Kädenjäljet

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn tulok­set

Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly toteu­tet­tiin 17.1.–18.2.2024 Webro­pol kyse­ly­nä.

Vas­taa­jia 248
83 % vas­taa­jis­ta oli nai­sia, 16 % mie­hiä ja 1 % oli muu tai ei halun­nut ker­toa.
Suu­rin osa vas­taa­jis­ta oli 30–64 vuo­tiai­ta.
85 % vas­taa­jis­ta oli kan­nus­lai­sia
Kok­ko­las­ta 7%. Muut: Kala­jo­ki, Toho­lam­pi, Yli­vies­ka, Sie­vi, Himan­ka, Oulu.

Ves­tin­tä­ka­na­vis­sa oli vaih­te­lua eri ikäi­sis­sä. Tähän koos­tee­seen on otet­tu kaik­kien vas­taa­jien kes­kiar­vo kol­mes­ta suo­si­tuim­mas­ta vas­tauk­ses­ta. Vas­tauk­ses­sa pys­tyi vali­ta usei­ta vaih­toeh­to­ja. Vas­taus­vaih­toeh­dois­ta oli mah­dol­lis­ta vali­ta “en käy­tä pal­ve­lua”. Kysei­set valin­nat on jätet­ty pois koos­tees­ta. Avoi­mia vas­tauk­sia tuli 160 ja niis­tä on koot­tu yhteen­ve­toa. Ja vas­tauk­sia on käy­ty läpi lii­kun­ta­pal­ve­luis­sa. Kyse­lyn tulok­set on myös käy­ty läpi 3.4. Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nas­sa.

Kyse­lyn yhtey­des­sä ole­va arvon­ta on suo­ri­tet­tu 20.2. ja kysei­sel­tä päi­väl­tä löy­tyy jul­kai­su voit­ta­jas­ta lii­kun­ta­pal­ve­lui­den somes­ta. Voit­ta­jal­le on ilmoi­tet­tu. Pal­kin­to­na oli vuo­den 2024 uin­nit ja kun­to­sa­li­käyn­nit.

Kii­tos kai­kil­le vas­taa­jil­le.

Scroll to Top