Yri­tys­Kan­nuk­sen uutis­kir­je 1/2024

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 14.2.2024

Uusi vuo­si täyn­nä mah­dol­li­suuk­sia!

Vii­me vuon­na Kan­nuk­seen saa­tiin jul­ki­sen rahan pää­tök­siä yli nel­jän­nes­mil­joo­nan euron edes­tä, yhteen­sä 22 han­ket­ta, tuke­maan eri taho­jen kehit­tä­mis­hank­kei­ta. Oli­si­ko tänä vuon­na tei­dän yri­tyk­sen vuo­ro?

Mei­hin voi­pi olla yhtey­des­sä aina kun tulee ideoi­ta tai kysyt­tä­vää:
Noo­ra / 0444745237
Juk­ka / 0407784262

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly 2023

Yri­tys­Kan­nuk­sen asia­kas­ky­se­ly vuo­den 2023 toi­min­nan osal­ta on auki tam­mi­kuun lop­puun saak­ka. Suo­raa palau­tet­ta, toi­vei­ta, kom­ment­te­ja ote­taan mie­lui­ten vas­taan ympä­ri vuo­den suo­raan, mut­ta täs­te­des palau­te kerä­tään vuo­sit­tain myös kyse­lyn muo­dos­sa – osa­na toi­min­nan jat­ku­vaa kehit­tä­mis­tä. 

Kii­tos (!) jo etu­kä­teen, kun käy­tät aikaa­si kehi­tys­yh­tiö Yri­tys­Kan­nus Oy:n toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Kyse­lyyn vas­taa­mi­nen vie noin 5min. Vas­taa­maan pää­set tääl­tä:

Asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly 2023 / Yri­tys­Kan­nus

Kesä­työt Kan­nuk­ses­sa

Vii­kol­la 8 jär­jes­te­tään vii­me vuo­den tapaan kesä­töi­den tee­ma­viik­ko, joka hui­pen­tuu tors­tai­na 22.2. yli 15-vuo­tiai­den rek­ry­päi­vään Juha­ni Vuo­ri­sen kou­lun salis­sa. Tee­ma­viik­ko jär­jes­te­tään yhteis­työs­sä ylä­kou­lun, lukion, Kan­nuk­sen kau­pun­gin, kun­ta­ko­kei­lun, Kan­nuk­sen Yrit­tä­jät ry:n ja Yri­tys­Kan­nuk­sen kans­sa.

Vii­kon aika­na 8.–9. luok­kien ja lukioi­käis­ten kou­lu­luo­kat vie­rai­le­vat mah­dol­li­suuk­sien mukaan kan­nus­lai­sis­sa yri­tyk­sis­sä ja tutus­tu­vat työn teke­mi­seen sekä työ­nan­ta­jan odo­tuk­siin oikeis­sa työ­pai­kois­sa. Tors­tain 22.2. rek­ry­päi­vä on perin­tei­nen mes­su­ta­pah­tu­ma, jos­sa oppi­laat tuo­daan luo­kit­tain tutus­tu­maan pai­kal­la ole­viin yri­tyk­siin ja työ­nan­ta­jiin.

Rek­ry­päi­väs­sä jae­taan myös kau­pun­gin kesä­työ­se­te­lit á 250 euroa, jon­ka nuo­ret voi­vat käyt­tää mis­sä tahan­sa kesä­työs­sään. Työ­nan­ta­ja hakee kesä­työ­se­te­lin sum­man 250 euroa työl­lis­tä­mis­tu­ke­na suo­raan kau­pun­gil­ta.

Haluat­ko mukaan rek­ry­päi­vään tai oli­si­ko yri­tyk­se­si mah­dol­lis­ta ottaa oppi­lai­ta vas­taan rek­ry­vii­kon aika­na tutus­tu­maan oikei­siin töi­hin? Ota yhteyt­tä: jukka.oravainen@kannus.fi / 0407784262

Uusi yri­tys­re­kis­te­ri

Uusi yri­tys­re­kis­te­ri toi­mii samal­la Kan­nuk­sen pal­ve­lu­ha­ke­mis­to­na (www.yrityskannus.fi/yritykset).
Käy tar­kas­ta­mas­sa omat tie­to­si! Pal­ve­lu­ha­ke­mis­toon on mah­dol­lis­ta lisä­tä jokai­ses­ta yri­tyk­ses­tä pie­ni mark­ki­noin­nil­li­nen kuvaus, valo­ku­via, toi­mi­va net­ti­si­vu­link­ki, tms. 😊

