E‑kirjat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 13.5.2024

HUOM: Ellibs-pal­ve­lu on käy­tös­sä 30.6.2024 asti. Sen jäl­keen käy­tös­sä on kun­tien yhtei­nen e‑kirjasto, jon­ka käyt­tä­jäk­si voit jo kir­jau­tua. Voit lukea kun­tien yhtei­ses­tä e‑kirjastosta lisää e‑kirjaston omil­ta net­ti­si­vuil­ta.

Anders-kir­jas­toil­la on säh­köi­siä e‑kirjoja ja e‑äänikirjoja, joi­ta voit esi­mer­kik­si lukea tablet­ti­lait­teen näy­töl­tä tai kuun­nel­la puhe­li­mel­la. Anders-kir­jas­to­jen e‑kirjakokoelman tar­jo­aa suo­ma­lai­nen Ellibs. Suu­rin osa e‑kirjoista on suo­men­kie­li­siä, mut­ta muka­na on myös englan­nin- ja ruot­sin­kie­li­siä kir­jo­ja. Vali­koi­mas­sa on sekä kau­no- että tie­to­kir­jal­li­suut­ta aikui­sil­le, nuo­ril­le ja lap­sil­le.

Voit sela­ta ja lai­na­ta e‑kirjoja suo­raan Anders-kir­jas­to­jen Ellibs-sivuil­ta.

Jos haluat lai­na­ta e‑kirjoja, sinun pitää kir­jau­tua pal­ve­luun kir­jas­to­kort­ti­si nume­rol­la ja neli­nu­me­roi­sel­la PIN-koo­dil­la.

Voit lukea tai kuun­nel­la e‑kirjoja suo­raan selai­mes­sa. Android- tai iOS-lait­teil­le voi myös lada­ta Ellibs-sovel­luk­sen. Voit myös asen­taa omal­le lait­teel­le­si sopi­van lukuoh­jel­man. Kir­jo­jen luke­mi­nen ja kuun­te­le­mi­nen selai­mes­sa tai sovel­luk­ses­sa vaa­tii jat­ku­van inter­net-yhtey­den. Voit myös halu­tes­sa­si lada­ta e‑kirjoja omal­le lait­teel­le­si offli­ne-kuun­te­lua var­ten.

Kun lai­naat e‑kirjan tai e‑äänikirjan, voit vali­ta sil­le joko yhden tai 14 päi­vän lai­na-ajan. Lai­nat palau­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti, joten sinun ei tar­vit­se huo­leh­tia nii­den erä­päi­vis­tä. Jos haluat, voit palaut­taa e‑kirjat manu­aa­li­ses­ti ennen lai­na-ajan päät­ty­mis­tä. Ellib­sin e‑kirjat voi­vat olla lai­nas­sa vain yhdel­lä hen­ki­löl­lä ker­ral­laan. Jos haluai­sit lai­na­ta e‑kirjan, joka on lai­nas­sa toi­sel­la asiak­kaal­la, voit teh­dä sii­hen varauk­sen. Kun e‑kirja vapau­tuu edel­li­sel­tä asiak­kaal­ta, saat ilmoi­tuk­sen säh­kö­pos­tii­si.

Ellib­sin omil­ta sivuil­ta löy­tyy tar­kem­pia ohjei­ta kir­jo­jen lai­naa­mi­seen, luke­mi­seen ja kuun­te­le­mi­seen. Ohjei­ta e‑kirjojen käyt­töön saat myös kir­jas­tol­ta.

Kuval­li­nen ohje neu­voo, kuin­ka Ellibs-sovel­luk­ses­sa lai­na­taan e‑kirjoja.

Voit sela­ta e‑kirjavalikoimaa myös verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­nas­sa. Näet verk­ko­kir­jas­tos­ta hel­pos­ti, olet­ko lai­naa­mas­sa näy­töl­tä luet­ta­vaa e‑kirjaa vai kuun­nel­ta­vaa e‑äänikirjaa. Pää­set kat­so­maan e‑kirjan tie­to­ja ja lai­naa­maan sen verk­ko­kir­jas­ton “Tar­kis­ta saa­ta­vuus” ‑lin­kis­tä.

Pää­set selaa­maan verk­ko­kir­jas­ton e‑kirjatarjontaa täs­tä lin­kis­tä.

Pää­set tutus­tu­maan vapaas­ti saa­ta­vil­la ole­vaan verk­koai­neis­toon täs­tä lin­kis­tä.

Scroll to Top