Senioripariskunta talvisessa luonnossa pipot päässä iloisina.

Senio­ri­pal­ve­lut

Väes­tön kes­ki-ikä nousee ja senio­ri­pal­ve­luil­le on kysyn­tää. Kan­nus­lais­ten sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut hoi­taa Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Soi­te. Kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut vas­taa kai­ke­ni­käis­ten kan­nus­lais­ten hyvin­voin­tia tuke­vien lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­ses­ta yhteis­työs­sä yhdis­tys­ten kans­sa. Hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­sa ei ole ikä­ra­jo­ja, mut­ta kau­pun­ki jär­jes­tää myös eri­tyi­ses­ti senio­reil­le suun­nat­tu­ja pal­ve­lu­ja. Koko­sim­me tie­toa Senio­ri­pal­ve­lut-sivul­le.

Käy tutus­tu­mas­sa!

Scroll to Top