Seu­raa Raa­sa­kan kou­lun raken­ta­mis­ta

Tie­dot­teet Raa­sa­kan kou­lun raken­nus­töis­tä

Raa­sa­kan uuden kou­lun raken­ta­mi­nen alkoi vii­kol­la 44/2022. Iso raken­nus­työ­maa kou­lun pihal­la vai­kut­taa myös oppi­lai­den, van­hem­pien ja hen­ki­lö­kun­nan liik­ku­mi­seen alu­eel­la. Raken­nusu­ra­koit­si­ja Raken­nus­lii­ke Sor­vo­ja Oy ja tek­ni­nen toi­mi jaka­vat tar­peen mukaan tie­toa töi­den edis­ty­mi­ses­tä.

Viik­ko­tie­do­te 15/24

Raa­sa­kan kou­lun sisä­ti­lois­sa alkaa näyt­tää juh­la­val­ta. Vii­kon 15 tie­do­te ker­too töi­den ete­ne­mi­ses­tä:

 • Eteis­ka­lus­tei­den asen­nus (Woo­di)
 • Siir­to­sei­nien asen­nus
 • Metal­li­kai­teen asen­nus, aulan por­taat
 • Toi­sen ker­rok­sen välio­vien lis­toi­tus
 • Toi­sen ker­rok­sen kalus­teet
koulun sali.

Viik­ko­tie­do­te 11/24

Vii­kon 11 per­jan­tai­na Raa­sa­kan työ­maal­ta tul­lees­sa tie­dot­tees­sa ker­ro­taan töi­den ete­ne­vän näin. Alkaa kuu­los­taa vii­meis­te­ly­vai­heel­ta:

 • Vane­ri­ver­hous­ta lii­kun­ta­sa­lis­sa
 • Iv-pää­te­lait­tei­den asen­nus jat­kuu toi­ses­sa ker­rok­ses­sa
 • Lat­tian mat­to­työ ja ala­kat­to­jen asen­nus jat­ku­vat toi­ses­sa ker­rok­ses­sa
 • Varus­ta­mi­nen jat­kuu
 • Välio­vien asen­nus jat­kuu

Viik­ko­tie­do­te 8/24

Työt ete­ne­vät työ­maal­la näin:

 • Lii­kun­ta­sa­lin maa­laus­työt jat­ku­vat
 • Toi­sen ker­rok­sen lv-kana­vien asen­nus jat­kuu
 • Toi­ses­sa ker­rok­ses­sa mat­to­työt ja ala­kat­to­jen asen­nus jat­ku­vat
 • Ulko­puo­len pane­loin­ti jat­kuu

Viik­ko­tie­do­te 6/24

Raken­ta­mi­nen ete­nee hyvää vauh­tia sekä ulko­na että sisäl­lä Raa­sa­kan työ­maal­la. Par­hail­laan menos­sa seu­raa­vaa:

 • maa­laus­työt aloi­tet­tu lii­kun­ta­sa­lis­sa
 • lv-kana­vien asen­nus jat­kuu toi­ses­sa ker­rok­ses­sa
 • lat­tian mat­to­työt ja ala­kat­to­jen asen­nus jat­ku­vat toi­ses­sa ker­rok­ses­sa
 • ulko­puo­len pane­loin­ti jat­kuu
 • välio­vien asen­ta­mi­nen on aloi­tet­tu
Keskeneräinen rakennus sisältä, rakennustarvikkeita ja välineitä. Henkilö seinällä nosturissa.

Viik­ko­tie­do­te 3/24

Pak­ka­sen pauk­kues­sa Raa­sa­kan kou­lun raken­nus­työt jat­ku­vat. Vii­kon kol­me ohjel­maa:

 • maa­laus­työt jat­ku­vat
 • lv-kana­vien asen­nus jat­kuu toi­ses­sa ker­rok­ses­sa
 • lat­tian mat­to­työt ja ala­kat­to­jen asen­nus jat­ku­vat ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa
 • ulko­puo­len pane­loin­ti jat­kuu
 • kalus­ta­mi­nen on aloi­tet­tu
Rakenteilla olevat wc-tilat.

Viik­ko­tie­do­te 51/23

Raa­sa­kan kou­lun raken­ta­mi­nen on edis­ty­nyt myös jou­lun ja vuo­den­vaih­teen väli­päi­vi­nä, vaik­ka pak­ka­nen on pauk­ku­nut kovis­sa luke­mis­sa.