Toi­mi­ti­la­re­kis­te­rin kaut­ta pal­vel­laan yri­tys­käyt­töön sovel­tu­via toi­mi­ti­lo­ja tai yri­tys­tont­tia hake­via yri­tyk­siä / uusia tuli­joi­ta. Käy lisää­mäs­sä puu­tu­vat tie­dot suo­raan rekis­te­riin www.yrityskannus.fi/toimitilat

Maa­ta­lous­tuot­tei­den jalos­tuk­seen uusi tuki

Maa­ta­lous­tuot­tei­ta val­mis­ta­vien ja myy­vien yri­tys­ten toi­min­nan kehit­tä­mi­seen on saa­ta­vil­la uusi tuki, jol­la voi kat­taa puo­let (50%) yri­tyk­sen kehit­tä­mi­seen käy­tet­tä­vien asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­den kus­tan­nuk­sis­ta. Tukea voi saa­da kus­tan­nuk­sil­taan 5 000 – 100 000 euron kehit­tä­mis­pal­ve­lui­hin. Tukea voi käyt­tää esi­mer­kik­si tuo­te­ke­hi­tys­hank­kei­siin, kan­sain­vä­lis­ty­mis­sel­vi­tyk­seen tai koe­mark­ki­noin­tiin. Tuel­la voi myös ostaa esi­mer­kik­si mark­ki­noin­ti­suun­nit­te­lua tai neu­von­taa. Tuen hakee kehit­tä­mis­yh­tiö tai muu han­ket­ta hal­lin­noi­va orga­ni­saa­tio, haki­ja­na ei siis ole maa­ta­lous­tuot­tei­den jalos­tus­yri­tys itse.

Lisä­tie­toa www.ruokavirasto.fi sivus­ton kaut­ta TÄÄLTÄ!

Tulos­sa alku­vuo­des­ta

6.2. Google Ana­ly­tics 4‑valmennus

Osa Viex­pon Digi­taa­li­sen kau­pan kiih­dy­tys­oh­jel­maa. Käy­dään läpi Googlen ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lut, tutus­tu­taan Google Ana­ly­tics 4:n tär­keim­piin uusiin omi­nai­suuk­siin ja mik­si GA4 kan­nat­taa ottaa käyt­töön. Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot Viex­po

10.2. Kan­nuk­sen Yrit­tä­jien ilta­mat

Kan­nuk­sen Yrit­tä­jät ry jär­jes­tä­mä perin­tei­nen yrit­tä­jien yhtei­nen illan­viet­to

14.2. Teko­ä­lyl­lä teho­ja työ­hön — ChatGPT ‑työ­pa­ja PK-yrit­tä­jil­le

KOSE­Kin jär­jes­tä­mä ChatGPT-työ­pa­ja, jos­sa läpi­käy­dään teko­ä­lyn mah­dol­li­suuk­sia ja ope­tel­laan ChatGPT:n käyt­töä käy­tän­nös­sä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot Kosek

22.2. Rek­ry­päi­vä Juha­ni Vuo­ri­sen kou­lul­la

Kan­nuk­sen ylä­kou­lun ja lukion yhtei­nen rek­ry­päi­vä yli 15-vuo­tiail­le  

Yrit­tä­jien aamu­kaf­fit @Kannuskulma

Perin­tei­set aamu­kaf­fit, paik­ka­na uudis­tet­tu Kan­nus­Kul­ma (Tuk­ki­tie 1).

Vie­rai­na OP Suo­men­sel­kä ja OP-Poh­jo­la, aihei­na sijoit­ta­mi­sen rat­kai­sut yri­tyk­sil­le sekä vakuu­tuk­set osa­na sitout­ta­mis­ta ja pal­kit­se­mis­ta.

Yri­tys­Kan­nus sosi­aa­li­ses­sa medias­sa

Mis­tä yri­tyk­ses­tä tai aihees­ta some­tuot­ta­jam­me Aatu Läs­pä voi­si käy­dä teke­mäs­sä videon? Hei­tä idea meil­le! (All PR is good PR – suo­si­tuim­mat videot ovat kerän­neet pian 20,000 kat­so­jaa)–

Ystä­väl­li­sin ter­vei­sin,

Juk­ka Ora­vai­nen
Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Yri­tys­Kan­nus Oy
puh. 040 7784 262

www.yrityskannus.fi

Scroll to Top