Tur­val­li­nen asioin­ti

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Tur­val­li­nen asioin­ti

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­rää­mät rajoi­tuk­set ovat voi­mas­sa 23.1. – 20.2.2022. Uudet tänään alka­vat rajoi­tuk­set vai­kut­ta­vat ylei­sö­ti­lai­suuk­siin ja tilo­jen käyt­töön.

Yleis­oh­jeis­tus on ollut käy­tös­sä Kitin­Va­pa­rin lii­kun­ta­ti­lois­sa, ja kai­kis­sa kau­pun­gin lii­kun­ta­ti­lois­sa, tur­val­li­sen har­ras­ta­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Yleis­oh­jeis­tus jat­kuu edel­leen:

> Tule har­ras­ta­maan vain ter­vee­nä.

> Pidä tur­va­vä­lit ja muis­ta hyvä hygie­nia.

> Kas­vo­mas­kin käyt­tö suo­si­tuk­sen mukaan.

  • Väl­tä kaik­kea tar­pee­ton­ta oles­ke­lua aulas­sa ja puku­huo­neis­sa.
  • Kitin­Va­pa­rin tilo­jen kävi­jä­mää­riä seu­ra­taan ja rajoi­te­taan tar­vit­taes­sa.
  • Uima­hal­lin kävi­jä­mää­rää seu­ra­taan ja rajoi­te­taan tar­vit­taes­sa. Tilois­sa tulee nou­dat­taa sau­no­jen ja altai­den tur­va­vä­lioh­jei­ta sekä hen­ki­lö­mää­rä­ra­joi­tuk­sia.
  • Kun­to­sa­lia kos­ke­vat saman yleis­oh­jeet ja hygie­nia­mää­räyk­set. Muis­ta hyvä käsi­hy­gie­nia. Lait­teet tulee pyyh­kiä käy­tön jäl­keen. Tilan kävi­jä­mää­rää seu­ra­taan ja rajoi­te­taan tar­vit­taes­sa. Puku­ho­nei­den käyt­tä­mis­tä ei suo­si­tel­la.
  • Ohjat­tu lii­kun­ta:
  • Kau­pun­ki huo­mioi rajoi­tuk­set omas­sa toi­min­nas­saan.
  • Samat yleis­oh­jei­tuk­set kos­ke­vat ryh­miä.
  • Jos mah­dol­lis­ta saa­vu sopi­vis­sa vaat­teis­sa, jot­ta puku­huo­neen käyt­tö ei ole vält­tä­mä­tön­tä.
  •  Saat­ta­jia pyy­de­tään mah­dol­li­suuk­sien mukaan pysyt­te­le­mään tilo­jen ulko­puo­lel­la las­ta tuo­des­saan ja hakies­saan.
  • Toi­mi­nas­sa ovat käy­tös­sä ryh­mä­ko­ko­ra­joi­tuk­set tilo­jen sovel­tu­vuu­den mukaan. Ryh­mä­ko­ko­ja rajoi­te­taan tar­peen vaa­ties­sa lisää.

Rajoi­tuk­sia tar­kas­tel­laan ja päi­vi­te­tään tar­vit­taes­sa heti ensi vii­kon alus­sa. Mah­dol­li­sis­ta muu­tok­sis­ta tie­do­te­taan erik­seen.

Tilan­ne vaa­tii kai­kil­ta jous­ta­vuut­ta, jot­ta tur­val­li­nen har­ras­ta­mi­nen saa­daan toteu­tet­tua. Kii­tos kun huo­mioit.

Scroll to Top