Suomi.fi ‑sivus­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Suomi.fi ‑sivus­to

Suomi.fi-viestit on tie­to­tur­val­li­nen tapa vies­tiä jul­ki­sen hal­lin­non ja mui­den pal­ve­lua käyt­tä­vien orga­ni­saa­tioi­den kans­sa. Orga­ni­saa­tiot voi­vat lähet­tää sinul­le pää­tös­tie­to­ja ja mui­ta doku­ment­te­ja. Osal­le orga­ni­saa­tiois­ta voit myös itse lähet­tää vies­te­jä ja lii­te­tie­dos­to­ja.

Kun otat Suomi.fi ‑vies­tit käyt­töön, annat ylei­sen suos­tu­muk­sen, että kaik­ki viran­omais­vies­tit voi­daan toi­mit­taa sinul­le säh­köi­ses­ti Suomi.fi ‑vies­tei­hin. Vies­ti voi olla myös todis­teel­li­nen tie­dok­sian­to, joka on kui­tat­ta­va vas­taa­no­te­tuk­si ennen kuin vies­tin voi ava­ta. Vies­tien toi­mi­tus­ta­paa voi muut­taa myö­hem­min vies­tien ase­tuk­sis­sa.

Suomi.fi ‑sivus­tol­le (link­ki avau­tuu uuteen väli­leh­teen)

Scroll to Top