Jättibalsamin kukinto.

Kan­nuk­ses­sa tor­ju­taan vie­ras­la­je­ja mobii­li­pe­lil­lä

Kesäl­lä voit tie­na­ta rahaa tilil­le hävit­tä­mäl­lä Kan­nuk­ses­ta löy­ty­viä lupii­ne­ja, jät­ti­pal­sa­me­ja ja kurt­tu­ruusu­ja. Tem­paus toteu­te­taan Crowd­sor­sa-mobii­li­pe­lil­lä, jol­la tor­jut­ta­via vie­ras­la­jie­siin­ty­miä videoi­daan ja mer­ki­tään kar­tal­le.

Kan­nuk­sen jouk­kois­tet­tu vie­ras­la­ji­tor­jun­ta käyn­nis­tyy 17. kesä­kuu­ta, kun kas­vit kuk­ki­vat ja ovat hel­pos­ti tun­nis­tet­ta­vis­sa. Teh­tä­vä on kai­kil­le avoin ja vaa­tii ainoas­taan Crowd­sor­sa-mobii­li­pe­lin lataa­mi­sen omaan
äly­pu­he­li­meen. Palk­kiok­si pelaa­jat voi­vat ansai­ta jopa 25 sent­tiä tor­jut­tua neliö­met­riä koh­den.

– Peliin osal­lis­tu­taan pois­ta­mal­la joko itse löy­tä­mi­ään tai kar­tal­le jo mer­kit­ty­jä lupiini‑, jät­ti­pal­sa­mi- tai kurt­tu­ruusue­siin­ty­miä. Koh­teet kuva­taan ennen ja jäl­keen tor­jun­nan, ja lopuk­si videot lada­taan Crowd­sor­san tar­kis­tet­ta­vak­si. Kun videot on hyväk­syt­ty, voi palk­kion pyy­tää vir­tu­aa­li­lom­pa­kos­ta omal­le pank­ki­ti­lil­le, Crowd­sor­san toi­mi­tus­joh­ta­ja Toni Paju ker­too.

Pelin auto­maat­ti­ses­ti las­ke­ma tor­jun­ta­palk­kio perus­tuu esiin­ty­män pin­ta-alaan, tihey­teen ja lajiin. Teh­tä­vä pysyy käyn­nis­sä niin kau­an kuin palk­kio­bud­jet­tia riit­tää, ja sen edis­ty­mis­tä voi seu­ra­ta sovel­luk­ses­ta.

Jot­ta esiin­ty­mien vii­mei­set­kin hait­ta­kas­vit saa­daan tehok­kaas­ti hävi­tet­tyä, voi teh­tä­vän jäl­ki­puo­lis­kol­la tor­jua ainoas­taan van­ho­ja esiin­ty­miä uudel­leen.

– Esi­mer­kik­si jät­ti­bal­sa­mi levi­ää Kan­nuk­ses­sa joki­vart­ta pit­kin. Olem­me saa­neet sii­tä ilmoi­tuk­sia, ja tor­ju­neet­kin “pok­su­kuk­kaa” jo mone­na vuo­te­na, kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri Sei­ja Paa­vo­la kuvaa Kan­nuk­sen vie­ras­la­jien tor­jun­taa.

Luon­non moni­muo­toi­suut­ta uhkaa­via hai­tal­li­sia vie­ras­la­je­ja tor­ju­taan tänä kesä­nä Crowd­sor­san avul­la jo yli 30 kun­nas­sa ympä­ri Suo­mea, Ruot­sia ja Iso-Bri­tan­ni­aa. Palk­kioi­ta peliin osal­lis­tu­vil­le on luvas­sa yhteen­sä jopa 100 000 euroa.

Crowd­sor­sa on tam­pe­re­lai­nen star­tup-yri­tys, jon­ka kon­sep­ti on otet­tu käyt­töön jo nel­jäs­sä maas­sa. Crowd­sor­sa-mobii­li­pe­li on kehi­tet­ty datan­ke­ruun ja mik­ro­töi­den jouk­kois­ta­mi­sek­si kun­ta­lai­sil­le. Pelil­lä on kar­toi­tet­tu muun muas­sa katu­ja, pyö­rä­tei­tä, kai­von­kan­sia ja puis­ton­penk­ke­jä.

Yhteys­tie­dot

Sei­ja Paa­vo­la
kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri, Kan­nuk­sen kau­pun­ki
044 4745 466
seija.paavola@kannus.fi


Toni Paju
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Crowd­sor­sa
050 322 6263
toni.paju@crowdsorsa.com

Piirretty ankka.
logo
Scroll to Top