Pois­sao­lot

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Yli­mää­räi­seen pois­sao­loon pitää saa­da lupa

Vii­me vuo­si­na oppi­lai­den yli­mää­räi­set lomat ovat lisään­ty­neet huo­les­tut­ta­vas­ti. Koke­muk­sem­me mukaan loman jäl­keen oppi­lail­le jou­du­taan anta­maan tukio­pe­tus­ta. Se “syö” huo­mat­ta­van pal­jon todel­lis­ta tukea tar­vit­se­vien oppi­lai­den tukio­pe­tus­re­surs­sia.

Oppi­lai­den ano­muk­set lisä­lo­miin tulee teh­dä kir­jal­li­ses­ti tai Wil­ma-ohjel­man kaut­ta hyvis­sä ajoin ennen ko. ajan­koh­taa omal­le opet­ta­jal­le. Yli kol­men päi­vän lomat myön­tää reh­to­ri, jos oma opet­ta­ja puol­taa ano­muk­sen myön­tä­mis­tä.

On toi­vot­ta­vaa, että lisä­lo­man aika­na saa­dut koke­muk­set ja opi­tut asiat taval­la tai toi­sel­la työs­te­tään muun luo­kan ilok­si ja opik­si loman jäl­keen.

Jokai­sen pois­sao­lon syy tulee välit­tää opet­ta­jal­le. Käy­tän­nös­sä se tapah­tuu nopeim­min Wil­ma-ohjel­man kaut­ta. Kuumeista/sairasta las­ta ei saa lähet­tää kou­luun. Sai­rau­den jäl­keen on suo­si­tel­ta­vaa viet­tää vähin­tään yksi kuu­mee­ton päi­vä koto­na.

Scroll to Top