Uimahallin uima-allas, taustalla talvinen maisema ikkunasta.

Kan­nus­lai­set omais­hoi­ta­jat mak­sut­ta uimaan

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 19.2.2024

Kan­nus tar­jo­aa puo­len vuo­den kokei­lu­na kan­nus­lai­sil­le omais­hoi­ta­jil­le mah­dol­li­suu­den käyt­tää Kitin­Va­pa­rin uima­hal­lia mak­sut­ta. Kokei­lu on voi­mas­sa kevät­kau­den 2024 ja päät­tyy kesän huol­to­tau­koon. Sen jäl­keen koke­muk­set kerä­tään yhteen ja pää­te­tään mah­dol­li­ses­ta jat­kos­ta.

Kokei­lu kos­kee nii­tä Kan­nuk­ses­sa asu­via omais­hoi­ta­jia, jot­ka ovat teh­neet omais­hoi­to­so­pi­muk­sen Soi­ten kans­sa. Omais­hoi­ta­juus toden­ne­taan enin­tään kol­me kuu­kaut­ta van­hal­la palk­ka­kui­til­la tai palk­ka­to­dis­tuk­sel­la. Myös hen­ki­löl­li­syys on todis­tet­ta­va. Uima­hal­lin ohjat­tuun toi­min­taan osal­lis­tut­taes­sa on mak­set­ta­va ohjaus­mak­su.

Hakuai­ka päät­tyy 27.5.2024.

Tar­kem­mat tie­dot käy­tän­teis­tä sekä hake­mus­lo­ma­ke lii­kun­ta­pal­ve­lui­den net­ti­si­vuil­la.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta päät­ti kokei­lus­ta val­tuus­toa­loit­teen poh­jal­ta. Kokei­lul­la halu­taan tukea omais­hoi­ta­jien jak­sa­mis­ta vaa­ti­vas­sa ja sito­vas­sa teh­tä­väs­sä, jos­ta sään­nöl­li­siin har­ras­tuk­siin irrot­tau­tu­mi­nen on vai­ke­aa.

Scroll to Top