Kaksi selkäuintia uivaa uimaria opetusaltaassa.

Esi­kou­lu­lai­set uivat mak­sut­ta

Kan­nus­lai­sil­le esi­kou­lu­lai­sil­le on jär­jes­tet­ty vii­kon ohjat­tu uima­kou­lu Kitin­Va­pa­ris­sa. Uima­kou­lun jäl­keen lii­kun­ta­pal­ve­lut halua­vat tukea her­käs­sä uima­tai­don oppi­mi­sen iäs­sä ole­via eska­rei­ta ja mah­dol­lis­taa heil­le mak­sut­to­mat uin­nit ylei­sö­vuo­roil­la aina kesän huol­to­tau­koon saak­ka. (20.6.) Tätä kaut­ta toi­vo­taan aktii­vis­ta uima­hal­lin käyt­töä ja näin vah­vis­te­taan tule­vien esi­kou­lu­lais­ten uima­tai­don oppi­mis­ta.

Alle 7 vuo­tias tar­vit­see huol­ta­ja mukaan uimaan sekä uima­tai­do­ton lap­si iäs­tä huo­li­mat­ta tar­vit­see huol­ta­jan mukaan uimaan. Huol­ta­jan tulee olla vähin­tään 15 vuo­tias. Jot­ta eska­ri­lai­set kävi­si­vät pal­jon nyt uimas­sa pää­see huol­ta ‑50% uimaan eska­ri­lai­sen seu­ras­sa.

Kitin­Va­pa­rin kah­vios­ta löy­tyy nimi­lis­ta eska­reis­ta jon­ka avul­la toden­ne­taan mak­su­ton uin­ti.

Näh­dään uimas­sa!

Uima­tai­don mää­ri­tys

Suo­mes­sa käy­te­tään uima­tai­don mää­ri­tel­mä­nä Poh­jois­mais­ta uima­tai­to­mää­ri­tel­mää:

Hen­ki­lö, joka pudot­tu­aan syvään veteen niin, että pää käy veden alla ja pääs­ty­ään uudel­leen pin­nal­le, ui yhtä­jak­soi­ses­ti 200 met­riä, jos­ta 50 met­riä seläl­lään, on uima­tai­toi­nen. (www.suh.fi)

Scroll to Top