Val­tuu­tet­tu­jen huo­neen­tau­lu

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 17.3.2024

Kan­nus­mal­li — aja­tus­ten sii­vin eteen­päin!

Val­tuu­tet­tu­jen huo­neen­tau­lu

I Roo­li ja stra­te­gia

 1. Val­tuu­te­tul­la on kes­kei­nen ja arvo­kas roo­li kun­nan stra­te­gi­se­na joh­ta­ja­na. Val­tuu­te­tun tulee sisäis­tää roo­lin­sa ja vas­tuun­sa koti­kun­tan­sa kor­keim­man päät­tä­vän eli­men jäse­ne­nä.
 2. Val­tuu­tet­tu on kun­tan­sa PR-hen­ki­lö. Val­tuu­tet­tu luo osal­taan posi­tii­vis­ta mie­li­ku­vaa ja tuo esil­le myös ongel­ma­koh­tia raken­ta­vas­ti Kan­nuk­ses­ta.
 3. Viran­hal­ti­jat ja luot­ta­mus­hen­ki­löt teke­vät työ­tä Kan­nuk­sen hyväk­si. Muis­te­taan viran­hal­ti­jan ja luot­ta­mus­hen­ki­lön roo­li toi­min­nois­sa.
 4. Luot­ta­mus­hen­ki­löt teke­vät pää­tök­siä stra­te­gian mukai­ses­ti.
 5. Käyt­täy­dy­tään asial­li­ses­ti ja pysy­tään asias­sa yti­mek­kääs­ti.

II Vas­tuu ja tavoit­teel­li­suus

 1. Toi­mim­me vas­tuul­li­ses­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti stra­te­giam­me mukai­ses­ti.
 2. Pereh­dym­me huo­lel­li­ses­ti käsi­tel­tä­viin asioi­hin, jot­ta voim­me teh­dä perus­tel­tu­ja pää­tök­siä.
 3. Edis­täm­me pää­tök­sen­teos­sa ja toi­min­nas­sam­me kau­pun­gin asuk­kai­den etua ja hyvin­voin­tia.
 4. Toi­mim­me rehel­li­ses­ti lakien, ase­tus­ten ja hal­lin­to­sään­nön mukai­ses­ti.
 5. Kokous­työs­ken­te­lys­sä edis­täm­me hyvää, arvo­kas­ta ja tavoit­teel­lis­ta pää­tök­sen­te­koa.

III Yhteis­työ­ky­ky ja kokous­työs­ken­te­ly

 1. Toi­mim­me kokoa­va­na voi­ma­na yhtei­sen pää­mää­rän hyväk­si.
 2. Val­tuu­te­tul­la on toi­ve teh­dä yhteis­työ­tä eri val­tuus­to­ryh­mien, viran­hal­ti­joit­ten ja kun­ta­lais­ten kans­sa.
 3. Osal­lis­tum­me aktii­vi­ses­ti kokouk­siin, ilta­kou­lui­hin ja mui­hin teh­tä­vään liit­ty­viin tilai­suuk­siin.
 4. Asiois­ta voi­daan ja saa­daan olla eri miel­tä, mut­ta tämä ei vai­ku­ta vuo­ro­vai­ku­tuk­seem­me.
 5. Kes­kus­te­lus­sa tuom­me mie­li­pi­teem­me ilmi. Pää­tök­sen­teon jäl­keen kun­nioi­tam­me yhdes­sä teh­ty­jä pää­tök­siä.

IV Avoi­muus ja luo­tet­ta­vuus

 1. Pää­tök­sen­te­kom­me on avoin­ta ja läpi­nä­ky­vää.
 2. Edis­täm­me kun­ta­lais­vuo­ro­vai­ku­tus­ta sekä hyö­dyn­näm­me kun­ta­lais­ten tie­toa, enna­koi­vaa tie­don­ja­koa ja eri­lai­sia näke­myk­siä pää­tök­sen­teos­sa.
 3. Vies­tim­me avoi­mes­ti, moni­puo­li­ses­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti.
 4. Muis­tam­me salas­sa pidet­tä­vät asiat ja kokous­ten kes­kus­te­lui­den luot­ta­muk­sel­li­suu­den.
 5. Olem­me luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä myös jul­ki­suu­des­sa.

Val­tuu­tet­tu­jen huo­neen­tau­lun syn­ty

Kan­nuk­sen kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi 12.9.2022 kon­sul­tin joh­dol­la laa­ti­man­sa Val­tuu­tet­tu­jen huo­neen­tau­lun: Kan­nus­mal­li — aja­tus­ten sii­vin eteen­päin!

Hyvän pää­tök­sen­teon tur­vaa­mi­sek­si on tär­ke­ää poh­tia, miten voi­daan enna­kol­ta tur­va­ta ja var­mis­taa suju­va ja hyväs­sä hen­ges­sä tapah­tu­va luot­ta­mus­hen­ki­lö­työ. Luot­ta­mus­hen­ki­lö­työn joh­ta­mi­sen vaa­ti­vuus on kas­va­nut ja val­tuu­te­tun työ sisäl­tää pal­jon muu­ta­kin kuin kokouk­siin osal­lis­tu­mis­ta.

Luot­ta­mus­hen­ki­löi­den sanan­va­paus on tur­vat­tu tiu­kas­ti laeil­la. Poliit­ti­set mie­li­pi­teet ja nii­den ilmai­se­mi­nen — kenen­kään nii­tä ennal­ta rajoit­ta­mat­ta — kuu­lu­vat läh­tö­koh­tai­ses­ti perus­tus­lais­sa sanan­va­pau­den yti­meen. Samal­la kun­ta­lain (420/2015) 29 §:n mukaan luot­ta­mus­hen­ki­lön tulee edis­tää kun­nan ja sen asuk­kai­den etua, ja toi­mia luot­ta­mus­teh­tä­väs­sään arvok­kaas­ti teh­tä­vän edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la. Epä­asial­li­nen käyt­täy­ty­mi­nen ja tois­ten epä­kun­nioi­tus ei edis­tä kun­nan pää­tök­sen­te­koa. Yhtei­ses­ti sovit­ta­vien peli­sään­tö­jen avul­la voi­daan kehit­tää ja pitää yllä kun­nan parem­paa kes­kus­te­luil­ma­pii­riä.

Scroll to Top