Kan­nuk­sen uusi nuo­ri­so­val­tuus­to

Kan­nuk­sen uusi nuo­ri­so­val­tuus­to on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa maa­lis­kuus­sa 2024. Nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­lit jär­jes­tet­tiin hel­mi­kuus­sa 2024, jon­ka myö­tä nuo­ret valit­si­vat uuden nuo­ri­so­val­tuus­ton Kan­nuk­sen kau­pun­gil­le. Nuo­ri­so­val­tuus­to on Kan­nuk­sen kau­pun­gin vai­kut­ta­mis­toi­mie­lin. Sen teh­tä­vä­nä on var­mis­taa nuor­ten osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa, suun­nit­te­lus­sa ja pal­ve­luis­sa.

Kan­nuk­sen uusi nuo­ri­so­val­tuus­to Lue lisää »

Senioripariskunta talvisessa luonnossa pipot päässä iloisina.

Senio­ri­pal­ve­lut

Väes­tön kes­ki-ikä nousee ja senio­ri­pal­ve­luil­le on kysyn­tää. Kan­nus­lais­ten sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut hoi­taa Kes­ki-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lue Soi­te. Kau­pun­gin hyvin­voin­ti­pal­ve­lut vas­taa kai­ke­ni­käis­ten kan­nus­lais­ten hyvin­voin­tia tuke­vien lii­kun­ta- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­ses­ta yhteis­työs­sä yhdis­tys­ten kans­sa. Hyvin­voin­ti­pal­ve­luis­sa ei ole ikä­ra­jo­ja, mut­ta kau­pun­ki jär­jes­tää myös eri­tyi­ses­ti senio­reil­le suun­nat­tu­ja pal­ve­lu­ja. Koko­sim­me tie­toa Senio­ri­pal­ve­lut-sivul­le.

Senio­ri­pal­ve­lut Lue lisää »

Lehtimiä navetassa.

Kan­nuk­sen bio­tuo­te­teh­taas­ta Suo­men suu­rin

Mai­to­maa­kun­nan alku­tuo­tan­non liet­tei­tä ja mui­ta bio­syöt­tei­tä löy­tyy Kan­nuk­ses­ta ja Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­ta 30 kilo­met­rin säteel­tä yli 300.000 ton­nia. Se on huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin kehi­tys­yh­tiö Yri­tys­Kan­nuk­sen hal­lin­noi­mas­sa bio­kaa­su­hank­kees­sa enna­koi­tiin ennen mää­rien sel­vit­tä­mis­tä. Näin ison mää­rän syöt­tei­tä vuo­des­sa käsit­te­le­vä bio­tuo­te­lai­tos Kan­nuk­ses­sa oli­si teki­si Suo­men suu­rin.

Kan­nuk­sen bio­tuo­te­teh­taas­ta Suo­men suu­rin Lue lisää »

Scroll to Top