Lehmiä.

Kan­nuk­sen bio­kaa­su­han­ke ete­nee

Kan­nuk­sen kau­pun­ki ja Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Part­ner­sin (”CIP”) hal­lin­noi­ma Advanced Bio­ener­gy Fund I ovat alle­kir­joit­ta­neet bio­kaa­su­lai­tok­sen alue­va­raus­so­pi­muk­sen kes­ki­viik­ko­na 22.5.2024. Varat­tu alue on noin 20 heh­taa­ria ja se tulee sijoit­tu­maan Poleen­kan­kaan alu­eel­le, jon­ne kau­pun­ki kaa­vai­lee uut­ta teol­li­suusa­luet­ta. Nyt teh­ty alue­va­raus on alu­een ensim­mäi­nen ja sen on tar­koi­tus hou­kut­taa alu­eel­le myös mui­ta uusia teol­li­sia toi­mi­joi­ta.

Alu­eel­le yksi Suo­men suu­rim­mis­ta bio­kaa­su­lai­tok­sis­ta

CIP aikoo käyn­nis­tää Kan­nuk­sen bio­kaa­su­lai­tok­sen kehit­tä­mi­sen Wega Grou­pin kans­sa. Yhtiö kehit­tää jo kah­ta muu­ta vas­taa­van koko­luo­kan bio­kaa­su­lai­tos­ta Suo­mes­sa CIP:lle. Toi­nen lai­tos­han­ke sijait­see Kan­nuk­sen lähet­ty­vil­lä Niva­las­sa, toi­nen Var­si­nais-Suo­mes­sa Pöy­tyäl­lä.

CIP:n hal­lin­noi­ma CI Advanced Bio­ener­gy Fund I (“CI ABF I”) sijoit­taa kehit­ty­nei­siin bio­polt­toai­nei­siin, ml. bio­me­taa­ni. CI ABF I:n sijoit­ta­jiin lukeu­tu­vat useat Poh­jois­mai­den mer­kit­tä­vim­mät elä­keyh­tiöt. Kan­nuk­sen han­ke on CI ABF I:n sijoi­tus­stra­te­gian mukai­nen.

Hank­keen tar­koi­tuk­se­na on hyö­dyn­tää sekä teol­li­suu­den että maa­ta­lou­den jät­tei­tä bio­me­taa­nin tuo­tan­nos­sa, mikä aut­taa rat­kai­se­maan usei­ta ympä­ris­tö- ja ilmas­to­haas­tei­ta sekä lisää koti­mais­ta ener­giao­ma­va­rai­suut­ta. Kan­nuk­sen bio­kaa­su­lai­tok­sen raa­ka-ainei­den käsit­te­ly­ka­pa­si­teet­ti on alus­ta­vien suun­ni­tel­mien mukaan noin 400 000 ton­nia vuo­des­sa ja bio­kaa­sun tuo­tan­to­mää­rä 150 000
MWh vuo­des­sa (vas­taa lähes 13 mil­joo­naa lit­raa die­se­liä). Val­mis­tues­saan lai­tos tulee ole­maan yksi Suo­men suu­rim­mis­ta.

Lai­tok­sen tar­koi­tuk­se­na on hyö­dyn­tää alu­een maa­ta­lou­den jäte­vir­to­ja, kuten lan­taa, olkea, yli­jää­mä­re­hua sekä teol­li­suu­den jäte­vir­to­ja, jois­ta tuo­te­taan nes­tey­tet­tyä bio­kaa­sua. Eri­tyi­ses­ti lan­nan käsit­te­ly bio­kaa­su­lai­tok­ses­sa tuo mer­kit­tä­viä ilmas­to­hyö­ty­jä, kun koti­mai­ses­ta lan­nas­ta vapau­tu­va metaa­ni­kaa­su saa­daan hyö­ty­käyt­töön ja edel­leen kor­vaa­maan ulko­mai­sia fos­sii­li­sia polt­toai­nei­ta.

- Kan­nuk­sen kau­pun­gin stra­te­gias­sa yhte­nä tavoit­tee­na on vauh­dit­taa uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen kehit­tä­mis­tä luon­non moni­muo­toi­suu­den ja asu­mis­viih­ty­vyy­den aset­ta­mis­sa rajois­sa. Kan­nuk­seen sijoit­tu­va suu­ren mit­ta­luo­kan bio­kaa­su­lai­to­sin­ves­toin­ti sopii stra­te­gi­aam­me erin­omai­ses­ti ja luo monen­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia alu­een toi­mi­joil­le,
Kan­nuk­sen kau­pun­gin­joh­ta­ja Jus­si Nii­nis­tö sanoo.

- Olem­me innois­sam­me, että pää­sem­me kehit­tä­mään uut­ta bio­kaa­su­han­ket­ta Kan­nuk­seen, jos­sa näem­me vah­vaa poten­ti­aa­lia suu­ren mit­ta­luo­kan bio­kaa­su­lai­tok­sel­le. Kan­nuk­sen kau­pun­gin teke­mä poh­ja­työ tämän hank­keen osal­ta sekä hei­dän aiem­mat näyt­tön­sä uusi­tu­van ener­gian pro­jek­tien mah­dol­lis­ta­ja­na on ollut esi­mer­kil­lis­tä ja ihail­ta­vaa, CIP:n sijoi­tus­joh­ta­ja Alek­si Graan ker­too.

