ja nii­den muus­ta ohjel­maan perus­tu­vas­ta sään­nöl­li­ses­tä val­von­nas­ta;

3) tar­kas­tuk­sis­ta, jot­ka ovat tar­peen 175 tai 176 §:ssä tar­koi­te­tun kiel­lon tai mää­räyk­sen nou­dat­ta­mi­sen val­vo­mi­sek­si taik­ka 181 §:ssä tar­koi­te­tun toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­sen val­vo­mi­sek­si.

Tämän lain 47 a §:n mukais­ten lupa­ha­ke­mus­ten käsit­te­lys­tä ja val­von­nas­ta kun­nal­le perit­tä­vis­tä mak­sus­ta sää­de­tään maa-aines­lain 23 §:ssä

Kan­nuk­sen kau­pun­gin maa-aines­ten otta­mis­suun­ni­tel­man tar­kas­ta­mi­ses­ta ja otta­mis­toi­min­nan val­von­nas­ta suo­ri­tet­ta­vat mak­sut 5.2.2015 § 4

Kan­nuk­sen kau­pun­gin ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sen tak­sa 22.5.2019 § 28

Yhteystiedot

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top