 • väli­sei­nät val­mis­tui­vat ennen jou­lua, maa­laus­työt jat­ku­vat
 • lv-kana­vien asen­nus jat­kuu toi­ses­sa ker­rok­ses­sa
 • his­sin asen­nus jat­kuu
 • lat­tian mat­to­työt ja ala­kat­to­jen asen­nus jat­ku­vat ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa
 • ulko­pa­ne­loin­tia jat­ke­taan

Viik­ko­tie­do­te 49/23

Ala­kat­to­jen raken­ta­mi­nen on aloi­tet­tu vii­kol­la 49 Raa­sa­kan kou­lu­työ­maal­la. Täs­sä vii­kon tie­dot­teen anti:

 • lv-kana­vien asen­nus ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa
 • tasoi­tus- ja maa­laus­työt jat­ku­vat 2. ker­rok­ses­sa
 • ulko­vuo­ren pane­loin­ti
 • mat­to­työt jat­ku­vat 1. ker­rok­ses­sa

Viik­ko­tie­do­te 47/23

Mat­to­töi­tä ja maa­lauk­sia pääs­tään Raa­sa­kan kou­lu­työ­maal­la teke­mään vii­kol­la 47. Vuo­ros­sa ovat:

 • lv-kana­vien asen­nus jat­kuu ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa
 • Toi­sen ker­rok­sen väli­sei­niä raken­ne­taan
 • Ulko­vuo­ren pane­loin­ti jat­kuu
 • Mat­to­työt on aloi­tet­tu ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa
 • Metal­li­por­tai­den asen­nus aloi­tet­tu

Viik­ko­tie­do­te 46/23

Ulko­vuo­den pane­loin­ti on aloi­tet­tu Raa­sa­kan kou­lun työ­maal­la. Ohjel­mas­sa vii­kol­la 46 myös:

 • Tasoi­tus- ja maa­laus­töi­tä toi­ses­sa ker­rok­ses­sa
 • Toi­sen ker­rok­sen väli­sei­nä­työt jat­ku­vat
 • Lat­tian tasoi­tus on aloi­tet­tu ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa
Rakennustyömaa, iso vaalea rakennus.

Viik­ko­tie­to­de 43/23

Tal­vi tekee tulo­aan, mut­ta Raa­sa­kan kou­lun raken­ta­mi­nen ete­nee myös loka­kuun vaih­tues­sa mar­ras­kuuk­si. Vii­kol­la 43 tie­dos­sa töi­tä sekä ulko­na että sisäl­lä:

 • Tasoi­tus- ja maa­laus­työt jat­ku­vat
 • Toi­sen ker­rok­sen väli­se­nä­työ jat­kuu
 • Ulko­ka­tok­sien run­ko­ja raken­ne­taan
 • Pää­si­sään­käyn­nin beto­ni­laat­taa muo­ti­te­taan ja rau­doi­te­taan

Viik­ko­tie­do­te 41/23

Kou­lu­työ­maan kuu­lu­mi­sia:

 • Tasoi­tus- ja maa­laus­työt jat­ku­vat
 • Toi­sen ker­rok­sen väli­sei­nä­työ jat­kuu
 • Ulko­ka­tok­sien kat­to­jen run­ko­töi­tä
 • lv-kana­vien asen­nus jat­kuu ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa

Viik­ko­tie­do­te 38/23

Vii­kol­la 38 Raa­sa­kan uusi kou­lu kyt­ke­tään kau­ko­läm­pöön! Vii­kol­la tapah­tuu muu­ta­kin:

 • Iv-kana­vien asen­nus aloi­te­taan ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa
 • Tasoi­tus ja maa­laus­työt jat­ku­vat
 • Ala­ker­ran väli­sei­nien levy­tys val­mis­tuu
 • Kau­ko­läm­pö kyt­ke­tään käyt­töön
 • Sei­nä­laa­toi­tus jat­kuu
 • Por­ras­huo­nei­den teräs­run­ko­jen asen­nus jat­kuu

Viik­ko­tie­do­te 37/23

Syys­kuun alku­puo­lel­la kou­lu­työ­maal­la tapah­tuu seu­raa­vaa:

