Kun­tien yhtei­nen E‑kirjasto aloit­taa toi­min­tan­sa 29.4.2024

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 30.4.2024

HUOM: Sovel­luk­sen voi lada­ta AppS­to­res­ta Applen lait­teil­le. Vali­tet­ta­vas­ti Play-kau­pan kans­sa on vie­lä toi­min­ta­häi­riöi­tä, joten sovel­lus­ta ei voi vie­lä lada­ta Android-lait­teel­le.

E‑kirjasto on kun­tien yhtei­nen pal­ve­lu, jos­ta voi lai­na­ta e‑kirjoja, ääni­kir­jo­ja ja digi­leh­tiä yhden ja saman sovel­luk­sen kaut­ta. E‑kirjastosta löy­tyy e- ja ääni­kir­jo­ja suo­mek­si, ruot­sik­si, englan­nik­si ja jon­kin ver­ran myös muil­la kie­lil­lä. Lisäk­si pal­ve­lun kaut­ta voi lukea koti­mai­sia aika­kaus­leh­tiä.

E‑kirjastoa voi aluk­si käyt­tää vain puhe­li­mel­le tai table­til­le ladat­ta­val­la sovel­luk­sel­la. Sovel­lus tulee saa­ta­vil­le sovel­lus­kaup­poi­hin 29.4.2024. Sovel­luk­sen käyt­tö aloi­te­taan vah­val­la tun­nis­tau­tu­mi­sel­la. Sen jäl­keen sovel­lus ei vaa­di eril­lis­tä kir­jau­tu­mis­ta. Kir­jas­to­kort­tia tai PIN-koo­dia ei tar­vi­ta pal­ve­lun käyt­tä­mi­seen.

Asiak­kaan E‑kirjaston käyt­tö­oi­keus perus­tuu sii­hen, onko oma koti­kun­ta liit­ty­nyt E‑kirjastoon. Jos oma väes­tö­re­kis­te­rin mukai­nen koti­kun­ta ei ole liit­ty­nyt E‑kirjastoon, ei E‑kirjaston pal­ve­lui­ta voi käyt­tää. Kaik­ki Anders-kun­nat liit­ty­vät E‑kirjastoon heti sen aloit­taes­sa. Lisä­tie­toa E‑kirjastosta saa osoit­tees­ta: e‑kirjasto.fi

Yhtei­sen E‑kirjaston avau­tu­mi­sel­la on vai­ku­tuk­sia Anders-kir­jas­to­jen tar­joa­miin e‑aineistopalveluihin. Digi­leh­tien osal­ta ePres­sin etä­luet­ta­vat leh­det (myös Kes­ki­poh­jan­maa ja ÖT) ovat käy­tös­sä 31.5.2024 asti. ePres­sin kir­jas­tois­sa luet­ta­vien sano­ma­leh­tien käyt­töön ja Press­Rea­de­rin käyt­töön ei tule muu­tok­sia. E‑kir­ja- ja ääni­kir­ja­pal­ve­luis­ta Ellibs on käy­tös­sä 30.6.2024 asti. Uut­ta aineis­toa sin­ne ei ole han­kit­tu tam­mi­kuun jäl­keen. Bib­lio on käy­tös­sä 31.5.2024 asti. Cineast-elo­ku­va­pal­ve­lun tai Naxos-musiik­ki­pal­ve­lun käyt­töön ei tule muu­tok­sia.

Scroll to Top