Vanha puukoulu ulkoa ja uusi pyörätie sen edessä.

Kes­kus­tel­laan ope­tuk­ses­ta, kas­va­tuk­ses­ta ja kou­lu­ver­kos­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 3.4.2024

Mit­kä asiat ovat sinul­le lap­sen kou­lun­käyn­nis­sä tär­kei­tä? Mil­lai­set ovat uuden Raa­sa­kan kou­lun tai tule­van var­hais­kas­va­tus­kes­kuk­sen tilat?

Kut­sum­me kan­nus­lai­set kes­kus­te­le­maan yhdes­sä ope­tuk­ses­ta ja kas­va­tuk­ses­ta

  • Mär­sy­län kou­lul­le tiis­tai­na 9.4. klo 18
  • Roi­ko­lan kou­lul­le tors­tai­na 11.4. klo 18
  • Kau­pun­gin­vi­ras­ton val­tuus­to­sa­liin maa­nan­tai­na 15.4. klo 17.30

Mär­sy­län ja Roi­ko­lan tilai­suuk­sis­sa kes­ki­ty­tään enem­män kou­lu­verk­ko­tar­kas­te­luun. Kau­pun­gin­vi­ras­ton tilai­suu­des­sa aihee­na lisäk­si Raa­sa­kan uudet tilat ja  var­hais­kas­va­tuk­sen uusien tilo­jen han­ke­suun­nit­te­lu.

Val­tuus­to on lin­jan­nut tämän vuo­den tavoit­teek­si kou­lu­verk­ko­tar­kas­te­lun ja kou­lu­tuk­sen lin­jat ‑asia­kir­jan päi­vi­tys­työn. Var­hais­kas­va­tuk­sen uusien tilo­jen tar­ve­sel­vi­tys on hyväk­syt­ty lau­ta­kun­nis­sa. 

Muka­na kes­kus­te­le­mas­sa kau­pun­gin joh­ta­via päät­tä­jiä ja viran­hal­ti­joi­ta.

Kah­vi­tar­joi­lu ennen tilai­suut­ta. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Kan­nuk­sen kau­pun­ki

Scroll to Top