Koirahiihtovuorot Kannuksessa. Hiihtäjän mono ja koiran pää.

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 11.5.2024

Koi­ra­hiih­to­vuo­rot

Kan­nuk­ses­sa voi har­ras­taa koi­ra­hiih­toa Kitin­kan­kaann kun­to­ra­dal­la (5 km) sekä Poleen­har­jun hiih­to­len­kil­lä 12 km). Vuo­rot ovat tiis­tai­sin klo 16–22 ja lau­an­tai­sin klo 19–22.

Koi­ra­hiih­don har­ras­ta­jat voi­vat hiih­tää yhdes­sä koi­rien kans­sa latu­poh­jal­la. Koi­rat tulee olla kyt­ket­tyi­nä. Koi­ra­hiih­to­vuo­ro on tar­koi­tet­tu vain lajin har­ras­ta­jil­le. Samaan aikaan voi hiih­tää ladul­la myös ilman koi­raa.

Latu­käyt­täy­ty­mi­nen koi­ran kans­sa

  • Koi­ral­la tulee olla asian­mu­kai­set veto­val­jaat, pelk­kä talu­tus­hih­na ei rii­tä.
  • Jos koi­ral­le tulee hätä kes­ken veto­har­joit­te­lun, sii­voa sen jätök­set pois ladul­ta.
  • Huo­leh­di, että koi­ra­si roko­tuk­set ovat kun­nos­sa, jos hiih­dät pai­kois­sa, jois­sa käy myös mui­ta koi­ria.
  • Älä anna koi­ra­si juok­sen­nel­la irti ladul­la tai park­kia­lu­eel­la, koi­ra tulee olla aina kyt­ket­ty­nä.
  • Ole huo­maa­vai­nen mui­ta ladul­la liik­ku­jia koh­taan. Ilmoi­ta tulos­ta­si hyvis­sä ajoin ja ilmoi­ta tar­vit­taes­sa kum­mal­ta puo­lel­ta ohi­tat (“tulen vasemmalta/oikealta”). Ohi­tuk­sen jäl­keen kii­to­ken lausu­mi­nen sivuun väis­tä­neel­le ei juu­ri­kaan hidas­ta vauh­tia ja antaa lajin har­ras­ta­jis­ta posi­tii­vi­sen kuvan.
  • Tois­ta koi­ra­hiih­tä­jää ohit­taes­sa­si ilmoi­ta niin ikään ohi­tusai­keis­ta­si hyvis­sä ajoin ja suo­ri­ta ohi­tus ripeäs­ti koi­raa­si kan­nus­taen. Ohi­tet­ta­va varau­tuu ohi­tus­ti­lan­tee­seen siir­ty­mäl­lä ladun lai­taan ja anta­mal­la ohit­ta­jal­le rei­lus­ti tilaa ohit­taa. Ohi­tet­ta­va voi ohi­tus­ta­pah­tu­maa nopeut­taak­seen hiu­kan hil­jen­tää vauh­ti­aan ja lyhen­tää veto­na­rua.

Antoi­sia hiih­to­lenk­ke­jä koi­ran kans­sa tai ilman!

Scroll to Top