Leikkipuiston monitoimilaite.

Leik­ki­vä­li­ne Museo­kan­kaal­le valit­tu

Uusi leik­ki­vä­li­ne Museo­kan­kaan leik­ki­puis­toon (Haa­pa­tie 6) on valit­tu osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin kei­noin. Ver­kos­sa toteu­te­tus­sa äänes­tyk­ses­sä vali­tuk­si tuli kuvas­sa ole­va moni­toi­mi­lai­te. Se asen­ne­taan kesän aika­na pai­koil­leen mui­den kun­nos­tus­töi­den yhtey­des­sä.

Äänes­tyk­ses­sä oli nel­jä vaih­toeh­toa. Voit­ta­ja kerä­si 56 pro­sent­tia äänis­tä, joi­ta annet­tiin 165. Kii­tos aktii­vi­suu­des­ta!

Kan­nuk­sen kau­pun­ki on varan­nut puis­to­jen raken­ta­mi­sen mää­rä­ra­has­ta 20 000 € osal­lis­ta­vaan bud­je­toin­tiin. Museo­kan­kaan leik­ki­puis­to on kun­nos­tus­vuo­ros­sa kau­pun­gin ohjel­man mukai­ses­ti. Leik­ki­puis­tos­ta pois­te­taan van­hat, huo­no­kun­toi­set leik­ki­vä­li­neet (kii­pei­ly­te­li­ne, huvi­ma­ja ja jousi­kei­nu). Uusi moni­toi­mi­lai­te on jo tilat­tu.

Kan­nuk­ses­sa on muu­ten 24 kau­pun­gin hoi­ta­maa leik­ki­paik­kaa ja puis­toa. Näis­tä ylei­siä leik­ki­puis­to­ja on 14 ja kou­lu­jen sekä päi­vä­ko­tien puis­to­ja 10. Puis­to­ja on sekä vihe­ra­lueil­la asu­tus­ten lähei­syy­des­sä että päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen pihoil­la. Tutus­tu net­ti­si­vuil­la https://kannus.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-tiet-ja-yleiset-alueet/puistot/

Scroll to Top