Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Sivus­ton www.kannus.fi saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te kos­kee pal­ve­lua https://kannus.fi ja on päi­vi­tet­ty 31.01.2022. Pal­ve­lua kos­kee laki digi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­ses­ta, jos­sa edel­ly­te­tään, että jul­kis­ten verk­ko­pal­ve­lu­jen on olta­va saa­vu­tet­ta­via.

Olem­me arvioi­neet pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den itse.

Digi­pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den tila

Täyt­tää saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set osit­tain.

Ei-saa­vu­tet­ta­va sisäl­tö

1. Ei kuu­lu lain­sää­dän­nön pii­riin

  • käyt­tä­jien tai mui­den ulko­puo­lis­ten taho­jen pal­ve­lus­sa jul­kai­se­mia sisäl­tö­jä, jot­ka eivät ole pal­ve­lun­tar­joa­jan itsen­sä tuot­ta­mia, rahoit­ta­mia tai val­vo­mia
  • kart­to­ja, joi­ta ei ole tar­koi­tet­tu navi­goin­ti­käyt­töön (esim. sää- tai maas­to­kart­to­ja)
  • toi­mis­to-ohjel­mien tie­dos­to­ja (esim. doc, pdf, odt), jot­ka on jul­kais­tu ennen 23.9.2018

Mikä­li tar­vit­set tie­to­ja saa­vu­tet­ta­vas­sa muo­dos­sa, voit ottaa yhteyt­tä joko puhe­li­mit­se nume­roon (06) 874 5111 tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen kirjaamo@kannus.fi.

Huo­ma­sit­ko saa­vu­tet­ta­vuus­puut­teen digi­pal­ve­lus­sam­me?

Ker­ro se meil­le ja teem­me par­haam­me puut­teen kor­jaa­mi­sek­si

Säh­kö­pos­til­la

kirjaamo@kannus.fi

Puhe­li­mit­se

Puhe­lin­nu­me­ro (06) 874 5111

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huo­maat sivus­tol­la saa­vu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tet­ta meil­le eli sivus­ton yllä­pi­tä­jäl­le. Vas­tauk­ses­sa voi men­nä 14 päi­vää. Jos et ole tyy­ty­väi­nen saa­maa­si vas­tauk­seen tai et saa vas­taus­ta lain­kaan kah­den vii­kon aika­na, voit teh­dä ilmoi­tuk­sen Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon (avau­tuu uuteen ikku­naan). Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivul­la ker­ro­taan tar­kas­ti, miten ilmoi­tuk­sen voi teh­dä ja miten asia käsi­tel­lään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhteys­tie­dot

Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to
Saa­vu­tet­ta­vuu­den val­von­nan yksik­kö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhe­lin­nu­me­ro vaih­de 0295 016 000

Scroll to Top