Seteleitä ja kolikoita, euroja.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den avus­tuk­set

Kan­nuk­sen hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta päät­ti 21.5. jakaa avus­tuk­sia yhdis­tyk­sil­le ja seu­roil­le kulttuuri‑, nuo­ri­so- ja lii­kun­ta­toi­min­taan sekä muil­le hyvin­voin­tia edis­tä­vil­le yhdis­tyk­sil­le toi­min­taan.

Kult­tuu­ri­toi­min­taan avus­tus­ta haki 11 yhdis­tys­tä, joil­le jaet­tiin yhteen­sä 15 000 euroa. Avus­tus­ta sai­vat:

 • Kan­nus-Seu­ra ry 3325 €
 • Kama­ri­kuo­ro Ariet­ta ry 415 €
 • Kan­nuk­sen Soit­to­kun­ta ry 1749 €
 • Kan­nuk­sen Kame­ra­ker­ho ry 146 €
 • Mona­ri ry 1282 €
 • Esko­lan Kyläyh­dis­tys ry 1245 €
 • Kan­nuk­sen Musii­kin Tuki ry 143 €
 • Kan­nuk­sen Musii­kin­har­ras­ta­jat ry 2283 €
 • Yli­kan­nuk­sen Kyläyh­dis­tys ry 1514 €
 • Les­ti­jo­ki­laak­son Tai­deyh­dis­tys ry 1413 €
 • Osuus­kun­ta Rie­mu­Rii­hi 1486 €

Nuo­ri­so­toi­min­taan haki avus­tus­ta vii­si yhdis­tys­tä ja jaos­sa oli yhteen­sä 16 000 euroa. Avus­tus­ta sai­vat:

 • Kes­ki-Poh­jan­maan Vesai­set ry 3393 €
 • Kan­nuk­sen 4H-yhdis­tys ry 4891 €
 • Kan­nuk­sen Kor­ven­kä­vi­jät ry 6789 €
 • Kan­nuk­sen Palo­kun­ta­nuo­ret (Palo­mie­het) ry 804 €
 • Mär­sy­län kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys ry 123 €

Lii­kun­ta­toi­min­taan haki avus­tus­ta vii­si yhdis­tys­tä tai seu­raa ja jaos­sa oli yhteen­sä 30 000 euroa. Avus­tus­ta sai­vat:

 • Esko­lan Eskot ry 474 €
 • Kan­nuk­sen Ampu­jat ry 420 €
 • Kan­nuk­sen Ura ry 26 019 €
 • Tor­pan Rat­sas­ta­jat ry 1952 €
 • Kan­nuk­sen Bil­jar­di­ker­ho 1135 €

Muis­ta hyvin­voin­tia edis­tä­vis­tä yhdis­tyk­sis­tä avus­tus­ha­ke­muk­sen­sa jät­ti 11 haki­jaa. Avus­tus­ta jaet­tiin yhteen­sä 10 000 € 9 yhdis­tyk­sel­le. Avus­tus­ta sai­vat:

 • Kan­nuk­sen Mar­tat ry 800 € syk­syn ruo­ka­kurs­sien jär­jes­tä­mi­seen ja tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen
 • Kok­ko­lan­seu­dun Omais­hoi­ta­jat ry 500 € Hyvin­voin­ti- ja vir­kis­tys­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen .
 • Les­ti­joen Latu ry 800 € Yhdis­tyk­sen toi­min­ta­ku­lui­hin, tapah­tu­ma­ku­lui­hin ja tar­vi­ke­han­kin­toi­hin
 • Kär­kis­ky­län maa- ja koti­ta­lous­seu­ra ry 2000€ sali­vuo­ro­ku­lui­hin, kesä- ja syys­ta­pah­tu­miin ja puu­la­toon
 • MLL Kan­nuk­sen yhdis­tys 2800 € Mata­lan kyn­nyk­sen toi­min­taan lap­si­per­heil­le; per­he­kah­vi­la­toi­min­ta, liik­ka­ri- ja erä­ker­ho, ret­ket ja tapah­tu­mat
 • Kan­nuk­sen kalas­tus / osa­kas­kun­ta 200 € tapah­tu­mien mm. onki­kil­pai­lu­jen jär­jes­te­ly­ku­lui­hin, kala­nis­tu­tus­ku­lui­hin
 • Kan­nuk­sen Palo­mie­het ry / Nais­osas­to 500 € muo­ni­tus­vä­li­ne­han­kin­toi­hin, pus­si­tus­vä­li­nei­siin, muo­ni­tus­va­rus­tei­siin
 • Kes­ki-Poh­jan­maan Reu­mayh­dis­tys ry 500 € Kan­nuk­ses­sa toteu­tet­ta­viin lii­kun­nal­li­siin ja sosi­aa­li­siin tapah­tu­miin
 • Oska­ri Tokoi ‑seu­ra 1900 € Ilmais­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen; Oska­ri Tokoi ‑seu­ran 40‑v. juh­la, siir­to­lai­suus­viik­ko (usei­ta tilai­suuk­sia, kou­lu­käyn­nit, ilta­mat) ja museon uudis­ta­mi­seen

Lue avus­tus­pe­rus­teet

Scroll to Top