Kesä­työ­se­te­lit kan­nus­lai­sil­le nuo­ril­le

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 21.2.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­ki tukee kan­nus­lais­ten, 15–20 ‑vuo­tiai­den nuor­ten kesä­työl­lis­tä­mis­tä ajal­la 1.5.–30.9.2024 jaka­mal­la 250 euron arvoi­sia kesä­työ­se­te­lei­tä. Sete­li anne­taan työ­nan­ta­jal­le, joka hakee tuen jäl­ki­kä­teen kau­pun­gil­ta.

Toi­min­taoh­jeet nuo­rel­le

 • Nou­da tuki­se­te­li vii­meis­tään 14.6.2024 men­nes­sä kau­pun­gin­vi­ras­tol­ta, Kitin­Va­pa­ril­ta
  nuo­ri­so­ti­la Ylä­ril­tä tai kir­jas­tos­ta. Tuki­se­te­lei­tä jaos­sa myös Kan­nuk­sen Rek­ry­mes­suil­la 22.2. Juha­ni Vuo­ri­sen kou­lul­la.
 • Anna saa­ma­si sete­li työ­nan­ta­jal­le­si, joka voi olla esi­mer­kik­si yri­tys, yhtei­sö, jul­ki­nen sek­to­ri, yksi­tyis­hen­ki­lö tai vaik­ka­pa oma van­hem­pa­si tai iso­van­hem­pa­si.
 • Jos saat kau­pun­gil­ta kesä­työ­pai­kan, sete­liä ei voi käyt­tää.
 • Huo­mioi, että sinun tulee olla 15–20 vuo­tias eli olet syn­ty­nyt vuo­si­na 2004–2009 ja asua
  Kan­nuk­ses­sa.

Toi­min­taoh­jeet työ­nan­ta­jal­le

 • Työl­lis­tä enin­tään vii­si nuor­ta vähin­tään kah­den vii­kon ajak­si – työ­suh­teen ei tar­vit­se olla
  yhtä­jak­soi­nen, vaan se voi koos­tua useas­ta jak­sos­ta.
 • Aat­teel­li­set yhdis­tyk­set voi­vat saa­da
  tukea enin­tään kym­me­nes­tä työl­lis­tä­mäs­tään nuo­res­ta.
 • Mak­sa kah­den vii­kon työ­suh­tees­ta
  nuo­rel­le palk­kaa vähin­tään 400 euroa sekä laki­sää­tei­set työ­nan­ta­ja­mak­sut. Apu­vä­li­nee­nä
  pal­kan­mak­sus­sa voit käyt­tää ilmais­ta palkka.fi –pal­ve­lua.
 • Toi­mi­ta kau­pun­gin­vi­ras­ton neu­von­taan 25.10.2024 men­nes­sä nuo­rel­ta saa­ma­si tuki­se­te­li,
  kui­tit mak­sa­mas­ta­si pal­kas­ta ja työ­nan­ta­ja­mak­suis­ta sekä omat yhteys- ja tili­tie­to­si.
 • Kau­pun­ki mak­saa tukea 250 euroa/työllistämäsi nuo­ri. Tuki mak­se­taan edel­lä mai­nit­tu­jen
  sel­vi­tys­ten perus­teel­la.

Lisä­tie­to­ja kesä­työ­se­te­lis­tä

Viras­to­mes­ta­ri Jari Mäki-Lep­pi­lam­pi
puh. 044 4745 202
jari.maki-leppilampi@kannus.fi

Tek­nis­ten pal­ve­lui­den kesä­työ­pai­kat hakuun 19.2.

Kau­pun­gin tek­ni­set pal­ve­lut palk­kaa kah­dek­si vii­kok­si kah­dek­san kesä­työn­te­ki­jä tou­ko-hei­nä­kuul­le. Pai­kat avau­tu­vat hakuun Kuntarekry.fi-palvelussa 19.2. Töi­tä on tar­jol­la puis­to­jen ja vihe­ra­luei­den hoi­dos­sa sekä puh­dis­tus­pal­ve­luis­sa.

Scroll to Top