 • Ulla­kon iv-kana­vien eris­tys jat­kuu
 • Iv-huo­nei­den tek­niik­ka-asen­nus jat­kuu
 • Tasoi­tus ja maa­laus­työt jat­ku­vat
 • Ala­ker­ran väli­sei­nien levy­tys jat­kuu
 • Läm­mön­ja­ko­huo­neen asen­nuk­set jat­ku­vat
 • Sei­nä­laa­toi­tus jat­kuu (kuvas­sa tis­kaus­huo­neen sei­nää)

Viik­ko­tie­do­te 34/23

Elo­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la Raa­sa­kan kou­lul­la levy­te­tään ala­ker­ran väli­sei­niä. Myös Ulla­kon iv-kana­vien eris­tä­mi­nen jat­kuu ja lv-huo­nei­siin asen­ne­taan tek­niik­kaa. Ulos­päin näky­vin työ on jul­ki­si­vu­le­vy­jen asen­nus, joka jat­kuu. Myös läm­pö­lin­jo­ja teh­dään.

Viik­ko­tie­do­te 30/23

Elo­kuun alkaes­sa Raa­sa­kan kou­lun työ­maal­la on siir­ryt­ty pit­käl­ti sisä­ti­lo­jen raken­ta­mi­seen. Odo­tet­ta­vis­sa vii­kol­la 30:

 • 2. ker­rok­sen lat­tia­va­lut jat­ku­vat
 • 2. ker­rok­sen lat­tian rau­doi­tus ja eris­tys­työt jat­ku­vat
 • Väli­sei­nä­työt jat­ku­vat 1. ker­rok­sess
 • Ulko­puo­len katos­ten laa­tat
 • Kone­huo­nei­den asen­nuk­sia jat­ke­taan

Viik­ko­tie­do­te 27/23

Raa­sa­kan kou­lun raken­nus­työ­maal­la vie­tet­tiin har­ja­kai­sia 29.6. Hei­nä­kuus­sa kou­lua raken­ne­taan näin:

 • 1. ker­rok­sen lat­tia­va­lut jat­ku­vat
 • 2. ker­rok­sen lat­tian rau­doi­tus ja eri­tys­työ alka­vat
 • Väli­sei­nä­työt alka­vat 1. ker­rok­ses­sa
 • Pin­ta­ker­min hit­saus vesi­ka­tol­la jat­kuu
 • Kone­huo­nei­den asen­nuk­set jat­ku­vat

Viik­ko­tie­do­te 25/23

Raa­sa­kan kou­lun raken­ta­mi­nen ete­nee vauh­dil­la. Juhan­nus­vii­kol­la on vuo­ros­sa

 • Ulla­kon iv-kana­vien eris­tys­tä­mis­tä
 • Vesi­ka­ton pin­ta­ker­min asen­ta­mis­ta
 • Iv-huo­nei­den tek­niik­ka-asen­nus­ta
 • Ala­ker­ran lat­tia­läm­mi­tys­put­kien asen­ta­mis­ta
 • Ulko­ka­tos­ten perus­tus­töi­tä
Rakennustyömaa.

Viik­ko­tie­do­te 20 / 23

 • Vesi­ka­ton pont­ti­lau­doi­tus val­mis­tuu
 • Vesi­ka­ton alus­ker­min hit­saus val­mis­tuu
 • Ulla­kon iv-kana­vien asen­nus jat­kuu
 • Ulla­kon jako­sei­nien levy­tys jat­kuu
 • Iv-piip­pu­jen raken­ta­mi­nen jat­kuu
 • Iv-huo­nei­den lat­tia­va­lut aloi­te­taan
Rakennustyömaan katolta.

