KitinVapari ja Kannuksen kaupunki on sitoutunut puhtaan liikunnan puolesta ja terveiden elämäntapojen edistäjänä.

Kan­nuk­sen kau­pun­ki mukaan Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ‑toi­min­ta­mal­liin

Kan­nuk­sen kau­pun­gin yhteis­työ­kump­pa­ni, urhei­li­ja sekä Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta — lähet­ti­läs Annii­na Kor­tet­maa vie­rai­li Kitin­Va­pa­ril­la Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lui­den alle­kir­joit­taes­sa Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ‑sitou­muk­sen. Tämä tar­koit­taa että pyrim­me edis­tä­mään puh­das­ta lii­kun­taa ja ehkäi­se­mään doping­käyt­töä. Tilois­sa ja toi­min­nois­sam­me dopin­gin­käyt­tö ja sii­hen liit­ty­vä toi­min­ta on siis kiel­let­tyä. Olem­me sitou­tu­neet toi­mi­maan puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ja ter­vei­den elä­män­ta­po­jen edis­tä­jä­nä.

On tär­ke­ää että lii­kun­taa har­joi­te­taan oman ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si kun­toi­li­jas­ta urhei­li­jaan puh­tain kei­noin ihan koko elä­män­kaa­ren ajan. Näin tuem­me osal­tam­me kes­tä­vää lii­kun­taa joka mah­dol­lis­taa hyvin­voin­nin ja ter­vey­den yllä­pi­tä­mis­tä.

Kaksi henkilöä KitinVaparin kyltin edessä
Scroll to Top