Kotiseutumuseon esineistöä.

Koti­seu­tu­museon his­to­ri­aa

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.2.2024

His­to­ri­aa ja tätä päi­vää

Kan­nuk­sen koti­seu­tu­museo avat­tiin vuon­na 1958. Sitä edel­si koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen esi­ne­ke­räys, mis­sä yhtey­des­sä museol­le lah­joi­tet­tiin val­tao­sa sen tämän­kin het­ki­ses­tä kokoel­mas­ta. Museo sijoi­tet­tiin van­haan vil­ja­ma­ka­sii­niin, joka oli tuol­loin siir­ret­ty pois Mäki­raon­mäel­tä Kok­ko­la­tien alta. Koti­seu­tu­museo sijait­si kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta Museo­kan­kaal­la, mis­tä se siir­ret­tiin 1990 takai­sin Mäki­raon­mäel­le, lähel­le alku­pe­räis­tä paik­kaan­sa.

Koti­seu­tu­museon toi­min­taa on vii­me vuo­si­na uudis­tet­tu, ja kehi­tys­työ on edel­leen meneil­lään. Tar­koi­tus on laa­jen­taa perus­näyt­te­ly usei­siin mäen raken­nuk­siin ja jär­jes­tää joka­vuo­ti­sia vaih­tu­via näyt­te­lyi­tä.

Perus­näyt­te­ly

Perus­näyt­te­lys­sä on läpi­leik­kaus tyy­pil­li­sis­tä talon­poi­kai­sis­ta esi­neis­tä sekä muu­ta­mia vali­koi­tu­ja eri­koi­suuk­sia. Par­hail­laan perus­näyt­te­ly sijait­see van­has­sa vil­ja­ma­ka­sii­nis­sa. Alim­mas­sa ker­rok­ses­sa voi tutus­tua pai­kal­li­siin elin­kei­noi­hin: maan­vil­je­lyyn, kar­jan­hoi­toon, met­säs­tyk­seen, kalas­tuk­seen ja ter­van­polt­toon. Toi­ses­sa ker­rok­ses­sa on pie­ni­muo­toi­nen talon­poi­kai­sen tuvan rekon­struk­tio sekä sii­hen liit­ty­viä tar­ve-esi­nei­tä. Toi­ses­sa ker­rok­ses­sa esi­tel­lään myös nais­ten ja mies­ten käsi­töi­tä ja mui­ta aska­rei­ta. Kol­mas ker­ros on tois­tai­sek­si vähäl­lä käy­töl­lä perus­näyt­te­lyn uudis­ta­mi­sen vuok­si. Sin­ne on sijoi­tet­tu muu­ta­mia kir­kol­li­sia esi­nei­tä.

Kokoel­mat ja esi­nei­den vas­taan­ot­to

Koti­seu­tu­museon kokoel­miin kuu­luu kaik­ki­aan yli 1100 esi­net­tä, jois­ta osa on museon varas­to­ti­lois­sa. Museos­ta vas­taa­va hen­ki­lö ottaa vas­taan myös uusia lah­joi­tuk­sia, mikä­li ne sovel­tu­vat museon kokoel­miin. Museo­toi­min­nas­ta vas­taa Kan­nuk­sen kult­tuu­ri­toi­mi.

Aukio­lot

Koti­seu­tu­museo on avoin­na sään­nöl­li­ses­ti kesä-elo­kuus­sa ja tilauk­ses­ta mui­na ajan­koh­ti­na. Museon työn­te­ki­jä toi­mii myös oppaa­na, joka ker­too tar­vit­taes­sa esi­neis­tä ja nii­den käyt­tö­tar­koi­tuk­sis­ta.

Scroll to Top