Viik­ko­tie­do­te 19 / 23

 • Vesi­ka­ton pont­ti­lau­doi­tus jat­kuu
 • Vesi­ka­ton alus­ker­min hit­saus jat­kuu
 • Ulla­kon ilman­vaih­to­ka­na­vien asen­nus jat­kuu
 • Ulla­kon jako­sei­nien run­ko­työ jat­kuu
 • Lv-piip­pu­jen raken­ta­mi­nen aloi­te­taan

Viik­ko­tie­do­te 18 / 2023

Tou­ko­kuun ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la

 • Ylä­poh­jan kat­to­ris­ti­koi­den asen­nus val­mis­tuu
 • Ulla­kon jako­sei­nien run­ko­työ jat­kuu
 • Vesi­ka­ton pont­ti­lau­doit­ta­mi­nen jat­kuu
 • Ulla­kon ilman­vaih­to­ka­na­vien asen­nus aloi­te­taan

Viik­ko­tie­do­te 17 / 2023

Raken­ta­mi­nen Raa­sa­kas­sa ete­nee

 • Ylä­poh­jan kat­to­ris­ti­koi­den asen­nus jat­kuu
 • Ulla­kon jako­sei­nien run­ko­työ jat­kuu
 • Lv-kone­huo­nei­den sei­nien puu­run­ko­työt jat­ku­vat
 • Vesi­ka­ton pont­ti­lau­doi­tus aloi­te­taan
 • Pää­si­sään­käyn­nin teräs­run­gon asen­nus aloi­te­taan

Viik­ko­tie­do­te 16 / 2023

 • Ylä­poh­jan kat­to­ris­ti­koi­den asen­nus alkaa
 • Ylä­poh­jan savun­pois­to­kui­lu­jen raken­ta­mi­nen jat­kuu
 • Iv-kone­huo­nei­den sei­nien puu­run­ko­työ jat­kuu
 • Väli­poh­jan vie­mä­rien asen­nus aloi­te­taan
Rakennustyömaa

Viik­ko­tie­do­te 13 / 2023

Ensim­mäi­nen “sisä­ku­va” Raa­sa­kan kou­lun työ­maal­ta. Vii­kol­la 13 ohjel­mas­sa

 • Ylä­poh­jan onte­lo­laat­to­jen asen­nus val­mis­tuu
 • Laa­tas­ton sau­ma­va­lut jat­ku­vat
 • Lv-läpi­vien­tien valut alka­vat
 • Väes­tön­suo­jan hol­vi­muo­tin pur­ku alkaa
 • Ulko­sei­näe­le­ment­tien val­mis­tus aloi­te­taan teh­taal­la

Viik­ko­tie­do­te 10 / 2023

 • 2. ker­rok­sen palk­kien asen­nus alkaa
 • 2. ker­rok­sen sei­näe­le­ment­tien asen­nus alkaa
 • Väli­poh­jan onte­lo­laat­to­jen sau­ma­va­lut
 • Väes­tö­suo­jan senä­va­lut ja muot­ti­työt jat­ku­vat
 • Ala­poh­jan vie­mä­röin­ti jat­kuu
Rakennustyömaa, palkkeja, työkoneita, betonielementtejä.

Viik­ko­tie­do­te 9 /2023

Hiih­to­lo­ma­vii­kol­la Raa­sa­kan kou­lu alkaa jo koho­ta toi­seen ker­rok­seen. Vuo­ros­sa

 • Väli­poh­jan onte­lo­laat­to­jen asen­nus val­mis­tuu
 • Toi­sen ker­rok­sen palk­kien ja beto­ni­sei­nien asen­nus alkaa
 • Väes­tö­suo­jan sei­nä­va­lut ja muot­ti­työ jat­ku­vat
 • Ala­poh­jan vie­mä­röin­ti jat­kuu

Viik­ko­tie­do­te 8 / 2023

 • Ensim­mäi­sen ker­rok­sen sei­näe­le­ment­tien asen­nus val­mis­tuu
 • Väli­poh­jan onte­lo­laat­to­jen asen­nus alkaa
 • Väes­tö­suo­jan sei­nä­va­lut ja muot­ti­työ jat­ku­vat
 • Ala­poh­jan vie­mä­röin­ti jat­kuu
Tun­nel­ma­pa­la per­jan­tail­ta 24.2.2023

Viik­ko­tie­do­te 7 / 2023

Kou­lu­työ­maal­la nouse­vat vii­kol­la 7 muun muas­sa väes­tön­suo­jan sei­nä­muo­tit. Työ­lis­tal­la ovat

 • Ala­poh­jan onte­lo­laat­to­jen asen­nus val­mis­tuu
 • Väli­poh­jan palk­kien asen­nus alkaa
 • Väes­tön­suo­jan sei­nä­va­lut ja muot­ti­työt jat­ku­vat
 • Ala­poh­jan vie­mä­röin­ti jat­kuu
Rakennustyömaa ja työmiehiä, taustalla koulu.

