Kan­nuk­sen uusi nuo­ri­so­val­tuus­to

Kan­nuk­sen uusi nuo­ri­so­val­tuus­to on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa maa­lis­kuus­sa 2024. Nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­lit jär­jes­tet­tiin hel­mi­kuus­sa 2024, jon­ka myö­tä nuo­ret valit­si­vat uuden nuo­ri­so­val­tuus­ton Kan­nuk­sen kau­pun­gil­le. Nuo­ri­so­val­tuus­to on Kan­nuk­sen kau­pun­gin vai­kut­ta­mis­toi­mie­lin. Sen teh­tä­vä­nä on var­mis­taa nuor­ten osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa, suun­nit­te­lus­sa ja pal­ve­luis­sa.

Uuden nuo­ri­so­val­tuus­ton kokoon­pa­no on seu­raa­va:
Kimi Kopak­ka­la, puheen­joh­ta­ja
Veik­ka Nie­mi-Kor­pi, 1. vara­pu­heen­joh­ta­ja
Joo­na Nie­mi-Kor­pi, 2. vara­pu­heen­joh­ta­ja
Ade­le Tuik­ka­nen, talou­den­hoi­ta­ja
Aar­ni Kuut­ti, vies­tin­tä­vas­taa­va
San­ni-Cesi­lia Kati­la, jäsen
Ola­vi Kero­la, jäsen
Ossi Kivio­ja, jäsen
Kim­mo Ran­ta­la, jäsen
Helen Junt­ti­la, jäsen

Matias Tuik­ka, vara­jä­sen
Vee­ra Asiai­nen, vara­jä­sen
Seve­ri Mär­sy­lä, vara­jä­sen
Eeli Toik­ka­nen, vara­jä­sen
Ellen Ora­vai­nen, vara­jä­sen

Nuo­ri­so­val­tuus­ton sih­tee­ri­nä toi­mii vapaa-aja­noh­jaa­ja Hen­riik­ka Joki­nen.

Scroll to Top