Vau­va- ja per­heuin­nit

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Vau­va- ja per­heuin­nit alka­vat 15.1.2022

Ilmoit­tau­tu­mi­nen nyt käyn­nis­sä Kitin­Va­pa­rin kah­vioon / 044 4745 450

Alka­vat ryh­mät:

klo 9.05- 9.35 Per­heuin­ti

klo 9.45- 10.15 Vau­vauin­ti

klo 10.15- 10.45 Vau­vauin­ti

klo 11.00- 11.30 Vau­vauin­ti

klo 11.30- 12.00 Vau­vauin­ti

klo 12.15- 12.45 Per­heuin­ti

Ilmoit­tau­tu­mi­nen Kitin­Va­pa­rin kas­sal­la tai puhe­li­mit­se 044 474 5450 uima­hal­lin aukio­loa­jan puit­teis­sa.

Kan­nuk­sen Kau­pun­ki on Suo­men Uimao­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton hyväk­sy­mä tur­val­li­nen vau­va- ja per­heuin­ti­paik­ka. Kaik­ki ohjaa­jat ovat suo­rit­ta­neet Suo­men Uimao­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­lii­ton jär­jes­tä­män kou­lu­tuk­sen sekä poh­jal­la on uimao­pet­ta­ja kou­lu­tus.

Vau­va- ja per­heuin­nit jär­jes­te­tään ilmoit­tau­tu­mi­sel­la koko kevääk­si, mut­ta mak­sut ovat ker­ta­mak­sul­la.

Vas­taa­va vau­vauin­tioh­jaa­ja on Marian­ne Niva­la marianne.nivala@kannus.fi

Osal­lis­tu­mi­nen

Vau­vauin­ti on vau­vo­jen ja van­hem­pien yhtei­nen, kou­lu­te­tun ohjaa­jan val­vo­ma leik­ki­het­ki läm­mi­te­tys­sä vedes­sä. Vau­vauin­nin aloit­ta­mi­si­kä on mini­mis­sään 3 kuu­kaut­ta. Sil­loin lap­sen val­veil­lao­loai­ka on tar­peek­si pit­kä ja hän jak­saa liik­kua enem­män. Yläi­kä­ra­jaa vau­vauin­nin aloit­ta­mi­sel­le ei ole. Lap­sen tulee pai­naa vähin­tään 5 kg, jot­ta hän pysyy läm­pi­mä­nä +32 astei­ses­sa vedes­sä. Jos syn­ny­tyk­ses­sä tai ras­kausai­ka­na on ollut ongel­mia, var­mis­ta hoi­ta­val­ta lää­kä­ril­tä vau­vauin­nin aloit­ta­mi­seen lupa.

Vau­vauin­ti tapah­tuu lap­sen ehdoil­la, mikä on hyvin tär­ke­ää pyrit­täes­sä kehit­tä­mään lap­ses­ta veden ystä­vä. Vau­vauin­nis­sa lap­si ei opi itse­näi­ses­ti uimaan, vaan van­hem­pien val­von­nas­sa ja avus­ta­ma­na leik­ki­mään vedes­sä ja mah­dol­li­ses­ti sukel­ta­maan. Sukel­lus­ten mää­rä ja kes­to rajoi­te­taan vau­van iän mukaan ja val­vo­taan ohjaa­jan toi­mes­ta. Täl­lä taval­la väl­te­tään lii­ka veden juo­mi­nen ja lap­sen yli­ra­sit­tu­mi­nen.

Vau­vauin­ti info

Vau­vauin­ti info jär­jes­te­tään osa­na tur­val­lis­ta vau­vauin­ti­toi­min­taa ennen uin­ti­kau­den aloit­ta­mis­ta. Infon jäl­keen info­pa­ke­tin saa säh­kö­pos­tiin. Per­heui­ma­rit saa­vat myös infon säh­kö­pos­tiin. Vau­va- ja per­heuin­tei­hin voi tul­la mukaan myös kes­ken kau­den. Täl­löin info toi­mi­te­taan toi­mi­te­taan suo­raan aloit­ta­jil­le Marian­nen toi­mes­ta.

Ylei­set ohjeet vau­vaui­ma­reil­le

Koto­na val­mis­tau­tu­mi­nen

 • kyl­ve­tä las­ta koto­na samaan kel­lon­ai­kaan, kun oma uin­tiai­kan­ne on
 • väsy­nyt­tä ja näl­käis­tä las­ta ei kyl­ve­te­tä
 • lai­ta pal­jon vet­tä ammee­seen
 • veden läm­pö­ti­la las­ke­taan asteit­tain +37:stä +32:een astee­seen
 • kyl­ve­tä lei­kin­omai­ses­ti ja jut­te­le vaih­te­le­val­la äänen­sä­vyl­lä
 • kyl­ve­tä seläl­lään, pidä koko var­ta­lo vedes­sä
 • vaih­da vau­van asen­toa usein, pidä koko var­ta­lo vedes­sä kai­kis­sa asen­nois­sa (myös kor­vat veden alla)