Viik­ko­tie­do­te 6 / 2023

 • Ala­poh­jan onte­lo­laat­to­jen asen­nus jat­kuu
 • Väes­tön­suo­jan sei­nä­rau­doi­tus ja muot­ti­työ jat­ku­vat
 • Ala­poh­jan vie­mä­röin­ti alkaa

Viik­ko­tie­do­te 5 / 2023

Aurin­ko­kin näyt­täy­tyy jo ja Raa­sa­kan kou­lun työt edis­ty­vät vii­kol­la 5 näin:

 • Beto­ni­pi­la­rien ja del­ta­palk­kien asen­nus jat­kuu
 • Väes­tön­suo­jan sei­nä­muot­ti­työ ja rau­doi­tus alka­vat
 • Ulko­puo­len rou­tae­ris­tys ja vie­rus­täyt­tö jat­ku­vat
 • Ala­poh­jan onte­lo­laat­to­jen asen­nus alkaa

Viik­ko­tie­do­te 4 / 2023

Kou­lu­ra­ken­ta­mi­nen Raa­sa­kas­sa alkaa pik­ku­hil­jaa nous­ta ylös­päin. Vii­kol­la 4 vuo­ros­sa:

 • Beto­ni­pi­la­rien ja ‑sok­ke­lei­den asen­nus
 • Sisä­puo­len poh­ja­vie­mä­rien asen­nus
 • Väes­tö­suo­jan ala­poh­jan eris­tys ja rau­doi­tus alka­vat
 • Ulko­puo­len rou­tae­ris­tys ja vie­rus­täyt­tö alka­vat
Rakennustyömaa, taustalla koulu.

Viik­ko­tie­do­te 3 /2023

Vii­kol­la 3 Raa­sa­kan kou­lun raken­ta­mi­nen ete­nee näin:

 • Pila­ri- ja nau­ha-antu­roi­den valut val­mis­tu­vat
 • Perus­tus­ten vie­rus­täyt­tö jat­kuu
 • Sisä­puo­len poh­ja­vie­mä­rei­tä asen­ne­taan
 • Väes­tön­suo­jien perus­muu­re­ja vale­taan
 • Beto­ni­pi­la­rei­den ja ‑sok­ke­lei­den asen­ta­mi­nen aloi­te­taan

Viik­ko­tie­do­te vii­kol­le 1 /2023

Vuo­den ensim­mäi­sel­lä vii­kol­la Raa­sa­kan kou­lu­työ­maal­la tapah­tuu:

 • Antu­ra­muot­tien ja rau­doi­tus­ten asen­nuk­set jat­ku­vat
 • Pila­ri- ja nau­ha-antu­roi­den valut jat­ku­vat
 • Perus­tus­ten vie­rus­täyt­tö alkaa
 • Väes­tön­suo­jan perus­muu­rien muot­ti­työ ja rau­doi­tus alka­vat
 • Beto­nie­le­ment­tien val­mis­tus käyn­nis­sä teh­taal­la

Viik­ko­tie­do­te vii­kol­le 51

Jou­lu­vii­kol­la 51 raken­ta­mi­nen jat­kuu kou­lu­työ­maal­la. Ohjel­mas­sa ovat:

 • Sade­ve­si­vie­mä­rei­den kai­va­mi­nen
 • Antu­ra­muot­tien ja rau­doi­tus­ten asen­ta­mi­nen jat­kuu
 • Pila­rian­tu­roi­den valu­työ jat­kuu
 • Beto­nie­le­ment­tien val­mis­tus on käyn­nis­sä teh­taal­la’

Viik­ko­tie­do­te vii­kol­le 48

Raken­nus­työt jat­ku­vat Raa­sa­kan kou­lun työ­maal­la:

