Kitin­Va­pa­rin lip­pu­jen ja vuo­krien hin­nat tar­kis­tet­tu 1.1.2024 alkaen

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 14.2.2024

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­nan pää­tök­sen mukai­ses­ti Kitin­Va­pa­rin lip­pu­jen hin­nat sekä tila­vuo­krat on tar­kis­tet­tu vuo­den 2024 alus­ta alkaen. Uusi hin­nas­to on luet­ta­vis­sa net­ti­si­vuil­la.

Kitin­Va­pa­rin lii­kun­ta­kes­kus on toi­mi­nut nykyi­ses­sä laa­juu­des­san 2013 läh­tien. Tuol­loin uima­hal­lia laa­jen­net­tiin. Lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta on suun­ni­tel­mal­li­ses­ti kehi­tet­ty. Pal­ve­lui­den tar­jon­ta ja kävi­jä­mää­rät ovat lisään­ty­neet. Vuo­si 2022 oli ennä­tys­vuo­si kävi­jä­mää­ris­sä: uima­hal­lis­sa 36 181 kävi­jää ja kun­to­sa­lil­la 28 108 kävi­jää. Vuon­na 2023 kävi­jä­mää­rät ovat edel­leen lisään­ty­neet.

Lip­pu­jen hin­nat ovat pysy­neet 10 vuot­ta samoi­na. Kus­tan­nuk­set ovat sen sijaan nous­seet huo­mat­ta­vas­ti muun muas­sa säh­kön, läm­mi­tyk­sen, veden ja kiin­teis­tön­hoi­don osal­ta. Kus­tan­nuk­sia ovat lisän­neet myös kas­va­van kysyn­nän vaa­ti­mat hen­ki­lös­tön lisäyk­set.

Jot­ta voi­daan jat­kos­sa­kin tar­jo­ta laa­duk­kaat ja val­ta­kun­nal­lis­ta­kin tun­nus­tus­ta saa­neet pal­ve­lut, oli hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­nan mie­les­tä perus­tel­tua teh­dä mal­til­li­nen koro­tus uima­hal­li- ja kun­to­sa­li­lip­pu­jen hin­toi­hin sekä tar­kis­taa tila­vuo­krat vas­taa­maan parem­min kas­va­nei­ta yllä­pi­to­kus­tan­nuk­sia.

Scroll to Top