hyvinvointipalvelut

Porealtaassa istuva henkilö

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä 10.5.

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä 10.5. Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä raken­tuu ihmis­ten omil­le ideoil­le, kokei­luil­le ja yhdes­sä teke­mi­sel­le yli raja-aito­­jen. Se on kai­ken­lai­sen liik­ku­mi­sen pop up ‑päi­vä, johon kuka tahan­sa voi osal­lis­tua ja jär­jes­tää tapah­tu­mia. Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää on toteut­ta­mas­sa suu­ri jouk­ko eri toi­mi­joi­ta yhdes­sä. Sitä ovat edis­tä­mäs­sä lukui­sat liikunta‑, urhei­­lu- ja ter­vey­sor­ga­ni­saa­tiot sekä kun­nat. Päi­vän tavoit­tee­na on innos­taa ihmi­siä liik­ku­maan […]

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä 10.5. Lue lisää »

KitinVapari ja Kannuksen kaupunki on sitoutunut puhtaan liikunnan puolesta ja terveiden elämäntapojen edistäjänä.

Kan­nuk­sen kau­pun­ki mukaan Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ‑toi­min­ta­mal­liin

Kan­nuk­sen kau­pun­gin yhteis­työ­kump­pa­ni, urhei­li­ja sekä Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta — lähet­ti­läs Annii­na Kor­tet­maa vie­rai­li Kitin­Va­pa­ril­la Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lui­den alle­kir­joit­taes­sa Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta — sitou­muk­sen. Pyrim­me edis­tä­mään puh­das­ta lii­kun­taa ja ehkäi­se­mään doping­käyt­töä. Tilois­sa ja toi­min­nois­sam­me dopin­gin­käyt­tö ja sii­hen liit­ty­vä toi­min­ta on siis kiel­let­tyä. Olem­me sitou­tu­neet toi­mi­maan puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ja ter­vei­den elä­män­ta­po­jen edis­tä­jä­nä.

Kan­nuk­sen kau­pun­ki mukaan Puh­taan lii­kun­nan puo­les­ta ‑toi­min­ta­mal­liin Lue lisää »

Kädenjäljet

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn tulok­set

Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­ly toteu­tet­tiin 17.1.–18.2.2024 Webro­pol kyse­ly­nä. Ves­tin­tä­ka­na­vis­sa oli vaih­te­lua eri ikäi­sis­sä. Tähän koos­tee­seen on otet­tu kaik­kien vas­taa­jien kes­kiar­vo kol­mes­ta suo­si­tuim­mas­ta vas­tauk­ses­ta. Vas­tauk­ses­sa pys­tyi vali­ta usei­ta vaih­toeh­to­ja. Vas­taus­vaih­toeh­dois­ta oli mah­dol­lis­ta vali­ta “en käy­tä pal­ve­lua”. Kysei­set valin­nat on jätet­ty pois koos­tees­ta. Avoi­mia vas­tauk­sia tuli 160 ja niis­tä on koot­tu yhteen­ve­toa. Ja vas­tauk­sia on käy­ty läpi lii­kun­ta­pal­ve­luis­sa.

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyn tulok­set Lue lisää »

Scroll to Top