Etsi­vä nuo­ren tuke­na arjen asiois­sa

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 21.2.2024

Etsi­vä nuo­ren tuke­na arjen asiois­sa

Etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Mil­la Kos­ki­nen aloit­ti työt Kan­nuk­sen kau­pun­gil­la jou­lu­kuun alus­ta. Hänet tavoit­taa maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 9–15 puhe­li­mel­la 044 4745 248 tai säh­kö­pos­til­la milla.koskinen@kannus.fi. Mil­lan työ­pis­te on Nopas­sa.

Mil­lan luok­se voi­vat men­nä 15–28-vuotiaat, jot­ka kai­paa­vat tukea tai apua vaik­ka­pa

  • viras­to­asioin­tiin
  • opis­ke­luun tai työn­ha­kuun
  • mui­hin pal­ve­lui­hin pää­se­mi­seen
  • raha-asioi­den hoi­toon tai asu­mi­seen
  • har­ras­tuk­siin tai kave­ri­suh­tei­siin
  • päih­tei­den käy­tön hal­lin­taan
  • itse­näis­ty­mi­seen
  • oman elä­män hal­lin­taan

Tai yli­pään­sä mihin tahan­sa arjen asi­aan. Soi­ta tai lai­ta roh­keas­ti vies­tiä!

Keinutuoli ja Mitä apua etsivältä?
Scroll to Top