Märsylän koulu

Kou­lun esit­te­ly

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Mär­sy­län kou­lu

Mär­sy­län kou­lu on 2‑opettajainen kylä­kou­lu.

Märsylän koulun julkisivua koulun sivulta.

Ensim­mäi­nen kou­lu perus­tet­tiin kou­lun mäel­le vuon­na 1899.
Kou­lu­ra­ken­nus raken­net­tiin tuol­loin tal­koil­la kylä­läis­ten voi­min. Mär­sy­län kou­luun yhdis­tet­tiin vuon­na 1966 Mut­ka­lam­min ja Kor­ven kou­lu.

Kou­lu­pii­riin kuu­lu­vat Kan­nuk­sen kau­pun­gin poh­jois­osan kylät:
Mär­sy­lä, Mut­ka­lam­pi, Kor­pi, Han­ni, Nilk­ku­la ja Sär­kio­ja. Nel­jän­nes oppi­lais­ta on kou­lu­kul­je­tuk­ses­sa.

Nykyi­nen kou­lu­ra­ken­nus val­mis­tui vuon­na 1985. Kou­lun raken­nus­pin­ta-ala on 1000 m². Sen on suun­ni­tel­lut ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Borén Himan­gal­ta.

Scroll to Top