Uimahalli rakennus ulkoapäin

Kitin­Va­pa­rin hin­nas­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 5.2.2024

Käy­tös­sä pan­til­li­nen asia­kas­kort­ti, johon voit lada­ta itsel­le­si tuot­tei­ta tai rahaa sekä esi­mer­kik­si työ­nan­ta­jan edun. Kaik­ki latauk­set pysy­vät tal­les­sa vaik­ka kort­ti huk­kui­si. Tuot­teil­la ei ole vii­meis­tä käyt­tö­päi­vä­mää­rää ellei toi­sin mai­ni­ta.

Ker­ta­li­put uimaan ja kun­to­sa­lil­le

Uin­ti ker­ta­lip­puKun­to­sa­li ker­ta­lip­puYhdis­tel­mä­lip­pu
uimaan & kun­to­sa­lil­le
Aikui­nen7€7€9€
Elä­ke­läi­set5€5€7€
Opis­ke­li­jat, työt­tö­mät,
varus­mies-/ sivii­li­pal­ve­lus
5€5€7€
Lap­set 3–16 vuo­ti­aat3,5€10–16 v.
3,5€
10–16v.
5€
Per­he­lip­pu.
Samas­sa talou­des­sa asu­va 2 aikuis­ta 3 las­ta.
20€

Kun­to­sa­lin kausi­kor­tit

Kun­to­sa­lin kuu­kausi­kort­ti Kun­to­sa­lin 6 kk kort­tiKun­to­sa­lin 12 kk kort­ti
Aikui­nen35€138€230€
Elä­ke­läi­set29€120€200€
Opis­ke­li­jat, työt­tö­mät,
varus­mies-/ sivii­li­pal­ve­lus
10–16 vuo­ti­aat
23€120€200€

Sar­ja­li­put

10 kpl sar­ja­lip­pu50 kpl sar­ja­lip­pu
Aikui­nen63€308€
Elä­ke­läi­set45€220€
Opis­ke­li­jat, työt­tö­mät,
varus­mies-/ sivii­li­pal­ve­lus
45€220€
Lap­set 3–16 vuo­ti­aat31,5€154€

Lii­kun­ta­ti­lo­jen vuo­krat:

1/3 osa / h2/3 osa /h3/3 osa /h
Yksi­tyi­set, yhdis­tyk­set, urhei­luseu­rat15€22€29€
Kan­To, Kpe­du ja muut kou­lut21€30€38€
Yri­tyk­set50€70€90€
Alle 18-vuo­ti­aat Kan­nuk­sen Uran vuo­rot13€19€25€

Lii­kun­ta­ti­lat ympä­ri vuo­den Klo 6–8  / klo 21–23  ‑30%

Lii­kun­ta­ti­lat kaik­ki­na aikoi­na Kesä‑, hei­nä ja elo­kuu ‑30%

Tun­ti­hin­ta
Pei­li­sa­li15€/h
Pai­ni­sa­li & Juok­susuo­ra15€/h
Spin­ning­sa­li20€/h

Sau­na­ka­bi­net­ti

Kabi­ne­tin varaus kah­vios­ta 044 4745 450
Kabi­net­tia voi vara­ta aukio­loai­ko­jen ulko­puo­lel­le, jol­loin hen­ki­lö­kun­ta ajas­taa ulko-oven varauk­sen mukaan. Varaa­jan tulee olla 18-vuo­tias. Varauk­set mak­si­mis­saan klo 24 saak­ka tila sovel­tuu mak­si­mis­saan 20 hen­ki­löl­le.

Las­ten syn­ty­mä­päi­vät aukio­loai­ka­na max 3h, max 20 las­ta 90 € (ei sisäl­lä astioi­ta)
– 10 las­ta / 2 aikuis­ta muka­na uimas­sa
– 15 las­ta / 3 aikuis­ta muka­na uimas­sa
– 20 las­ta / 4 aikuis­ta muka­na uimas­sa
Las­ten syn­ty­mä­päi­vä ‑paket­tiin kuu­luu uima­li­put lap­sil­le max 20. Sekä pei­li­sa­lin käyt­tö 1h. (Pei­li­sa­lin käyt­tö onnis­tuu jos siel­lä ei ole pääl­lek­käi­siä varauk­sia). Uin­nit ja pei­li­sa­lin käyt­tö onnis­tu­vat talon aukio­loai­ko­jen mukaan. Varuk­set tiloi­hin näet tilainfo.kannus.fi

Sau­nal­li­seen varauk­seen kuu­lu­vat uima­li­put mak­si­mis­saan 20 hen­ki­löl­le. Uimi­nen onnis­tuu aukio­loai­ko­jen puit­teis­ta ja sii­tä on hyvä ker­toa etu­kä­teen, jot­ta ovi osa­taan ava­ta.

Sau­na­ka­bi­ne­tin kai­kil­le käyt­tä­jil­le kuu­luu lop­pusii­vous. Ohjeet toi­mi­te­taan vas­tuu­hen­ki­löl­le säh­kö­pos­tiin. Sau­na­ka­bi­ne­tin vas­tuu­hen­ki­lö on vas­tuus­sa kabi­ne­tin asian­mu­kai­ses­ta käy­tös­tä. Käyt­tä­jä on kor­vaus­vel­vol­li­nen mah­dol­li­seen tilan rik­kou­tu­mi­seen. Tilan sii­voa­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä perim­me sii­vous­mak­sun.

3h ei sau­naa60€
Seu­raa­vat tun­nit20€/h
3h sau­nal­li­nen140€
Seu­raa­vat tun­nit30€/h
3h las­ten syn­ty­mä­päi­vä­juh­lat sis. uima­li­put90€
Kokouk­set max 3h25€

Uima­hal­lin­vuo­kra

Rata­vuo­kra15€/h
Allas­vuo­kra15€/h
Allas­vuo­kra klo 14 –>20€/h
Moni­toi­mial­las klo 14 –>40€/h
Vuo­kraus­ti­lan­teet sovi­taan aina tapaus­koh­tai­ses­ti

Tapah­tu­mat 1 päi­vä

ilta & vii­kon­lop­puHin­ta
Lii­kun­ta­hal­li & Kat­so­mot520€
Lii­kun­ta­hal­li420€
Ma-Pe klo 8–16
Lii­kun­ta­hal­li & Kat­so­mot240€
Lii­kun­ta­hal­li150€
Tapah­tu­mis­ta sovi­taan aina erik­seen
Aula
Kitin­Va­pa­rin aula20€/h
Kitin­Va­pa­rin aula koko päi­vä150€

Eri­tys­lii­kun­ta­kort­ti

Aikui­set70€/vuosi
Lap­set 1–15 vuo­ti­aat45€/vuosi

Senio­ri­kort­ti, mää­rä­ai­kai­se­na myyn­tiin vuo­sil­le 2024–2025.

Käyt­tö­ra­joi­tus: Uima­hal­liin ja kun­to­sa­lil­le kas­san kaut­ta klo 15 men­nes­sä ja vii­kon­lop­pui­sin ei rajoi­tus­ta.
Senio­ri­kor­tin myyn­ti tam­mi-loka­kuu välil­lä.

Yli 65 vuo­ti­aat kan­nus­lai­set100€
Yli 75 vuo­ti­aat kan­nus­lai­set50€
Scroll to Top