Opis­ke­lun tuki­muo­dot

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Opis­ke­lun tuki­muo­dot

Oppi­laan opis­ke­lua tue­taan kol­mel­la eri tuki­muo­dol­la: ylei­nen tuki, tehos­tet­tu tuki ja eri­tyi­nen tuki. Tuen tar­ve arvioi­daan jokai­sen oppi­laan koh­dal­la erik­seen. Alla esi­tel­lään näi­den tuki­muo­to­jen pää­lin­jat.

1. Ylei­nen tuki

Ylei­sen tuen tavoit­tee­na on, että oppi­las sel­viy­tyy ylei­so­pe­tuk­ses­sa omas­sa lähi­kou­lus­saan. Tuen muo­to­ja ovat tukio­pe­tus, ope­tus­ryh­mien jous­ta­va muun­te­lu, tar­vit­taes­sa oppi­mis­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen, osa-aikai­nen eri­tyi­so­pe­tus, avus­ta­ja­pal­ve­lut, ilta­päi­vä­toi­min­ta 1–2. ‑luok­kien oppi­lail­le ja eri­tyi­sop­pi­lail­le sekä kou­lun ker­ho­toi­min­ta.

Yhteis­työs­sä ylei­sen tuen jär­jes­tä­mi­ses­sä ovat muka­na oppi­las, oppi­laan huol­ta­jat, oppi­las­ta opet­ta­vat opet­ta­jat ja kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­jat.

2. Tehos­tet­tu tuki

Tehos­te­tun tuen tavoit­tee­na on, että oppi­las sel­viy­tyy ylei­so­pe­tuk­ses­sa ensi­si­jai­ses­ti lähi­kou­lus­saan. Tuen muo­to­ja ovat mm. opin­to­jen yksi­löl­li­nen ohjaus, tukio­pe­tus, oppi­mis­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­nen, saman­ai­kai­so­pe­tus, ope­tus­ryh­mien jous­ta­va muun­te­lu, osa-aikai­nen eri­tyi­so­pe­tus, Taka­lon jous­to-ope­tus, avus­ta­ja­pal­ve­lut, ilta­päi­vä- ja ker­ho­toi­min­ta sekä puhe‑, toi­min­ta- ja fysio­te­ra­pia.

Yhteis­työs­sä eri­tyi­sen tuen jär­jes­tä­mi­ses­sä ovat muka­na oppi­las, oppi­laan huol­ta­jat, reh­to­ri, oppi­las­ta opet­ta­vat opet­ta­jat, kou­lun­käyn­ni­noh­jaa­jat sekä puhe‑, toi­min­ta- ja fysio­te­ra­peu­tit.

3. Eri­tyi­nen tuki

Eri­tyi­sen tuen tavoit­tee­na on, että esi- ja alkuo­pe­tuk­sen aika­na ylei­so­pe­tuk­sen oppi­laan oppi­mää­rää ei yksi­löl­lis­tet­täi­si.

Jos edel­lä esi­tel­ty tehos­tet­tu tuki ei rii­tä, oppi­laal­le laa­di­taan peda­go­gi­nen sel­vi­tys. Sen perus­teel­la sivis­tys­toi­men­joh­ta­ja tekee hal­lin­nol­li­sen pää­tök­sen oppi­laan siir­tä­mi­ses­tä eri­tyi­so­pe­tuk­sen pii­riin.

Eri­tyi­sen tuen muo­to­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä käy­te­tään perus­o­pe­tuk­sen kaik­kia tuki­muo­to­ja ja oppi­laal­le laa­di­taan hen­ki­lö­koh­tai­nen ope­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä kos­ke­va suun­ni­tel­ma (HOJKS). Se tar­kis­te­taan ker­ran luku­kau­des­sa. Jos oppi­las ei enää tar­vit­se eri­tyis­tä tukea, tuen lopet­ta­mi­ses­ta teh­dään eril­li­nen pää­tös.

Scroll to Top