KitinVapari ja Kannuksen kaupunki on sitoutunut puhtaan liikunnan puolesta ja terveiden elämäntapojen edistäjänä.

Kan­nuk­sen kau­pun­ki mukaan Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ‑toi­min­ta­mal­liin

Kan­nuk­sen kau­pun­gin yhteis­työ­kump­pa­ni, urhei­li­ja sekä Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta — lähet­ti­läs Annii­na Kor­tet­maa vie­rai­li Kitin­Va­pa­ril­la Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lui­den alle­kir­joit­taes­sa Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta — sitou­muk­sen. Pyrim­me edis­tä­mään puh­das­ta lii­kun­taa ja ehkäi­se­mään doping­käyt­töä. Tilois­sa ja toi­min­nois­sam­me dopin­gin­käyt­tö ja sii­hen liit­ty­vä toi­min­ta on siis kiel­let­tyä. Olem­me sitou­tu­neet toi­mi­maan puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ja ter­vei­den elä­män­ta­po­jen edis­tä­jä­nä.

Kan­nuk­sen kau­pun­ki mukaan Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ‑toi­min­ta­mal­liin Lue lisää »

Kädenjäljet

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn tulok­set

Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly toteu­tet­tiin 17.1.–18.2.2024 Webro­pol kyse­ly­nä. Ves­tin­tä­ka­na­vis­sa oli vaih­te­lua eri ikäi­sis­sä. Tähän koos­tee­seen on otet­tu kaik­kien vas­taa­jien kes­kiar­vo kol­mes­ta suo­si­tuim­mas­ta vas­tauk­ses­ta. Vas­tauk­ses­sa pys­tyi vali­ta usei­ta vaih­toeh­to­ja. Vas­taus­vaih­toeh­dois­ta oli mah­dol­lis­ta vali­ta “en käy­tä pal­ve­lua”. Kysei­set valin­nat on jätet­ty pois koos­tees­ta. Avoi­mia vas­tauk­sia tuli 160 ja niis­tä on koot­tu yhteen­ve­toa. Ja vas­tauk­sia on käy­ty läpi lii­kun­ta­pal­ve­luis­sa.

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn tulok­set Lue lisää »

QR-koodi kyselyyn

Vas­taa ja vai­ku­ta

Hyvin­voi­va Kan­nus 2 ‑hank­keen toi­min­nan suun­nit­te­lun poh­jak­si on avat­tu kyse­ly huh­ti­kuun ajak­si. Hank­keen koh­de­ryh­mää ovat yli 18-vuo­ti­aat kan­nus­lai­set. Ker­ro mil­lai­sia mata­lan kyn­nyk­sen lii­kun­ta­ko­kei­lu­ja sinä toi­voi­sit hank­keen kaut­ta toteu­tet­ta­van. Ker­ro kenet toi­voi­sit puhu­maan Kan­nuk­seen hyvin­voin­nis­ta.

Hyvin­voi­va Kan­nus 2 on Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton rahoit­ta­ma lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van kehit­tä­mis­han­ke, joka toteut­taa lii­kun­ta­neu­von­taa sekä lii­kun­ta­ko­kei­lu­ja.

Vas­taa ja vai­ku­ta Lue lisää »

Vas­taa kou­lu­verk­ko­ky­se­lyyn

Kan­nuk­sen talous­ar­vios­sa 2024 tavoit­teek­si ja toi­men­pi­teek­si on kir­jat­tu Kou­lu­tuk­sen lin­jat ‑asia­kir­jan päi­vi­tys­työ sekä kou­lu­verk­ko­tar­kas­te­lu. Kou­lu­verk­ko­tar­kas­te­lu on ajan­koh­tai­nen, kos­ka ennus­tei­den mukaan ala­kou­lu­jen koko­nai­sop­pi­las­mää­rä las­kee 130 oppi­laal­la vuo­teen 2030 men­nes­sä. Lisäk­si Kou­lu­tuk­sen lin­jat ‑asia­kir­jas­sa lin­ja­tut oppi­las­ra­jat tule­vat vas­taan.
Haluam­me kuul­la mie­li­pi­tee­si pää­tök­sen val­mis­te­lun tuek­si. Toi­vom­me, että vas­taat kyse­lyym­me ver­kos­sa vii­meis­tään 30.4.2024.