Val­mis­tau­tu­mi­nen uin­tiin

 • Varaa riit­tä­väs­ti aikaa. Ensim­mäi­nen ryh­mä tar­kis­ta mil­loin ovet ava­taan.
 • Huo­leh­di sii­tä, että lap­se­si perus­tar­peet (uni, ruo­kai­lu) on tyy­dy­tet­ty, sil­loin hän viih­tyy vedes­sä. Älä mie­lel­lään syö­tä juu­ri ennen uin­tia, jot­ta sekä pulaut­te­lu että ulos­ta­mis­ris­ki vähe­ni­si­vät.
 • Ota altaal­le mukaan tar­peek­si suu­ri pyy­he, jon­ka sisäl­lä vau­van on hyvä ja läm­min olla.
 • Pesey­dy huo­lel­li­ses­ti ilman uima­pu­kua pääs­tä var­pai­siin. Ota isot korut pois.
 • Sido pit­kät hiuk­set pesun jäl­keen kiin­ni tai käy­tä suih­ku­mys­syä. Mei­kit tulee myös pois­taa ennen altaa­seen tuloa.
 • Käy­tä vau­val­la uima­vaip­paa uin­nin aika­na, lisäk­si suo­sit­te­lem­me napak­ka­lah­keis­ta uima-asua.
 • Lii­ku pesey­ty­mis­ti­lois­sa ja altaal­la rau­hal­li­ses­ti kaa­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si
 • Sau­naan vas­ta uin­nin jäl­keen. Löy­lyä ei saa heit­tää, kun vau­vat ovat sau­nas­sa.
 • Ensim­mäi­sil­lä uin­ti­ker­roil­la vau­vaa totu­te­taan allas- ja hal­liym­pä­ris­töön, veteen ja sen omi­nai­suuk­siin sekä har­joi­tel­laan ottei­ta. Veteen men­täes­sä las­ta pide­tään hel­läs­ti sylis­sä siten, että kat­se- ja iho­kon­tak­ti vau­van ja van­hem­man välil­lä säi­lyy. Samal­la hänel­le puhu­taan rau­hal­li­ses­ti ja kes­ki­ty­tään veteen kas­tau­tuen lopul­ta olka­päi­tä myö­ten. Kas­tau­tu­mi­sen jäl­keen onkin hyvä pysy­tel­lä vedes­sä ja liik­kua mah­dol­li­sim­man pal­jon.
 • Vau­vauin­nin mah­dol­lis­ta pis­saa­mis­ta uima-altaa­seen on mah­do­ton seu­ra­ta ja vält­tää, mut­ta tämän tapah­tu­mi­nen ei aiheu­ta infek­tio­vaa­raa, kos­ka vau­van pis­sa on puh­das­ta. Kak­ka sen sijaan sisäl­tää bak­tee­re­ja ja sen leviä­mi­nen altaa­seen aiheut­taa vau­vauin­nin päät­tä­mi­sen kysei­se­nä päi­vä­nä.
 • Kor­va­tu­leh­dus on ylei­nen ja erit­täin kivu­lias las­ten­tau­ti. Vesi ei sinäl­lään aiheu­ta kor­va­tu­leh­dus­ta, vaan sii­hen vaa­di­taan virus tai bak­tee­ri tuleh­duk­sen aloit­ta­jak­si. Kor­va­tu­leh­duk­sen estä­mi­sek­si ei nuhai­se­na tul­la uimaan. Jos kor­va­tu­leh­dus on todet­tu, hoi­ta­va lää­kä­ri on paras ker­to­maan, mil­loin uin­te­ja voi tur­val­li­ses­ti jat­kaa.
 • Jos vau­val­la on ”huo­no päi­vä”, eikä mikään ota onnis­tuak­seen, oli­si paras­ta jät­tää uin­nit kes­ken sil­tä päi­väl­tä ja yrit­tää uudes­taan seu­raa­val­la ker­ral­la. Jos vau­va suut­tuu, älä anna hänen huu­taa äänek­kääs­ti pit­kään, sil­lä se tart­tuu hel­pos­ti toi­siin.

Tur­val­li­suus

 • Hen­ki­lö­kun­ta on kou­lu­tet­tu toi­mi­maan vaa­ra­ti­lan­teis­sa.
 • Hätä­ti­lan­tees­sa soi­ta aina 112, Osoi­te on: Lii­kun­ta­tie 2, 69100 Kan­nus
 • Palo­hä­ly­tyk­sen yhtey­des­sä tulee altaas­ta pois­tua oman tur­val­li­suu­den vuok­si. Ohjaa­ja on kou­lu­tet­tu toi­mi­maan myös palo­ti­lan­teis­sa. Kokoon­tu­mis­paik­ka on naa­pu­ri­ta­lo Kitin­kan­nus.

Ter­ve­tu­loa iha­nan har­ras­tuk­sen pariin mah­ta­vis­sa puit­teis­sa!

vauva uimassa

Yhteystiedot

Marianne Nivala

+358 44 4745 453
marianne.nivala@kannus.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top