Ylei­sö­ti­lai­suus ja kesän tapah­tu­mat

Yri­tys­Kan­nuk­sen teet­tä­mien sel­vi­tys­ten ja alus­ta­vien kyse­ly­jen perus­teel­la hank­keel­le on posi­tii­vi­nen vas­taan­ot­to Kan­nuk­ses­sa ja sen lähia­lueil­la. Haluam­me jat­kaa hank­keen kehit­tä­mi­ses­sä avoin­ta kes­kus­te­lua pai­kal­lis­ten asuk­kai­den ja raa­ka-aine­toi­mit­ta­jien kans­sa, joten kulu­van kesän aika­na aiheen tii­moil­ta tul­laan jär­jes­tä­mään tilai­suuk­sia, jois­sa sidos­ryh­mät pää­se­vät kes­kus­te­le­maan tar­kem­min hank­kees­ta ja sen luo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta alu­eel­le.

- Kan­nuk­sen kau­pun­ki on teh­nyt hank­keen osal­ta erin­omais­ta poh­ja­työ­tä sel­vit­tä­mäl­lä mm. alu­eel­lis­ta kiin­nos­tus­ta bio­kaa­sun tuo­tan­nos­sa hyö­dyn­net­tä­vien liet­tei­den toi­mit­ta­mi­seen. Alus­ta­van käsi­tyk­sem­me mukaan han­ke sel­keäs­ti kiin­nos­taa monia, se antaa hyvän poh­jan läh­teä val­mis­te­le­maan inves­toin­ti­han­ket­ta. Haluam­me toi­mia han­ke­ke­hi­tyk­ses­sä mah­dol­li­sim­man tii­viis­sä yhteis­työs­sä pai­kal­li­sen yhtei­sön kans­sa ja tämän takia toi­vom­me, että mah­dol­li­sim­man moni asias­ta kiin­nos­tu­nut pää­si­si osal­lis­tu­maan kesäl­lä jär­jes­tet­tä­viin tilai­suuk­siin, Wega Grou­pin osa­kas ja pro­jek­ti­lii­ke­toi­min­ta-alu­een
joh­ta­ja Toni Hem­min­ki sanoo.

Hank­keen aloi­tuk­sen avoin ylei­sö­ta­pah­tu­ma tul­laan jär­jes­tä­mään Kan­nuk­sen seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kesä­kuus­sa 13.6.2024 klo 10–13. Tilai­suu­teen ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki alu­een maa­ta­lous­yrit­tä­jät, sekä hank­kees­ta ylei­ses­ti kiin­nos­tu­neet.

Lisä­tie­to­ja anta­vat:
Toni Hem­min­ki, osa­kas ja pro­jek­ti­lii­ke­toi­min­ta-alu­een joh­ta­ja, Wega Group Oy
p. 040 668 4441, toni.hemminki(a)wega.fi
Alek­si Graan, sijoi­tus­joh­ta­ja, Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Part­ners
p. +45 2119 0534, algr(at)cipprojects.dk
Juk­ka Ora­vai­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Yri­tys­Kan­nus Oy
p. 040 778 4264, jukka.oravainen(at)kannus.fi

Vuon­na 2012 perus­tet­tu Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Part­ners P/S (CIP) on nyky­ään maa­il­man suu­rin uusiu­tu­vaan ener­gi­aan sijoi­tuk­siin kes­kit­ty­vä rahas­ton­hoi­ta­ja ja maa­il­man joh­ta­va meri­tuu­li­voi­man
toi­mit­ta­ja. CIP:n hal­lin­noi­mat rahas­tot kes­kit­ty­vät inves­toin­tei­hin meri- ja maa­tuu­li­voi­maan, aurin­koe­ner­gi­aan, bio­mas­saan ja jäte-ener­gi­aan, ener­gian siir­toon ja jake­luun, vara­ka­pa­si­teet­tiin, varas­toin­tiin, kehit­ty­nee­seen bio­ener­gi­aan ja Power-to‑X:ään. CIP hal­lin­noi 12 rahas­toa ja on tähän men­nes­sä kerän­nyt noin 28 mil­jar­dia euroa inves­toin­tei­hin ener­gi­aan ja sii­hen liit­ty­vään infra­struk­tuu­riin yli 160 kan­sain­vä­li­sel­tä ins­ti­tu­tio­naa­li­sel­ta sijoit­ta­jal­ta. CIP:llä on noin 500 työn­te­ki­jää ja 12 toi­mis­toa ympä­ri maa­il­maa. Lisä­tie­to­ja on osoit­tees­sa www.cip.com

Vuon­na 2012 perus­tet­tu Wega Group Oy on parem­man ener­gian etsi­vä­toi­mis­to. Wega on eri­kois­tu­nut uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den tuo­tan­non ja jake­lun pal­ve­lui­hin sekä luo­tet­ta­vien ja kes­tä­vien toi­mi­tus­ket­ju­jen raken­ta­mi­seen. Wegan rat­kai­su­kes­kei­set tii­mit sel­vit­tä­vät ener­gi­aan liit­ty­viä asioi­ta niin pie­nil­le kuin suu­ril­le yri­tyk­sil­le ja kun­nal­li­sil­le toi­mi­joil­le. Wega työl­lis­tää yli 35 ener­gia-alan ammat­ti­lais­ta. Lisä­tie­to­ja osoit­tees­sa www.wega.fi

Yri­tys­Kan­nus Oy on Kan­nuk­sen kau­pun­gin 100% omis­ta­ma kehi­tys­yh­tiö. Yri­tys­Kan­nuk­sen pää­teh­tä­vät ovat alu­een yri­tys­ten tuke­mi­nen ja aut­ta­mi­nen sekä kau­pun­gin elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­mi­nen. Yri­tys­Kan­nus pal­ve­lee sekä tule­via että nykyi­siä yrit­tä­jiä, kaik­ki pal­ve­lut ovat mak­sut­to­mia.

Scroll to Top