Porealtaassa istuva henkilö

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä 10.5.

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä 10.5.

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä raken­tuu ihmis­ten omil­le ideoil­le, kokei­luil­le ja yhdes­sä teke­mi­sel­le yli raja-aito­jen. Se on kai­ken­lai­sen liik­ku­mi­sen pop up ‑päi­vä, johon kuka tahan­sa voi osal­lis­tua ja jär­jes­tää tapah­tu­mia.

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää on toteut­ta­mas­sa suu­ri jouk­ko eri toi­mi­joi­ta yhdes­sä. Sitä ovat edis­tä­mäs­sä lukui­sat liikunta‑, urhei­lu- ja ter­vey­sor­ga­ni­saa­tiot sekä kun­nat.

Päi­vän tavoit­tee­na on innos­taa ihmi­siä liik­ku­maan ja löy­tä­mään uusia tapo­ja liik­kua. Jos per­jan­tai 10.5. ei ole ajan­koh­dal­taan sopi­va, voi Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää viet­tää jonain muu­na­kin päi­vä­nä. Pitä­kää etkot tai jat­kot – pää­asia on, että lii­ke lisään­tyy!

Tee Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä­nä oma lii­ket­tä lisää­vä lupauk­se­si 

Tänä vuon­na Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä on muka­na mah­dol­lis­ta­mas­sa toi­min­ta­ky­kyis­tä Suo­mea. Nyt on oikea aika teh­dä lii­ket­tä lisää­vä lupaus, liik­kua itse tai lii­kut­taa mui­ta sen mukai­ses­ti.  

Ker­ro mikä on sinun lupauk­se­si omas­sa tai yhtei­sö­si arjes­sa, per­heen­jä­se­ne­nä tai ystä­vä­nä, työ­ka­ve­ri­na tai val­men­ta­ja­na. Vies­ti lupauk­ses­ta­si somes­sa 10.5. aihe­tun­nis­teil­la #unel­mien­lii­kun­ta­päi­vä, #Lupaus­Suo­mel­le / #Löf­te­till­Fin­land.  

Lisä­tie­dot: Unel­mien Lii­kun­ta­päi­vä 10.5. — Suo­men Olym­pia­ko­mi­tea

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä Kan­nuk­ses­sa

Tee päi­väs­tä­si oman näköi­nen, juu­ri sinul­le sopi­va. Täs­sä vaih­toeh­to­ja liik­ku­mi­seen:

Aamu-uin­ti klo 6.30–9.30/uintimaksu ja aamu­pa­la 7.30–10 5€/hlö. Aamui­sin tar­jol­la lisäk­si ohjat­tua vesi­lii­kun­taa klo 6.45–7.25 /Työikäiset, klo 7.30–8.10 /kaikki sekä klo 8.15–8.55/kaikki / Uin­ti­mak­su +2€

Voit myös liik­kua kun­to­sa­lil­la tai ulko­na esi­mer­kik­si kun­to­por­tais­sa.

Osal­lis­tu mak­sut­to­maan ja avoi­meen etä­jump­paan klo 11–11.30 Link­ki: https://meet.google.com/xwb-nqqi-giy

Uima­hal­li auki klo 6.30–9.30 sekä klo 14–20.30. Uin­tiai­ka päät­tyy 30 min ennen sul­ke­mis­ta. Kas­sa sul­je­taan klo 10 ja klo 20.

Kun­to­sa­lil­le kas­san kaut­ta klo 6.30–10 sekä klo 14–20.

Scroll to Top