Pyö­räi­ly­kam­pan­ja 1.6.–31.8.2024

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 29.5.2024

Pyö­räi­ly­kam­pan­ja 1.6.–31.8.2024

Kam­pan­jan idea­na on kan­nus­taa kan­nus­lai­set liik­ku­maan pyö­räil­len Kan­nuk­sen luon­non­lä­hei­sis­sä mai­se­mis­sa.

Osal­lis­tu­mi­nen:

 • Vain kan­nus­lai­sil­le.
 • Kam­pan­jas­sa kerä­tään nimiä eri puo­lil­le Kan­nus­ta ole­viin pos­ti­laa­ti­koi­den sisäl­lä ole­viin vih­koi­hin. 
 • Vih­ko­ja on kak­si jokai­ses­sa pos­ti­laa­ti­kos­sa; las­ten alle 15 ‑vuo­ti­aat sekä yli 15 ‑vuo­ti­aat ja aikui­set.
 • Nimen vih­koon saa jät­tää ker­ran päi­väs­sä kuhun­kin kam­pan­ja­laa­tik­koon, joko las­ten tai aikuis­ten vih­koon ikä­si mukaan. 
 • Kir­joi­ta vih­koon sel­keäs­ti nime­si ja arvioi­tu len­kin koko­nais­mat­ka sekä päi­vä­mää­rä
 • Käy­tä sel­ke­ää käsia­laa. Tun­nis­ta­mat­to­mal­la käsia­lal­la kir­joi­tet­tua nimeä ei voi­da hyväk­syä arvon­taan.
 • Esi­merk­ki 1.6. Mat­ti Maas­to­pyö­räi­li­jä 5 km

Ylei­set ohjeet:

 • Nou­da­ta lii­ken­ne­sään­tö­jä. 
 • Suo­sit­te­lem­me käyt­tä­mään kypä­rää.
 • Aja vain ehjäl­lä pyö­räl­lä.
 • Kam­pan­jaan voi osal­lis­tua vain pyö­räl­lä, säh­kö­pyö­räl­lä ja pot­ku­pyö­räl­lä.

Tar­kem­mat sään­nöt arvon­taan:

 • Nimen jät­tä­mi­nen laa­ti­kos­sa ole­vaan vih­koon on aina yksi arpa­li­pu­ke.
 • Yli 10 ‑vuo­tiai­den pyö­räi­ly­suo­ri­tus vähin­tään 5 km, jol­loin nimen voi jät­tää arvon­taa var­ten. 
 • Alle 10-vuo­tiail­le pyö­räi­ly­suo­ri­tus vähin­tään 2 km. 
 • Mat­kois­sa voit huo­mioi­da edes­ta­kai­sen välin ns. koko­nais­mat­kan.
 • Päi­vän aika­na voit käy­dä useam­mal­la eri pos­ti­laa­ti­kol­la, mut­ta jokai­seen saat jät­tää nime­si vain ker­ran päi­väs­sä. 

Voit­ta­jan jul­kai­su:

 • Arvon­ta suo­ri­te­taan syys­kuus­sa.
 • Pal­kin­to on saa­jal­le vero­na­lais­ta tuloa. Arvon­nan voit­ta­ja vas­taa lah­ja­ve­ron mak­sa­mi­ses­ta.
 • Yli 15 ‑vuo­tiai­den ja aikuis­ten sar­jaan osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvom­me 99€ lah­ja­kor­tin Kitin­Va­pa­ril­le sekä 2 kap­pa­let­ta pyö­räi­ly­ky­pä­riä, spon­so­ri­na toi­mii Vei­kon­Ko­ne.
 • Alle 15-vuo­tiai­den sar­jaan osal­lis­tu­nei­den kes­ken arvom­me 30 kpl uima­lip­pu­pa­ke­tin sekä pyö­räi­ly­ky­pä­rän.

Pyö­räi­ly­kam­pan­jan pos­ti­laa­ti­koi­den pai­kat:

 • Kor­pe­lan pato / 63° 52.511′, 24° 03.240′
 • Kat­ti­la­kos­ken sil­ta / 63° 56.717′, 23° 51.115′
 • Annan­mä­ki: Tai­mi­tar­han ris­teys / 63° 54.373′, 24° 04.061′
 • Mär­sy­län ris­teys / 63° 59.037′, 23° 57.198′
 • Roi­ko­lan ris­teys uuden pyö­rä­tien alku / 63° 53.855′, 23° 50.839′
 • Hau­taus­maan park­ki­paik­ka / 63° 54.110′, 23° 54.187′

Voit käyt­tää näi­tä koor­di­naat­te­ja pis­teil­lä 112 hätä­pu­he­luis­sa. 

Kuvas­sa maas­to­kart­ta Kan­nuk­sen alu­eel­ta, johon on mer­kit­ty pyö­räi­ly­kam­pan­jan laa­ti­koi­den sijain­nit.
Scroll to Top