Vas­taa kou­lu­verk­ko­ky­se­lyyn Lue lisää »

Kir­jas­tos­sa Uran lai­nat­ta­via kausi­kort­te­ja

Kir­jas­tos­ta saa lai­na­ta Kan­nuk­sen Uran kausi­kort­te­ja. Kausi­kor­til­la pää­see veloi­tuk­set­ta kaik­kiin Uran pesä­pal­lon kotiot­te­lui­hin. Kausi­kort­tien lai­naa­mi­ses­sa nou­da­te­taan seu­raa­via sään­tö­jä: Kir­jas­tos­sa on lai­nat­ta­vis­sa kol­me kausi­kort­tia Uran pesä­pal­lo­pe­lei­hin. Kausi­kor­tit löy­ty­vät verk­ko­kir­jas­to Anders-Fin­­nas­­ta hakusa­nal­la ”kausi­kort­ti Kan­nuk­sen Ura”. Voit siis tar­kis­taa verk­ko­kir­jas­tos­ta, ovat­ko kausi­kor­tit lai­nas­sa vai pai­kal­la.

Kir­jas­tos­sa Uran lai­nat­ta­via kausi­kort­te­ja Lue lisää »

Iloinen mies ja värikkäitä roskapusseja.

Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­ja 15.4.–5.6.

Yle käyn­nis­tää maa­nan­tai­na 15.4.2024 jo vii­me vuo­des­ta tutun Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­jan ja Kan­nus on jäl­leen muka­na! Kerä­tään poru­kal­la ros­kat pois Kan­nuk­sen katu­ku­vas­ta ja mer­ki­tään kerä­tyt pus­sit kam­pan­jan las­ku­riin Ylen net­ti­si­vuil­la. Mukaan on lupau­tu­nut noin 180 kun­taa. Kau­pun­ki jär­jes­tää ros­ka­la­van ja ros­ka­pih­te­jä voi lai­na­ta kir­jas­tos­ta. Ylei­nen sii­vous­päi­vä on 14.5.

Mil­joo­na ros­ka­pus­sia ‑kam­pan­ja 15.4.–5.6. Lue lisää »

Kun­tien yhtei­nen E‑kirjasto aloit­taa toi­min­tan­sa Kir­jan ja ruusun päi­vä­nä 23.4.2024

E‑kirjasto on kun­tien yhtei­nen pal­ve­lu, jos­ta voi lai­na­ta e‑kirjoja, ääni­kir­jo­ja ja digi­leh­tiä yhden ja saman sovel­luk­sen kaut­ta. E‑kirjastosta löy­tyy e- ja ääni­kir­jo­ja suo­mek­si, ruot­sik­si, englan­nik­si ja jon­kin ver­ran myös muil­la kie­lil­lä. Lisäk­si pal­ve­lun kaut­ta voi lukea koti­mai­sia aika­kaus­leh­tiä.

Kun­tien yhtei­nen E‑kirjasto aloit­taa toi­min­tan­sa Kir­jan ja ruusun päi­vä­nä 23.4.2024 Lue lisää »

Kan­To-kan­sa­lais­opis­ton kevät­näyt­te­ly 17.4.–1.5.

Kan­­To-kan­­sa­­lais­o­pis­­ton luku­vuo­den 2023–24 kurs­si­töi­tä on esil­lä Kan­nuk­sen kir­jas­tos­sa 17.4.–1.5. väli­se­nä aika­na. Esil­lä on esi­mer­kik­si eri tek­nii­koil­la tuo­tet­tu­ja käsi­töi­tä ja kuva­tai­det­ta. Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan moni­puo­li­siin töi­hin kir­jas­ton aukio­loai­koi­na!

Kan­To-kan­sa­lais­opis­ton kevät­näyt­te­ly 17.4.–1.5. Lue lisää »

Scroll to Top