Tukio­pe­tus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Tukio­pe­tus

Oppi­lail­la on perus­o­pe­tus­lain 16 §:n mukai­ses­ti oikeus saa­da tukio­pe­tus­ta, jos hän on tila­päi­ses­ti jää­nyt jäl­keen opin­nois­saan tai tar­vit­see oppi­mi­ses­saan lyhy­tai­kais­ta tukea. Tukio­pe­tuk­sel­la voi­daan myös ennal­ta ehkäis­tä vai­keuk­sia ja eriyt­tää ope­tus­ta.

Tukio­pe­tus­ta antaa etu­pääs­sä oppi­laan oma opet­ta­ja oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la. Kou­lun muu opet­ta­ja voi antaa tukio­pe­tus­ta oppi­tun­tien ulko­puo­lel­la, oppi­tun­tien aika­na saman­ai­kai­so­pe­tuk­se­na, eril­li­ses­sä pien­ryh­mäs­sä tai täy­sin yksi­löl­li­ses­ti. Oppi­laan luku­jär­jes­tys laa­di­taan siten, että se edis­tää tukio­pe­tuk­sen anta­mi­sen mah­dol­li­suut­ta.
Tukio­pe­tuk­ses­ta sovi­taan van­hem­pien kans­sa. Van­hem­pien apua voi­daan tar­vit­taes­sa käyt­tää myös tukio­pe­tuk­ses­ta aiheu­tu­van oppi­laan kul­je­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen.

Scroll to Top