Lehtimiä navetassa.

Kan­nuk­sen bio­tuo­te­teh­taas­ta Suo­men suu­rin

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 18.3.2024

Mai­to­maa­kun­nan alku­tuo­tan­non liet­tei­tä ja mui­ta bio­syöt­tei­tä löy­tyy Kan­nuk­ses­ta ja Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­ta 30 kilo­met­rin säteel­tä yli 300.000 ton­nia. Se on huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin kehi­tys­yh­tiö Yri­tys­Kan­nuk­sen hal­lin­noi­mas­sa bio­kaa­su­hank­kees­sa enna­koi­tiin ennen mää­rien sel­vit­tä­mis­tä. Näin ison mää­rän syöt­tei­tä vuo­des­sa käsit­te­le­vä bio­tuo­te­lai­tos Kan­nuk­ses­sa oli­si teki­si Suo­men suu­rin.

Kan­nuk­seen kaa­vail­lun bio­tuo­te­teh­taan jat­koa sel­vi­te­tään vuo­den 2024 aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan Lii­ton rahoit­ta­mal­la hank­keel­la. Vii­me vuon­na kar­toi­te­tun Kan­nuk­sen bio­kaa­su­po­ten­ti­aa­lin lisäk­si on tam­mi-hel­mi­kuus­sa kon­tak­toi­tu maa­ti­lo­ja ja mui­ta toi­mi­joi­ta Käl­viän, Loh­ta­jan, Himan­gan, Sie­vin län­tis­ten ja Toho­lam­min län­tis­ten aluei­den osal­ta.

Muis­sa bio­kaa­su­hank­keis­sa 30 kilo­met­riä on ase­tet­tu lii­ke­ta­lou­del­li­sen kan­nat­ta­vuu­den rajak­si. Myös täs­sä sel­vi­tyk­ses­sä kaik­ki tilat sijait­se­vat tie­tä pit­kin 30 kilo­met­rin säteel­lä Kan­nuk­ses­ta.

- Kan­nuk­sen sijain­ti osoit­tau­tui maan­tie­teel­li­ses­ti erin­omai­sek­si bio­tuo­te­teh­taan­ko­ko­nais­po­ten­ti­aa­lin kan­nal­ta. Alku­tuot­ta­jia löy­tyy kan­nat­ta­val­ta etäi­syy­del­tä jokai­ses­ta ilman­suun­nas­ta aivan meren ran­nal­ta pit­käl­le sisä­maa­han asti, Yri­tys­Kan­nuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Ora­vai­nen iloit­see.

- On koko alu­een etu, että saam­me mah­dol­li­sim­man suu­ren osan maa­kun­nan tuot­ta­jis­ta hyö­ty­mään puh­taan siir­ty­män tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Posi­tii­vi­nen vas­taan­ot­to


- Vas­taan­ot­to on ollut val­ta­van posi­tii­vis­ta, ainoas­taan ihan muu­ta­ma toi­mi­ja on sano­nut suo­raan, ettei ole hank­kees­ta kiin­nos­tu­nut. Monil­ta on tul­lut kom­ment­tia, että vii­mein­kin
tätä asi­aa vie­dään myös meil­lä eteen­päin”, kar­toi­tuk­sen teh­nyt pro­jek­ti­tut­ki­ja Ari Iso­han­ni ker­too.

Seu­raa­vak­si sel­vi­te­tään kuin­ka pit­käl­le puh­taan siir­ty­män jat­ko­ja­los­tus­mah­dol­li­suu­det voi­daan kan­nat­ta­vas­ti vie­dä bio­tuo­te­teh­taan ja mui­den alu­een sivu­vir­to­jen avul­la, esi­mer­kik­si vih­reän vedyn ja ammo­nia­kin val­mis­tuk­ses­sa. Bio­tuo­te­teh­das näh­dään alu­eel­li­se­na vetu­ri­na koko maa­seu­dul­le, joten kai­kis­sa las­kel­mis­sa pide­tään lii­ke­ta­lou­del­li­nen kan­nat­ta­vuus kes­kiös­sä.

Lisäk­si pyri­tään jat­ko­ke­hit­tä­mään alku­tuot­ta­jal­le sopi­vaa sopi­mus- / toi­min­ta­mal­lia, joka tuki­si suo­raan maa­seu­tua­lu­een bio­syö­te­poh­jai­sen tuo­tan­non syn­ty­mis­tä.

- Haluam­me aidos­ti hakea toi­min­ta­mal­lia, jos­sa kaik­ki hyö­ty ei valu ulko­mail­le, vaan jat­ko­ja­los­tuk­sen kaut­ta tuo­te­tus­ta lisä­ar­vos­ta myös oman alu­eem­me toi­mi­jat ja tuot­ta­jat eli maa­ti­lat pää­se­vät hyö­ty­mään, Ora­vai­nen alle­vii­vaa.

Lisä­tie­dot

Juk­ka Ora­vai­nen
Toi­mi­tus­joh­ta­ja
Yri­tys­Kan­nus Oy
040 7784 262

Yri­tys­Kan­nus Oy on Kan­nuk­sen kau­pun­gin 100% omis­ta­ma kehi­tys­yh­tiö. Yri­tys­Kan­nuk­sen pää­teh­tä­vät
ovat alu­een yri­tys­ten tuke­mi­nen ja aut­ta­mi­nen sekä kau­pun­gin elin­kei­noe­lä­män kehit­tä­mi­nen.
Yri­tys­Kan­nus pal­ve­lee sekä tule­via että nykyi­siä yrit­tä­jiä, kaik­ki pal­ve­lut ovat mak­sut­to­mia.

Scroll to Top