 • Lii­ken­nea­luei­den kai­vu ja raken­ne­ker­ros­ten täyt­tö
 • Paa­lu­tus­työt jat­ku­vat
 • Antu­ran poh­jien kai­va­mis­ta
 • Vesi- ja vie­mä­ri­liit­ty­män raken­ta­mis­ta, lii­tos­paik­ka nykyi­sen kou­lu­ja ja leik­ki­ken­tän välis­sä. Työ­alue aida­taan työn ajak­si ja kul­ku kou­lul­le jär­jes­te­tään työ­maa-aidan vie­res­tä (ks. kart­ta alla). Työ kes­tää arviol­ta maa­nan­tain ja tiis­tain.
Karttapiirros Raasakan koulun rakennustyömaan vesi- ja viemäriliitostöiden aiheuttamista liikennejärjestelyistä. Kulkureitti piirretty karttaan punaisella.
Kar­tas­sa kuvat­tu vii­kol­la 48 ma-ti vesi- ja vie­mä­ri­liit­ty­män raken­ta­mi­ses­ta joh­tu­vas­ta lii­ken­teen jär­jes­te­lys­tä.

Viik­ko­tie­do­te vii­kol­le 47

Raken­nus­työt ete­ne­vät Raa­sa­kan kou­lun työ­maal­la seu­raa­vas­ti:

 • Lii­ken­nea­luei­den kai­vu ja raken­ne­ker­ros­ten täyt­tö
 • Paa­lu­tus­työt jat­ku­vat
 • Uuden pois­to­muun­ta­mon raken­ta­mi­nen käyn­nis­sä
 • Kul­ku työ­maal­le Sil­ta­ku­jan puo­lel­ta

Viik­ko­tie­do­te vii­kol­le 46

Työ­maal­la vuo­ros­sa suo­da­tin­kan­kaan ja murs­ke­ker­rok­sen levi­tys­tä raken­nus­kai­van­non poh­jal­le sekä lii­ken­nea­luei­den kai­vuu ja raken­ne­ker­ros­ten täyt­tö. Paa­lu­tus­työt alka­vat ja myös uuden puis­to­muun­ta­mon raken­ta­mi­nen on käyn­nis­sä.

Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt vii­kos­ta 46 alkaen

Kartta Raasakan koulurakentamistyömaan liikennejärjestelyistä.
Kar­tas­sa on kuvat­tu Raa­sa­kan kou­lun ja raken­nus­työ­maan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt vii­kos­ta 46 alkaen.

Viik­ko­tie­do­te 44 / 2022

 • Työ­maa­ti­lo­jen raken­ta­mi­nen alkaa
 • Työ­maa-alue aida­taan
 • Maan­ra­ken­nus­työt aloi­te­taan
 • Työ­maa­lii­ken­ne kul­kee Sil­ta­ku­jan puo­lel­ta

Lii­ken­ne­jär­jes­te­lyt

Kou­lun lii­ken­teen jär­jes­te­lyis­tä alla kart­ta, johon on mer­kit­ty vih­reäl­lä Raa­sa­kan kou­lun oppi­lai­den siir­ty­mis­reit­ti ylä­kou­lun puo­lel­le sekä kou­lun piha-alu­eek­si jää­vä leik­kia­lue. Sini­sel­lä on mer­kit­ty saat­toa­lu­eet.

Huom! Vii­kol­la 44 saat­to­lii­ken­ne ylä­kou­lun vie­rei­sel­le ken­täl­le ja vii­kon 45 alus­ta saat­to­lii­ken­ne siir­tyy Kajaa­nin­tien lähei­syy­teen kou­lun itä­puo­lel­le, kun alue saa­daan raken­net­tua. Jalan tai pyö­räl­lä saa­pu­vat kou­lu­lai­set on ohjat­tu saa­pu­maan Sil­ta­ku­jan kaut­ta leik­kia­lu­eel­le tai kou­lun itä­puo­lel­le nykyi­siä pyö­rä­tie­tä pit­kin.

Ensim­mäis­ten viik­ko­jen aika­na on olta­va eri­tyi­sen tark­ka­na liik­ku­mi­sen suh­teen, sil­lä alu­eel­la on pal­jon kalus­toa raken­ta­mas­sa sekä uut­ta kou­lua että Sil­ta­ka­dun uut­ta lin­jaus­ta. Kou­lu­lais­ten siir­ty­mis­rei­til­lä on lisäk­si muu­ta­man vii­kon ris­teä­vää työ­maa­lii­ken­net­tä. 

Kartta Raasakan koulun uudisrakennuksen työmaan liikennejärjestelyistä viikoilla 44 ja 45.
Kart­ta Raa­sa­kan kou­lun lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä vii­koil­la 44–45
Scroll to Top